Overskriftsbillede til Klageforløbet

Før du kan klage til Teleankenævnet, skal du først forgæves have henvendt dig til dét teleselskab, du ønsker at klage over. Se nærmere under: Hvad kan man klage over?

Klageskema

Ved klagen til ankenævnet skal du benytte vores særlige klageskema, som enten kan udfyldes digitalt via vores hjemmeside under fanen “Klag online nu” eller fås ved henvendelse til ankenævnets sekretariat på tlf.nr. 3318 6900. Sekretariatet har telefontid tirsdag-fredag kl. 10-13.

Klageskemaet sendes til:

Teleankenævnet
Axeltorv 6, 1.
1609 København V

Din klage skal være vedlagt kopi af de dokumenter, der har betydning for klagen (f.eks. afslaget fra teleselskabet, telefonregningen og/eller andre dokumenter, der kan belyse den uenighed, der ligger til grund for klagen).

Bilag bedes indsendt i kopi, da sekretariatet ikke kan påtage sig at sende originaldokumenter retur.

Gebyr

Det koster 175 kr. i klagegebyr at klage til nævnet.

Beløbet kan betales ved bankoverførsel. Send venligst ikke beløbet på en check. Hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, får du klagegebyret retur.

Hvis klagegebyret ikke indbetales, vil klagen blive afvist.

Berostillelse

Det teleselskab, du klager over, vil blive underrettet om klagen.

Teleselskabet vil herefter sætte opkrævning­en af det beløb, der er klaget over, i bero. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at beløbet vil blive påført renter i den periode, hvor sagen behandles.

At regningen bliver sat i bero betyder, at teleselskabet ikke opkræver det beløb, der er klaget over, så længe Teleanke­nævnet behandler klagen. Selskabet må heller ikke lukke for telefonforbindelsen på grund af manglende betaling af det beløb, der er klaget over.

Sagsbehandlingen

Inden klagen forelægges til afgørelse for Teleankenævnet, sikrer sekretariatet sig, at de oplysninger, som er relevante for nævnets afgørelse, fremgår af sagen.

Efter modtagelsen af klagen indhenter sekretariatet en eller flere udtalelser hos teleselskabet. Ved klager over telefon­regningen bliver teleselskabet desuden bedt om at foretage tekniske og administrative undersøgelser og om at indsende kopi af telefonregninger og opkaldslister for den påklagede periode.

Klageren vil herudover ofte blive bedt om at besvare en række spørgsmål i relation til klagen.

Under sagens forberedelse vil parterne modtage kopi af de oplysninger og udtalelser, som sekretariatet indhenter hos den anden part. Hvis oplysningerne er væsentlige for vurderingen af sagen, vil parten også blive bedt om at kommentere bemærkningerne.

Inden klagen forelægges for nævnet, kan sekretariatet forsøge at medvirke til, at parterne indgår forlig.

Når klagen er fuldt oplyst, vil parterne blive orienteret. Fra dette tidspunkt kan det forventes, at der foreligger en afgørelse inden for 90 dage.

Afgørelsen

Når klagen er fuldt oplyst, vil sagen blive forelagt for Teleankenævnet, der træffer afgørelse på et møde i nævnet eller forsøger sagen forligt. Såfremt nævnet finder, at der skal indhentes yderligere oplysninger, vil sagen blive sat i bero og parterne vil blive underrettet herom og om hvornår en afgørelse kan forventes.

Nævnets afgørelse eller det indgåede forlig vil foreligge skriftligt og blive sendt til både klageren og til teleselskabet.

Teleselskabet er bundet af afgørelsen, hvis selskabet ikke inden 30 dage efter, at afgørelsen er sendt til parterne, skriftligt har meddelt ankenævnet, at selskabet ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. Sekretariatet kan i givet fald hjælpe med at sende sagen videre til Nævnenes Hus.

Hvis klagen ikke imødekommes, kan man ikke klage til andre ankeinstanser. Er man uenig i nævnets afgørelse og vil forsøge at få den ændret, er man nødt til at indbringe sagen for domstolene.

Offentliggørelse

Teleankenævnets afgørelser offentliggøres i et vist omfang på nævnets hjemmeside. Klagerens navn vil ikke fremgå af afgørelsen. Teleselskabets navn fremgår, medmindre væsentlige hensyn taler imod dette.