Overskriftsbillede til Bredbånd – prismarkedsføring (21-90)

I 2018 betalte klager 1.995 kr. til indklagede for tilslutning af fibernettet til sin bolig. Indklagede havde i sin markedsføring om tilslutning til fibernettet i klagers område oplyst, at indklagede ville tilbyde tilslutningen til 1.995 kr., hvilket var halv pris, såfremt et tilstrækkeligt antal kunder ville vælge tilslutning inden for en given periode. Det fremgik videre, at såfremt kunderne på et senere tidspunkt ønskede at få fibernet installeret, ville prisen stige til det dobbelte af det angivne tilbud. I marts 2021 konstaterede klager, at indklagede tilbød gratis tilslutning af fibernet i klagers område. Klager rettede henvendelse til indklagede og anmodede om tilbagebetaling af det beløb, som klager havde betalt for tilslutningen. Klager gjorde gældende, at indklagede havde handlet i strid med Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring. Mere specifikt handlede indsigelsen om, hvorvidt klager var blevet vildledt til at indgå en aftale om etablering af fibernet til 1.995 kr., hvor prisen for etablering efterfølgende var blevet nedsat til 0 kr. i forbindelse med en ny kampagne. Indklagede afviste klagers krav. Klager indbragte herefter sagen for Teleankenævnet. Ankenævnet bemærkede, at klager i 2018 havde indgået en gyldig og bindende aftale med indklagede om etablering af fibernet i klagers bolig. Det forhold, at indklagede efterfølgende havde nedsat prisen på etablering af fibernet i klagers boligområde, påvirkede ikke gyldigheden af den aftale, som klager havde indgået med indklagede. Ankenævnet fandt ikke, at den omstændighed, at indklagede efter indgåelsen af parternes aftale lancerede en ny kampagne, hvor prisen var lavere, kunne tillægges betydning for den aftale, som klager havde indgået med indklagede i 2018. Det forhold, at indklagedes priser på etablering af fibernet mere end 2 år efter indgåelsen af aftalen med indklagede ikke som angivet i sin tid steg til dobbelte, kunne ikke føre til, at klager havde krav på at få det beløb, han betalte for tilslutning, tilbagebetalt. Nævnet bemærkede videre, at prismarkedsføringsreglerne ikke indebar en sikring af eller garanti for, at der ikke efterfølgende kunne ske en yderligere prisreduktion på et givet produkt. Ankenævnet gav derfor ikke klager medhold i klagen.