Overskriftsbillede til Aftalevilkår – mobil – opsigelse ( J.nr. 10.06-0284-05)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Aftalevilkår – mobil – opsigelse

Resume:
Klager mente at have opsagt et abonnement 6 år tidligere. Denne kunne dog ikke løfte bevisbyrden for, at det var tilfældet, hvorfor nævnet ikke gav klager medhold.

Klager:
NN

Indklagede:
TDC Mobil A/S
v/ TDC Services A/S
Sletvej 30
8310 Tranbjerg J

SAGSFREMSTILLING
J.nr. 10.06-0284-05

Klagen vedrører: Indklagedes opkrævning af abonnementsafgift
Påklaget beløb: ca. 6000 kr.
Påklaget periode: –
Abonnementsform: Mobil
Klager reklameret til indklagede: Januar 2005
Indklagede truffet afgørelse: Den 10. februar 2005

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

I januar 2005 rettede klager henvendelse til indklagede. Klager gjorde i henvendelsen gældende, at hun havde opsagt sit abonnement for ca. seks år siden. Alligevel var klager fortsat blevet opkrævet abonnementsafgift af indklagede. Betalingen var sket via PBS. Klager ønskede tilbagebetaling af det betalte beløb.

Ved afgørelse af den 10. februar 2005 afviste indklagede klagers tilbagebetalingskrav. Indklagede henviste i den forbindelse til, at indklagede aldrig havde modtaget en opsigelse fra klager.

Sagen blev herefter indbragt for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 3. marts 2005

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klager

Klager kræver tilbagebetaling af den indbetalte abonnementsafgift.

Indklagede

Indklagede afviser tilbagebetaling.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Teleankenævnet har ved vurdering af sagen lagt vægt på, at det påhviler klager at løfte bevisbyrden for, at der er sket opsigelse af det omtvistede abonnement.

Det er nævnets vurdering, at klager ikke har løftet bevisbyrden for abonnementets opsigelse.

Det er endvidere Teleankenævnets opfattelse, at klager på tidligere tidspunkt i forløbet via de fremsendte PBS-oversigter selv burde være blevet opmærksom på, at mobilabonnementet ikke var opsagt, og at hun derfor fortsat blev opkrævet abonnementsafgift herfor.

Teleankenævnet vurderer herefter, at klager ikke kan gøre et tilbagebetalingskrav gældende mod indklagede.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Der kan ikke gives klager, XX, medhold i klagen over indklagede, TDC Mobil A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, TDC Mobil A/S, betaler 3.000 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.