Overskriftsbillede til Fastnet – aftaleforhold – bindingsperiode (J.nr. 11.12-0335-07)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Fastnet – Aftaleforhold – Bindingsperiode

Resume:
Klager havde indgået et abonnement på fastnet og internet hos indklagede med en bindingsperiode på 6 måneder d. 16 september 2006. Klager ønskede at opsige abonnementet d. 27 marts 2007. Indklagede mente dog at klager stadig var bundet af aftalen. Nævnet fandt at bindingsperioden startede ved aftaleindgåelsen. Aftaleindgåelsen fandt sted med ordrebekræftelsen af den 16. september 2006, da aftalen her findes tilstrækkelig konkretiseret, således at både klager og indklagede må anses for at være bundet heraf. I henhold til almindelige aftaleretlige principper er aftalen dog først endelig bindende ved fremkomst til klager. Fremkomsttidspunktet må under hensyn til at den 16. september 2006 var en lørdag fastsættes til tirsdag den 19. september 2006. Således, at klager var bundet af aftalen indtil den 19. marts 2007. Klager fik derfor medhold i sin klage.

Klager:
NN

Indklagede:
Fullrate A/S
Jemtelandsgade 1
2300 København S

Behandlet på nævnsmøde nr. 51 den 25. juni 2008

SAGSFREMSTILLING

Klagen vedrører: Tvis om bindingsperiodens startdato
Abonnementsform: Internet og fastnet-abonnement
Klager reklameret til indklagede: Den 28. marts 2007
Indklagede truffet afgørelse: Den 22. juni 2007

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager oprettede den 16. september 2006 et abonnement på internet og fastnet hos indklagede via indklagedes hjemmeside. Klager modtog samme dag en automatisk ordrebekræftelse, der henviste til, at indklagede ville sende et velkomstbrev inden for et par dage.

Klager modtog den 28. september et brev fra indklagede, hvori indklagede bekræftede at have modtaget en af klager tilsendt fuldmagt til overførelse af klagers eksisterende abonnementer.

Den 20. oktober 2006 sendte indklagede to breve til klager. Indklagede bekræftede heri etableringsdatoen på henholdsvis bredbånd- og fastnet-forbindelsen, som var angivet til den 16. november 2006.

I marts 2007 opstod der uenighed mellem klager og indklagede om bindingsperiodens starttidspunkt. Klager gjorde over for indklagede gældende i mail af den 28. marts 2007, at bindingsperioden løb fra den 16. september 2006.

Idet indklagede ikke delte klagers opfattelse, indbragte klager sagen for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 4. juli 2007.

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klager

Ønsker at opsige aftalen fra den 29. marts 2007, idet klager gør gældende, at bindingsperioden løber fra den dato, klager oprettede aftalen via indklagedes hjemmeside.

Indklagede

Fastholder, at klager er bundet indtil den 16. maj 2007. Indklagede fastholder, at bindingsperioden løber fra datoen for indklagedes levering af forbindelsen.

Indklagede henviser i den forbindelse til bemærkningerne til Lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på teleområdet (L164).

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Nærværende sag vedrører alene spørgsmålet om, fra hvilket tidspunkt bindingsperioden løber.

Klager gør over for nævnet gældende, at bindingsperioden må løbe fra det tidspunkt, hvor indklagede havde modtaget klagers anmodning om oprettelse af abonnementet samt den underskrevne fuldmagt. Ifølge indklagede regnes bindingsperioden fra den dato, hvor indklagede etablerede forbindelsen, dvs. den dato indklagede har henvist til på ordrebekræftelsen af den 20. oktober 2006.

Ifølge bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og –tjenester § 13, stk. 1, nr. 2 skal slutbrugeren fem måneder efter kontraktens indgåelse til enhver tid med et varsel, der maksimalt kan fastsættes til en måned kunne opsige kontrakten. Det er således aftaleindgåelsen, der er afgørende for beregningen af bindingsperiodens start.

I den konkrete sag, der omhandler etablering af internet og fastnet, fremsatte klager ønske om oprettelse af fastnet og internet primo september 2006. Indklagede sendte både en automatisk genereret e-mail samt et velkomstbrev med anmodning om underskrivelse af en fuldmagt til klager den 16. september 2006. Klager sendte efterfølgende den underskrevne fuldmagt til indklagede. Indklagede sendte derpå en bekræftelse på, at indklagede havde modtaget klagers fuldmagt den 28. september 2006. I dette brev angav indklagede ikke leveringsdato eller anden bekræftelse på oprettelse af forbindelsen. Disse informationer modtog klager i brev fra indklagede af den 20. oktober 2006.

Nævnet finder, at det afgørende i forhold til fastlæggelse af tidspunktet for aftaleindgåelsen er, hvornår begge parter er endeligt bundet af aftalen. I nærværende sag anser nævnet dette tidspunkt for at være den 16. september, hvor indklagede sendte ordrebekræftelse indeholdende brugernavn, adgangskode og fuldmagt. Aftalen findes med ordrebekræftelsen af den 16. september 2006 tilstrækkelig konkretiseret, således at både klager og indklagede må anses for at være bundet heraf. I henhold til almindelige aftaleretlige principper er aftalen dog først endelig bindende ved fremkomst til klager. Fremkomsttidspunktet må under hensyn til at den 16. september 2006 var en lørdag fastsættes til tirsdag den 19. september 2006.

Bindingsperioden skal således regnes fra den 19. september 2006 således, at klager var bundet af aftalen indtil den 19. marts 2007.

Nævnet træffer herefter følgende:
AFGØRELSE

Der gives klager, NN, delvist medhold i klagen over indklagede, Fullrate A/S, således at bindingsperioden udløber den 19. marts 2007.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, Fullrate A/S, bidrager som tilsluttet Teleankenævnet til nævnets drift og betaler derfor ikke sagsomkostninger.