Overskriftsbillede til Aftalevilkår – fortrydelse af abonnementsindgåelse – urigtige forudsætninger. (J.nr.10.07-0048-05)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Aftalevilkår – fortrydelse af abonnementsindgåelse – urigtige forudsætninger.

Resume:
Klager havde købt en mobiltelefon med abonnement og 6 måneders binding til sin kæreste. Abonnementet kunne ikke overdrages til kæresten i bindingsperioden. Straks da klager blev bekendt med dette gjorde hun indsigelse til indklagede, da hun havde lagt vægt på dette ved købet. Og da det heller ikke er et sædvanligt vilkår i branchen, fandt nævnet, at klager kan ophæve aftalen, dog med hæfte for evt. forbrug.

Klager:
NN

Indklagede:
3
Arne Jacobsens Allè 17
2300 København S

Behandlet på nævnsmøde nr. 23 den 18. maj 2005

SAGSFREMSTILLING
J.nr. 10.07-0048-05

Klagen vedrører: Indklagedes krav om betaling af abonnement og forbrug
Påklaget beløb: 232,51 kr.
Påklaget periode: Den 29. november 2004 til den 5. januar 2005
Abonnementsform: Løbende mobilabonnement
Klager reklameret til indklagede: Den 1. december 2004
Indklagede truffet afgørelse: Den 14. december 2004

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager købte den 29. november 2004 en af indklagedes telefoner og oprettede samtidig et abonnement hos indklagede med henblik på at forære dette til sin kæreste (YY) i fødselsdagsgave. Ifølge klagers oplysninger oplyste hun dette til medarbejderen i butikken ved køb af telefonen.

Imidlertid konstaterede klager og YY umiddelbart herefter, at det ikke var muligt at overdrage abonnementet til YY, hvorfor de henvendte sig skriftligt til indklagede og bad om at blive løst af aftalen under henvisning til, at det havde været en forudsætning for købet, at abonnementet kunne overdrages til YY.

Hertil svarede indklagede, at det fremgik af indklagedes abonnementsvilkår, at abonnementet ikke kunne overdrages i bindingsperioden. Endvidere anførte indklagede, at klager havde underskrevet aftalen og herved bekræftet, at hun havde modtaget vilkårene for aftalen og derfor måtte være bekendt med det pågældende aftalevilkår.

Klager oplyste hertil, at hun ikke modtog aftalevilkårene i forbindelse med indgåelse af aftalen, men hentede dem i indklagedes butik nogle dage efter købet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 17. januar 2005

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klager

Ønsker at blive løst af abonnementet, da dette er indgået på urigtige forudsætninger.

Indklagede

Fastholder, at klager ikke kan overdrage abonnementet til YY, da dette fremgår af aftalevilkårene, som klager har skrevet under på at være bekendt med.

Afviser, at klager kan opsige aftalen på baggrund af ovenstående, da klager var bekendt med vilkårene for aftalen.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Indledningsvis skal det bemærkes, at nævnet har noteret, at klager reagerede straks efter, at hun blev bekendt med, at abonnementet ikke kunne overdrages som forventet og umiddelbart i forlængelse af købet.

Endvidere har nævnet bemærket, at vilkåret om, at abonnementet ikke kan overdrages i bindingsperioden ikke kan anses for et sædvanligt vilkår i branchen, hvorfor det ikke uden videre kan lægges til grund, at et sådan vilkår altid kan være bindende.

Endelig skal nævnet bemærke, at det efter det af parterne oplyste er uklart, om klager fik indklagedes abonnementsvilkår udleveret i forbindelse med aftalens indgåelse. Indklagede har ikke nærmere redegjort for dette spørgsmål.

På denne baggrund er det nævnets opfattelse, at klager er berettiget til at ophæve den indgåede aftale og parterne skal herefter stilles som om aftalen ikke var indgået, dog således at klager hæfter for det eventuelle forbrug der må have været.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Der gives klager, NN v/ YY, medhold i klagen over indklagede, 3 A/S, således at aftalen mellem klager og indklagede ophæves.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, 3 A/S, betaler 14.000 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.