Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Hos Teleankenævnet prioriterer vi beskyttelse af dine oplysninger højt. Af vores privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, som du deler med os.

Dataansvar

Teleankenævnet er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er følgende:

Teleankenævnet

CVR.nr. 27285341

Axeltorv 6, 3. sal

1609 København V

Telefon: 33186900

Hvor personoplysningerne stammer fra

Teleankenævnet modtager oplysninger fra sagens parter, dvs. klager, klagerens eventuelle repræsentant og det indklagede teleselskab.

Modtagere af personoplysninger

Vi videregiver de modtagne personoplysninger til parterne i den pågældende sag. Ankenævnet overfører ikke personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS).

Kategorier af personoplysninger

Teleankenævnet modtager og behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger. I nogle kategorier af klagesager kan ankenævnet dog modtage følsomme oplysninger fra sagens parter om f.eks. klagerens helbred eller strafbare forhold. Især ved klagernes tilsendelse af domsudskrifter i straffesager, kan der fremgå oplysninger om bipersoner.

Formål med behandlingen

Ankenævnet behandler alene personoplysningerne til brug for afgørelse af en konkret klagesag og benytter ikke oplysningerne til andre formål.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Behandlingen sker på baggrund af det samtykke, som klageren afgiver ved indgivelse af klagen. Eventuel behandling af oplysninger vedrørende bipersoner foretages alene, når det er tvingende nødvendigt for at varetage en legitim interesse for parterne i sagen, Ankenævnet, eller for at et retskrav kan gøres gældende eller forsvares.

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved kontakt til Teleankenævnet. I tilfælde af tilbagekaldelse af samtykke vil ankenævnet slette personoplysningerne. Såfremt oplysningerne vedrører en endnu ikke afgjort klagesag, anses sagen for trukket tilbage, hvilket medfører at sagen afsluttes, lukkes og klagegebyret returneres.

Opbevaring og sletning

Teleankenævnet sletter personoplysningerne, når der ikke længere er behov for at behandle dem til at opfylde ovenfornævnte formål. Endelige afgørelser, der er truffet på baggrund af oplysningerne, kan behandles og opbevares længere tid, hvis de forud er blevet anonymiseret.

Den registreredes rettigheder

Indsigtsret

Den registrerede har ret til at få indsigt i de personoplysninger, der behandles vedrørende den registrerede. Ankenævnet videresender løbende alle dokumenter, som modtages fra enten klageren eller selskabet til modparten. Derved har begge sagens parter altid indsigt i sagens oplysninger. Såfremt en indsigtsanmodning vurderes åbenbart grundløs, eller såfremt denne gentages unødigt, kan anmodningen afvises.

Ret til berigtigelse

Den registrerede har altid ret til at få urigtige eller ukorrekte oplysninger om den pågældende berigtiget.

Ret til indsigelse

Idet ankenævnets behandling af personoplysninger har grundlag i et afgivet samtykke fra klageren, der kan tilbagekaldes, har ret til indsigelse mod behandlingen for klageren ikke selvstændig betydning. I visse tilfælde har registrerede på trods af dette ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af den pågældendes personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

I visse tilfælde har den registrerede ret til at begrænse ankenævnets behandling af den pågældendes personoplysninger. Dette kan dog medføre, at sagen ikke kan behandles og derfor bliver afvist af ankenævnet.

Ret til sletning

Klageren kan på baggrund af retten til at tilbagekalde sit samtykke derved opnå sletning af pågældendes personoplysninger både under og efter ankenævnets klagebehandling. Den registrerede kan i andre tilfælde have ret til at få slettet oplysninger om den pågældende inden tidspunktet for ankenævnets almindelige sletning.

Ret til dataportabilitet

Under visse omstændigheder har den registrerede ret til at modtage en kopi af den pågældendes personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om at ankenævnet transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig. I praksis sker dette automatisk i forbindelse med ankenævnets oversendelse af sagen til en anden instans, såfremt ankenævnet vurderer, at ankenævnet ikke er rette klageinstans.

Klage til Datatilsynet

Såfremt den registrerede er uenig i den måde Teleankenævnet behandler den pågældendes oplysninger på, eller de formål, som Teleankenævnet behandler oplysningerne til, kan den pågældende kontakte Teleankenævnet eller indgive en klage til Datatilsynet:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K

Telefon: 33193200

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Såfremt den registrerede ønsker at gøre brug af ovenfornævnte rettigheder må den pågældende rette henvendelse til Teleankenævnet.

Links til andre hjemmesider

På ankenævnets hjemmeside er der links til andre virksomheders eller myndigheders hjemmesider. Teleankenævnet er ikke ansvarlig for indholdet af andre virksomheders eller myndigheders hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling og behandling af personlige oplysninger.

Ændring af privatlivspolitikken

Teleankenævnet forbeholder sig ret til at ændre nærværende privatlivspolitik som følge af væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

Print denne side Print denne side