Overskriftsbillede til Aftalevilkår – fastnet – manglende registrering af opsigelse (J.nr. 11.06-1128-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET 

Klagetema: Aftalevilkår–fastnet–manglende registrering af opsigelse

Resume:

Klager mente at have opsagt sit fastnetabonnement på et bestemt tidspunkt. Bevisbyrden påhviler dog klager, og da denne ikke fremlagde bevis for opsigelsen, fandt nævnet, at den af indklagede registrerede dato for henvendelse om opsigelse skulle lægges til grund som opsigelsesdato, modsat den af indklagede anførte dato for behandling af henvendelsen. Klager måtte derfor betale abonnementafgift og “vis-nummer”-afgift frem til denne dato samt en opsigelsesperiode på en måned.

Klager:
NN

Indklagede:
Telia A/S
Ejby Industrivej 135
2600 Glostrup
Nævnets sammensætning:

Behandlet på nævnsmøde nr. 18 den 10. januar 2005

Klagen vedrører: Indklagedes krav om betaling af abonnements- og ”vis nummer” afgift
Påklaget beløb: 483,00 kr.
Påklaget periode: Den 1. marts til den 2. juli 2004
Aftaleform: Fastnetabonnement
Klageren reklameret til indklagede: Den 1. juli 2004
Indklagede truffet afgørelse: Den 12. juli 2004

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Ved brev af den 1. juli 2004 rettede klager henvendelse til IT- og Telestyrelsen. Det fremgik nærmere af henvendelsen, at klager mente at have opsagt sit daværende abonnement hos indklagede i forbindelse med fraflytning fra den hidtidige adresse den 31. marts 2004. Dette skete ifølge klager pr. e-mail til indklagede i marts måned 2004. Klager blev dog efterfølgende opmærksom på, at hans abonnement hos indklagede stadigvæk var gældende. Klager rettede derfor ved e-mail af den 28. maj 2004 på ny henvendelse til indklagede og bad om at få bragt tingene i orden. Klager modtog efterfølgende en regning fra indklagede, hvori han blev opkrævet abonnements- og ”vis nummer” afgift frem til den 31. august 2004 samt samtaleafgifter for perioden marts-april 2004. Klager var indstillet på at betale samtaleafgifterne, hvorimod han gjorde indsigelse mod opkrævningen af abonnements- og ”vis nummer” afgifterne.

Ved afgørelse af den 12. juli 2004 fastholdt indklagede delvist sit betalingskrav. Af afgørelsen fremgik det nærmere, at indklagede den 3. juni 2004 havde registreret modtagelse af klagers e-mail af den 28. maj 2004. Klagers abonnement var derfor i overensstemmelse med indklagedes abonnementsvilkår opsagt den 2. juli 2004. For så vidt angik perioden fra den 3. juli til den 31. august 2004, ville klager efterfølgende modtage en kreditnota for abonnements- og ”vis nummer” afgifterne for denne periode. Idet klager fortsat fastholdt, at abonnementet var opsagt i marts måned 2004, blev sagen herefter indbragt for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 22. juli 2004

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klager:

Klager gør indsigelse mod betalingskravet. Klager henviser til, at han allerede i marts måned 2004 opsagde sit abonnement hos indklagede.

Indklagede

Indklagede fastholder sit betalingskrav. Klager har først ved e-mail af den 28. maj 2004 opsagt sit abonnement.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Teleankenævnet har ved sin vurdering af sagen lagt vægt på, at bevisbyrden for, hvorvidt og i givet fald hvornår opsigelse af abonnementet har fundet sted, påhviler klager.

Det er nævnets vurdering, at klager ikke har løftet bevisbyrden for, at han medio marts 2004 pr. e-mail opsagde sit abonnement. Det skal i den forbindelse bemærkes, at klager ikke har fremlagt nogen former for dokumentation for sin påstand herom, f.eks. i form af en kopi af den påståede e-mail vedrørende opsigelsen.

Teleankenævnet har dog noteret sig, at det af sagens oplysninger fremgår, at indklagede først lader klagers opsigelse gælde fra den 3. juni 2004, uanset at det må lægges til grund, at klager ved e-mail af den 28. maj 2004 opsagde sit abonnement. Opsigelsen skal derfor efter nævnets vurdering i overensstemmelse med indklagedes egne abonnementsvilkår herom gælde allerede fra den 28. maj 2004, således at klager kun skal hæfte for abonnementet fra denne dato og en måned frem.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Der gives klager, NN, delvis medhold i klagen over indklagede, Telia A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, Telia A/S, betaler 14.000 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.