Vejledning om Fri Proces, Retshjælp
samt Advokatvagter

Hvis din sag ikke kan behandles af Teleankenævnet, fordi sagens indhold ligger udenfor nævnets kompetence eller du ikke har fået medhold, kan du i stedet anlægge sag ved de almindelige domstole. Du kan i nogle situationer begrænse dine udgifter ved en retssag.

Fri proces

At få fri proces betyder, at du kan få dækket dine omkostninger ved en retssag. Civilstyrelsen er den myndighed, der behandler ansøgninger om fri proces til retssager i Danmark.

Det er ikke muligt at søge om fri proces, hvis du i forvejen har en retshjælpsforsikring gennem din familieforsikring, kaskoforsikring eller bådforsikring. Hvis du har en indboforsikring eller anden forsikring med retshjælp, skal du kontakte dit forsikringsselskab eller en advokat, som kan vejlede dig, om der er grundlag for at starte en sag. Hvis advokaten mener der er tilstrækkeligt grundlag, skal du oplyse om din retshjælpsforsikring. Advokaten vil så kontakte dit forsikringsselskab og aftale nærmere. Forsikringsbetingelserne for retshjælpsforsikringen er ens for alle forsikringsselskaber. De personer, der er dækket af hovedpolicen, er også omfattet af retshjælpsforsikringen.

For at kunne få fri proces er der en række betingelser, som skal være opfyldt.

For det første skal du opfylde de økonomiske betingelser. Indkomstgrænserne pr. 1. januar 2014 er således følgende:

Enkeltperson: Samlet årsindkomst på 299.000 kr. eller derunder.

Ægtefæller/samlevende: Fælles indtægt på 380.000 kr. eller derunder.

Grænsen hæves med 52.000 pr. hjemmeboende barn under 18, som ansøgeren forsørger, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos ansøgeren eller i overvejende grad forsørges af denne.

Ved beregningen af indkomstgrundlaget anvendes den skattemæssige årsopgørelse for det forrige kalenderår. Ved ansøgninger i 2015 anvendes således årsopgørelsen for 2013.

For det andet skal der være en rimelig chance for, at du kan vinde en retssag. Her indgår sagsgenstandens størrelse i vurderingen af, om du har rimelig grund til at få fri proces. Fri proces vil som udgangspunkt blive afslået, hvis sagen er bagatelagtig. En sag kan anses som bagatelagtig, hvis den har en økonomisk værdi under ca. 3.000 kr. og ikke har videregående betydning, hverken for dig eller andre.

For det tredje vil der blive set på, om du har mulighed for at få sagen afgjort ved Teleankenævnet eller et andet privat klage- eller ankenævn. Din ansøgning om fri proces vil som udgangspunkt blive afslået, hvis du ikke har forsøgt at få sagen afgjort ved et sådant nævn.

Du kan læse mere om ansøgning om fri proces på følgende hjemmeside:

Civilstyrelsen – fri proces

Københavns Retshjælp

Her kan du få en juridisk vurdering af en sag, uden at det koster dig noget. Under visse betingelser kan retshjælpen tilbyde at behandle en sag uden omkostninger for dig. Retshjælpen kan f.eks. hjælpe dig med at udfylde en ansøgning om fri proces eller med at udfylde etklagerskema til Teleankenævnet. Det er ikke muligt at ringe til retshjælpen. Du skal derfor møde personligt op i retshjælpen.

Du kan læse mere om Københavns Retshjælp på følgende hjemmeside:

http://www.retshjaelpen.dk/

Århus Retshjælp

Århus Retshjælp giver private borgere gratis, grundlæggende juridisk rådgivning, og under visse betingelser, indleder retshjælpen sagsbehandling. For at få hjælp skal du som udgangspunkt henvende dig personligt i retshjælpen inden for åbningstiderne.

Du kan læse mere om Århus Retshjælp på følgende hjemmeside:

http://www.aarhusretshjaelp.dk/

Advokatvagter

På hjemmesiden nedenfor kan du finde en liste over de adresser, hvor du kan finde en advokat. Advokatvagten kan give dig en mundtlig juridisk vurdering af en sag, uden at det koster dig noget. Advokatvagten findes i de fleste større byer i Danmark. Listen findes under menuen ”find en advokatvagt” i venstre side. Du skal møde personligt op hos advokatvagten, som du kan finde og læse mere om på følgende hjemmeside:

http://www.advokatsamfundet.dk/

Advokatkontorer

På følgende hjemmeside kan finde en advokat i dit lokalområde:

http://www.advokatnoeglen.dk/

Print denne side Print denne side