Overskriftsbillede til Om TA

Før Teleankenævnet blev oprettet, blev klager på teleområdet behandlet af det offentlige i enten It- og Telestyrelsen (i dag Erhvervsstyrelsen), Forbrugerklagenævnet eller Telebrugernævnet og for forbrugerne kunne der være en vis usikkerhed om, hvem der var rette klageinstans. Ved oprettelsen af Teleankenævnet fik forbrugerne således ét samlet ankenævn til at få behandlet klager på teleområdet.

Teleankenævnets virksomhed finansieres af telebranchen. Forbrugeren betaler dog 175 kr. for at indbringe en klage for nævnet, som tilbagebetales hvis man får medhold. Gebyret indgår i finansieringen af nævnets virksomhed.

Teleankenævnet blev oprettet den 25. juli 2003. Teleankenævnet er stiftet af Telekommunikationsindustrien i Danmark og Forbrugerrådet, og er et privat brancheankenævn, der er godkendt som et alternativt tvistløsningsorgan (ADR-instans) af Erhvervs- og Vækstministeren. Teleankenævnet er en del af EU-kommissionens klageportal ODR-platformen.

Grundlaget for Teleankenævnets arbejde er nævnets vedtægter, der fastlægger nævnets kompetence, sammensætning og reglerne for klagesagsbehandlingen.

Kompetence

Teleankenævnet behandler klager over ”teletjenester”. Begrebet dækker både over fastnet, mobil og internetforbindelser.

Klagen kan både vedrøre selve regningen og de vilkår, som er aftalt med teleselskabet. Under Afgørelser kan du læse mere om, hvilke klager Teleankenævnet har behandlet og hvordan de er afgjort.

Nævnets sammensætning

Teleankenævnet består af en uafhængig formand og en række medlemmer udpeget af henholdsvis teleudbyderne og Forbrugerrådet Tænk. På nævnsmøderne deltager 5 medlemmer

– Formanden
– 2 medlemmer, der repræsenterer forbrugerne
– 2 medlemmer, der repræsenterer telebranchen.

Hvert medlem har én stemme.

MEDLEMMER AF TELEANKENÆVNET

Formand: Landsdommer John Lundum

Medlemmer udpeget af teleudbyderne:
Mia B. Jensen
Louise Bilde Hvidberg
Kristian Høeg Hagen Høgsbro
Pernille Bøjle
Kenneth Jarnit
Emilie Ipsen
Sif Petersen

Medlemmer udpeget af Forbrugerrådet Tænk:
Michael Haddar
Christian Sand
André Just Vedgren
Jakob Jessen
Michael Ørnø

TELEANKENÆVNETS SEKRETARIAT

Til Teleankenævnet er knyttet et sekretariat, som har til opgave at besvare henvendelser til nævnet og forberede klagesagerne til nævnets behandling. Sekretariatet kan kontaktes på tlf.nr. 33 18 69 00 (tirsdag – fredag, kl. 10-13).

Under Hvordan kan man klage kan du læse mere om, hvordan en klage indgives og behandles.