Overskriftsbillede til Aftalevilkår – fortolkning – forkert varsling (J.nr.11.12-1367-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Aftalevilkår – fortolkning

Resume:
Klager, en enkeltmandsvirksomhed, har indgået en erhvervsaftale om et fastnetsabonnement og fået en regning, han ikke er tilfreds med. Som udgangspunkt behandler Teleankenævnet ikke erhvervsklager. Det lægges dog til grund at abonnementet er brugt privat 90 % af tiden, hvorved nævnet har kompetence til at behandle sagen. Til abonnementet var der en rabataftale, og denne hævdede indklagede kun galt i tidsrummet 08:00 – 18:00. Dette var dog ikke oplyst i det til aftalen fremsendte materiale. Først i en ordrebekræftelse noget tid efter aftaleindgåelsen bliver dette nævnt. Nævnet anser derfor dette som en ændring af den oprindelige aftale. Det har indklagede lov til, når blot det varsles og der ved varslingen gives oplysninger om, at aftalen kan opsiges. Nævnet vurderede, at der ikke var varslet korrekt, hvorved klager fik medhold i at skulle have fratrukket sin rabat fra regningen.

Klager:
NN

Indklagede:
Tele2 A/S
Gl. Køge Landevej 55
2500 Valby

Behandlet på nævnsmøde nr. 20 den 7. marts 2005

Klagen vedrører: Indklagedes krav om betaling af forbrug
Påklaget beløb: 5.821,33 kr.
Påklaget periode: december 2003 – januar 2004
Aftaleform: Løbende fastnetabonnement
Klageren reklameret til indklagede: 28. april 2004
Indklagede truffet afgørelse: 15. september 2004

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager oprettede den 28. oktober 2003 en erhvervsaftale om fastnet-abonnement hos indklagede med tillægsproduktet Bonus Erhverv. Klager ønskede rabat på to udvalgte destinationer nemlig Tyskland og Libanon.

Da klager modtog faktura 101215599529, konstaterede han, at han ikke havde fået den ønskede rabat på opkald til de pågældende destinationer. Han henvendte sig herefter skriftligt til indklagede og gjorde gældende, at han ønskede rabatten fratrukket det udestående beløb.

Hertil svarede indklagede, at den bestilte rabatordning alene gjaldt i tidsrummet fra 08.00 – 18.00 i hverdagene.

Da klager mente at være blevet lovet noget andet, og da den omtalte begrænsning ikke fremgik af det materiale, han havde modtaget ved tilmeldingen, fastholdt han, at han ikke ønskede at betale den fulde pris for opkaldene til Libanon og Tyskland.

Klage modtaget i sekretariatet: den 29. oktober 2004

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klageren

Ønsker alene at betale for samtalerne til udlandet med fratrukket rabat.

Indklagede

Indklagede var af den opfattelse, at klager var bekendt med, at rabatten alene gjaldt i det begrænsede tidsrum, hvorfor indklagede fastholdt, at klager skulle betale det fulde udestående beløb.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Det skal indledningsvist bemærkes, at det er nævnets opfattelse, at nærværende sag skal behandles af nævnet, da der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, og da abonnementet har været anvendt i privat øjemed 90 % af tiden. Der er således tale om en klage, der ikke adskiller sig væsentligt fra en forbrugerklage.
Nævnet har endvidere bemærket, at indklagede ikke har påvist vilkår eller andre forhold i BonusErhverv-aftalen, der alene er rettet mod erhvervsdrivende, som måtte medføre at sagen ikke skal behandles af Teleankenævnet.

Klager har fremsendt den folder om ”Bonus erhverv”, han fik udleveret i forbindelse med indgåelse af aftalen. Det fremgår ikke noget sted hverken i denne folder eller af klagers tilmeldingsblanket, at rabatten alene er gældende fra klokken 08.00-18.00.
På den baggrund er det nævnets opfattelse, at klager har været berettiget til at gå ud fra, at rabatten gjaldt hele døgnet.

Det fremgår imidlertid af ordrebekræftelsen fra indklagede, at rabatten alene er gældende i tidsrummet fra 08.00-18.00. Denne er fremsendt til klager den 16.december 2003, hvorfor han efter dette tidspunkt må anses for at have været bekendt med betingelserne for opnåelse af rabatten.

Samlet set er det nævnets opfattelse, at klager ikke kan tilpligtes at betale den fulde pris for udlandsopkald i perioden fra den 28. oktober 2003, hvor aftalen blev indgået, og frem til modtagelsen af ordrebekræftelsen den 17.december 2003

Det fremgår af bkg. 666 af 10. juli 2003 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og –tjenester § 7, at en udbyder skal varsle ændringer i vilkår og priser, der gælder for udbuddet, så slutbrugeren får mulighed for at opsige aftalen med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft.

Der er intet anført i ordrebekræftelsen om klagers mulighed for opsigelse af kontrakten. Der er ej heller anført noget om klagers mulighed for opsigelse i indklagedes brev af den 15. september 2004. På den baggrund er det nævnets opfattelse, at indklagede ikke har opfyldt kravet til varsling, som beskrevet i bkg. 666 af 10. juli 2003 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og –tjenester § 7. Dette medfører at indklagede, ikke kan gøre vilkåret om, at rabatten alene er gældende i tidsrummet fra 08.00 – 18.00, før end det tidspunkt, hvor dette er korrekt varslet overfor klager.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Der gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, Tele2 A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, Tele2 A/S, betaler 14.000 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.