Overskriftsbillede til Cookie- og persondatapolitik

Cookies

Hjemmesiden teleanke.dk anvender udelukkende funktionelle såkaldte ”sessions” cookies, der kun ligger så længe den besøgende er på hjemmesiden. Det er muligt for dig at slette eller blokere for disse cookies. Det kan du gøre ved at følge denne vejledning: https://minecookies.org/cookiehandtering

Vores hjemmeside anvender disse to cookies så længe man er på siden, hvilket betyder, at disse ikke er omfattet af reglerne i persondataforordningen eller databeskyttelsesloven, da de ikke anvendes til at spore den besøgendes adfærd, idet de bliver slettet, når den besøgende forlader siden igen.

Cookie DomæneBeskrivelseVarighedType
wordpress_test_cookie
.teleanke.dk
Denne cookie er installeret af WordPress som er det system der anvendes til at producere denne hjemmeside. Et såkaldt CMS eller Content Management System. Denne Cookie anvendes til at undersøge om WordPress kan få lov til at sætte cookiesKun så længe man besøger sidenFunktionel
wp_lang
.teleanke.dk
Denne cookie er installeret af WordPress som er det system der anvendes til at producere denne hjemmeside. Et såkaldt CMS eller Content Management System. Denne Cookie anvendes til bestemme hvilket sprog WordPress er sat op i.Kun så længe man besøger sidenFunktionel

PERSONDATAPOLITIK

Behandling af personoplysninger

Dataansvarlig

Teleankenævnet, er dataansvarlig for de personoplysninger, som ankenævnet behandler i forbindelse med din klagesag.

Kontaktoplysninger

Teleankenævnet
Cvr.nr. 27285341
Axeltorv 6, 1. Sal
1609 københavn V
Telefon: 33186900

Introduktion

Ankenævnet er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af personoplysninger om vores klagesagers parter, samarbejdspartnere og medarbejdere. Vi beskytter personoplysninger og arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelsesforordningen. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan ankenævnet behandler og passer på personoplysninger. Derudover vil vi gerne oplyse dig om, hvilke rettigheder du har, når vi håndterer dine personoplysninger.

Behandlingssikkerhed

Ankenævnet har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

Vi har fastlagt procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til vores medarbejdere, der behandler dine personoplysninger. Ligeledes laves der på baggrund af en risikovurdering relevant kryptering, logning og back-up af data. 

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for identitetstyveri, økonomisk tab, diskrimination, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, så du kan tage dine forholdsregler.

Hvor personoplysninger stammer fra

Ankenævnet behandler personoplysninger modtaget fra sagens parter, det vil sige fra dig, din eventuelle repræsentant og det teleselskab du klager over.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Ankenævnet videregiver de modtagne personoplysninger til parterne i den pågældende klagesag. Overdragelse af persondata udenfor Teleankenævnet foretages under de betingelser, som ankenævnet har rettighed til eller er pålagt i henhold til gældende lovgivning, herunder kan vi under særlige omstændigheder videregive dine personoplysninger til Energistyrelsen og Forbrugerklagenævnet i det omfang, vi er forpligtet hertil i henhold til Teleankenævnets vedtægter. Ankenævnet overfører ikke personoplysninger til tredjelande (lande uden for eu/eøs).

Kategorier af personoplysninger

Ankenævnet behandler de personoplysninger, som du og det teleselskab, du klager over, udleverer til os. Oplysningerne kan være almindelige personoplysninger, herunder kontaktoplysninger, oplysninger om økonomiske forhold som f.eks. relevante oplysninger om forbrug, regninger, opkalds- og forbrugsspecifikationer, betalinger og kontonummer. Det kan også være mere følsomme personlige oplysninger for eksempel om dit helbred i det omfang du selv sender disse oplysninger til ankenævnet samt oplysninger om dit cpr-nummer, for at kunne kommunikere med dig gennem E-boks.

Formål med behandlingen

Ankenævnet behandler personoplysninger til brug for ankenævnets afgørelse af din(e) konkrete klagesag(er), og benytter ikke oplysningerne til andre formål.

Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

Behandlingen sker på baggrund af det samtykke, du giver ved indgivelse af din klage. Ankenævnets hjemmel til at måtte behandle almindelige personoplysninger om dig findes således i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Hjemlen til at ankenævnet må behandle særlige kategorier af personoplysninger om dig findes i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, og hjemlen til behandling af dit personnummer følger af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

I nogle sager kan der indgå oplysninger om tredjemand. Eventuel behandling af oplysninger om tredjemand foretages, når det er nødvendigt for at varetage en legitim interesse for parterne i sagen, ankenævnet eller tredjemand eller for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Ankenævnets hjemmel til at behandle sådanne almindelige personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet ankenævnets stillingtagen til en klagesag er en legitim interesse og tredjemands interesser ikke går forud herfor i denne situation. I enkelte tilfælde kan der være særlige kategorier af personoplysninger, eksempelvis helbredsoplysninger, om tredjemand, som er nødvendige for, at ankenævnet kan tage stilling til klagesagen. Hjemlen til behandlingen vil i så fald følge af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og du bedes i så fald kontakte os.

Hvis dit samtykke tilbagekaldes, vil oplysningerne i klagesagen blive slettet og vil ikke længere være tilgængelige. Såfremt oplysningerne vedrører en endnu ikke afgjort klagesag, anses sagen ved tilbagekaldelse af samtykke for trukket tilbage, hvilket medfører at sagen afsluttes, lukkes og klagegebyret returneres.

Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af ankenævnets behandling af personoplysninger op til tidspunktet for tilbagekaldelsen, ligesom det heller ikke påvirker lovligheden af en allerede afsagt afgørelse.

Opbevaring af personoplysninger

Ankenævnet sletter personoplysningerne, når der ikke længere er behov for at behandle dem til at opfylde ovenfornævnte formål. Ankenævnet sletter oplysningerne 3 år efter endt behandling af klagesagen. Endelige afgørelser, der er truffet på baggrund af oplysningerne, kan behandles og opbevares længere tid, hvis de forud er blevet anonymiseret.

Hvor lagres dine personoplysninger

Personoplysningerne opbevares i cloud-baseret tjenester inden for EU. Nogle personoplysninger administreres af underleverandører (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på ankenævnets vegne i henhold til dennes datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata samt den databehandleraftale, som vi har indgået med underleverandøren.

Registreredes rettigheder

Personer, som vi behandler oplysninger om (registrerede), har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder.

– Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi har om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem vi eventuelt har videregivet data til. Du har desuden ret til at få oplyst dine rettigheder, jf. nedenfor.

Ankenævnet videresender løbende alle dokumenter, som modtages fra enten klageren eller teleselskabet til modparten. Derved har begge sagens parter altid indsigt i sagens oplysninger.

Anmodninger vedrørende dine rettigheder, der er åbenbart grundløse eller overdrevne – især fordi de gentages – kan afvises, eller ankenævnet kan opkræve et rimeligt gebyr for at besvare anmodningen.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at anmode om at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget eller opdateret. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

– Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan som klager til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, hvorefter sagens akter slettes. Har ankenævnet ikke allerede truffet afgørelse i klagesagen, vil en tilbagekaldelse af samtykket betyde, at sagen lukkes, og at ankenævnet ikke kan afgøre tvisten.

Ret til dataportabilitet og transmission af personoplysninger

Under visse omstændigheder har den registrerede ret til at modtage en kopi af den pågældendes personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om at ankenævnet transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig. I praksis sker dette automatisk i forbindelse med ankenævnets oversendelse af sagen til en anden instans, såfremt ankenævnet vurderer, at ankenævnet ikke er rette klageinstans.

– Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger af grunde, der vedrører en særlig situation hos dig. Idet ankenævnets behandling af personoplysninger har grundlag i et afgivet samtykke fra klageren, der kan tilbagekaldes, har retten til indsigelse mod behandlingen for klageren ikke selvstændig betydning. I visse tilfælde har registrerede på trods af dette ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af den pågældendes personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt. Betingelserne kan bl.a. være, at du ikke mener, at personoplysningerne, der behandles om dig, er rigtige. Det kan også være, at du mener, at dine oplysningerne behandles ulovligt, men du ikke ønsker dem slettet og derfor anmoder om begrænset behandling. Anmodning om begrænsning kan i visse tilfælde medføre, at sagen ikke kan behandles og derfor bliver afvist af ankenævnet.

Automatiske afgørelser og profilering

Ankenævnet foretager ikke automatiske afgørelser og foretager ikke profilering på baggrund af personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Såfremt du ønsker at gøre brug af ovenfornævnte rettigheder, må du rette henvendelse til Teleankenævnet.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Links til andre hjemmesider

På ankenævnets hjemmeside er der links til andre virksomheders eller myndigheders hjemmesider. Teleankenævnet er ikke ansvarligt for indholdet af andre virksomheders eller myndigheders hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling og behandling af personlige oplysninger.

Ændring af persondatapolitikken

Teleankenævnet forbeholder sig ret til at ændre nærværende persondatapolitik som følge af væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Teleankenævnet
Axeltorv 6, 1. sal
1609 København V

Telefon: 33 18 69 00

E-mail: teleanke@teleanke.dk

CVR: 27 28 53 41