Overskriftsbillede til Fastnet – aftaleforhold – portering – dobbeltabonnement (J.nr. 10.08-0434-07)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Fastnet – aftaleforhold – portering – dobbeltabonnement

Resume:

Klager skulle i forbindelse med en flytning have et fastnetnummer flyttet fra en udbyder til en anden. Fra igangsættelse af flytningen i slut maj/start juni til den endelig var foretaget i oktober 2006, blev klager opkrævet abonnementsafgifter fra både indklagede 1 og indklagede 2. Klager ville gerne fritages for opkrævningen fra den ene af de to.

Det var indklagede 2 der skulle stå for flytningen og i den forbindelse har denne ansvaret for at informere kunden om flytningen. Klager havde ikke meddelt indklagede 1 at denne havde skiftet adresse. Porteringsanmodningen var til at starte med underskrevet af den forkerte af klager og dennes ægtefælle, da det kun var den ene, som var juridisk ejer af abonnementet. Dertil igangsatte indklagede 1 straks porteringen da korrekt underskrevet porterindanmodning blev modtaget. Nævnet fandt derfor, at klager ikke kunne få medhold i sin klage over indklagede 1.

Nævnet fandt dog  at  indklagede 2 på et tidligere tidspunkt burde have fulgt op på og informeret klager om, hvorfor porteringen ikke kunne gennemføres før end i oktober 2006. Det, at der var stillet et midlertidigt nummer til rådighed fritog ikke indklagede 2 fra at forfølge gennemførelsen af nummerporteringen med den rette omhu. Nævnet fandt derfor, at det ikke kunne afvises, at omkostningerne til dækning af regningerne eller den ene af dem kunne hentes hos indklagede 2, men fordi sagen ikke havde været klagebehandlet særskilt af indklagede 2, fandt nævnet, at sagen skulle hjemvises til indklagede 2´s klagebehandling.

Klager:
NN

Indklagede:
Tele 2 A/S
Gl. Køge Landevej 55
2500 Valby (1)

&

Cirque Bredbånd A/S
Borgergade 14
1300 København K (2)

Behandlet på nævnsmøde nr. 51 den 25. juni 2008

SAGSFREMSTILLING

Klagen vedrører: Forsinkelse med portering
Påklaget beløb: 739 kr.
Påklaget periode: Den 2. juli til den 1. november 2006
Abonnementsform: Fastnet
Reklameret til indklagede: Den 1. marts 2007
Indklagede truffet afgørelse: Den 22. marts 2007
KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager oprettede et fastnetabonnement hos indklagede 1 i 2003.

Primo juni 2006 rettede klager henvendelse til indklagede 2 og anmodede om portering af klagers fastnettelefonnummer til indklagede 2.

Den 4. jul 2006 modtog indklagede 1 en henvendelse fra indklagede 2 med anmodning om portering af klagers telefonnummer. Indklagede 1 afviste dog denne anmodning samme dag, idet anmodningen ikke var underskrevet af den kontraktsansvarlige.

Ifølge klager kontaktede hun ugentligt indklagede 2 telefonisk med henblik på en status vedrørende porteringen. Klager var på det tidspunkt flyttet til en ny adresse og var derfor uden fastnetforbindelse. Klager modtog løbende meddelelse fra indklagede 2 om, at indklagede 1 havde lang sagsbehandlingstid, og at indklagede 2 fortsat ventede på indklagede 1. Indklagede 2 havde i den mellemliggende periode stillet et midlertidigt nummer til rådighed for klager. I slutningen af oktober 2006 modtog klager fra indklagede 2 meddelelse om, at årsagen til, at indklagede 1 ikke kunne gennemføre porteringen var, at indklagede 1 manglede en underskrift fra den rette kontraktsansvarlige. Den 20. oktober 2006 modtog indklagede 1 herefter en porteringsanmodning fra indklagede 2 med den korrekte underskrift, og portering blev iværksat med en frist på en måned, jf. indklagede 1´s abonnementsvilkår, hvorefter telefonnummeret blev frigivet til indklagede 2 i november 2006.

Indklagede 1 havde på dette tidspunkt udsendt fakturaer i september og november 2006, som ikke var blevet betalt af klager, hvorfor indklagede 1 overdrog disse til inkasso.

Klager reklamerede herefter den 31. januar 2007 til indklagede 1 og stillede sig uforstående over for indklagede 1´s fremsendte betalingskrav, idet klager for den pågældende periode var blevet opkrævet af både indklagede 1 og indklagede 2.

Indklagede 1 besvarede henvendelsen den 14. februar 2007 og meddelte, at klager skulle rette sit krav mod indklagede 2, idet det var indklagede 2, der havde ansvaret for gennemførelsen af porteringen, herunder for at formidle oplysning om indklagede 1´s afslag på portering i juli 2006.

Klager reklamerede på ny til indklagede den 5. marts 2007, men indklagede 1 fastholdt i afgørelse af 22. marts 2007 sin tidligere trufne afgørelse.

Klager indbragte herefter sagen for Teleankenævnet.
Klage modtaget i sekretariatet: Den 4. september 2007

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager

Klager ønsker at en af de indklagede giver afkald på abonnement i perioden fra den 2. juli til den 1. november 2006.

Klager undrer sig over, at indklagede 1 afviste indklagede 2´s porteringsanmodning i juli 2006, idet begge parter stod på regningerne fra indklagede 1.

Klager erkender, at klager modtog et midlertidigt nummer fra indklagede 2. Klager mener dog, at det ville have været væsentligt nemmere for klager indsende en korrekt underskrevet porteringsanmodning umiddelbart end at vente.

Indklagede

Indklagede 1:
Indklagede 1 fastholder sit krav, idet indklagede 1 ikke før den 20. oktober 2006 blev anmodet om at portere klagers telefonnummer til indklagede 2, hvilket indklagede 1 efterkom. Klager hæfter for indklagede 1´s ydelser frem til dette tidspunkt. Indklagede 1 har ikke på noget tidspunkt fra klager modtaget underretning om, at denne var fraflyttet adressen, hvorfor indklagede 1 var uvidende om, at klager var uden fastnetforbindelse i en periode.

Indklagede henviser i øvrigt til, at det er indklagede 2, der er ansvarlig for gennemførelsen af den ønskede portering, herunder for at underrette klager om, at porteringsanmodningen i juli 2006 var blevet afvist p.g.a. af en forkert underskrift.

Indklagede 2:

Indklagede 2 henviser til, at klagen vedrører et krav fra indklagede 1, og til, at indklagede 1 har oversendt kravet til inkasso m.v. Indklagede 2 er derfor ikke rette indklagede.

Indklagede 2 medgiver, at klager har anmodet om portering fra indklagede 1 til indklagede 2 og at denne anmodning på et tidspunkt blev afvist af indklagede 1 med henvisning til, at anmodningen ikke var underskrevet af den rette juridiske ejer.
NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Det fremgår af sagen, at klager i maj-juni 2006 anmodede indklagede 2 om at forestå portering af klagers fastnetnummer fra indklagede 1 til indklagede 2.

Det fremgik af de dagældende retningslinier for god skik på teleområdet (2004) i kommentaren til pkt. 7 om overgang til et andet selskab, at ” Forbrugerens aftale med det nye teleselskab indebærer normalt, at selskabet påtager sig at sørge for overflytningen, herunder at opsige forbrugerens eksisterende abonnement. Det er derfor det modtagende selskabs ansvar at holde forbrugeren underettet om forløbet af flytningen. Det er herefter op til de erhvervsdrivende selv at orientere hinanden om eventuelle forsinkelser eller problemer i forbindelse med flytningen.”.

Det fremgår af sagen, at indklagede 2 ikke har bestridt, at indklagede 1 på et tidspunkt returnerede porteringsanmodningen med bemærkning om, at den ikke var underskrevet af den rette juridiske ejer. Indklagede 2 har været forelagt kopi af indklagede 1´s breve til klager af henholdsvis den 14. februar og den 22. marts 2007, hvoraf det fremgår, at indklagede 1 først i oktober 2006 modtog en korrekt underskrevet anmodning om portering. Ligeledes har indklagede 2 ikke bestridt, at klagers anmodning om portering blev modtaget i juni 2006.

For så vidt angår klagers oplysninger om, at klager var fraflyttet adressen og derfor var uden fastnetforbindelse i en periode, har nævnet lagt vægt på indklagede 1´s oplysninger om, at indklagede 1 på intet tidspunkt modtog hverken flyttemeddelelse eller fejlmelding fra klager, hvilket klager ikke har bestridt. Nævnet finder derfor, at klager selv bærer risikoen for dette forhold. Endvidere har indklagede 1 oplyst, at det alene var den ene af klager og dennes ægtefælle, der var juridisk ejer af abonnementet, hvorfor den først modtagne porteringsanmodning, der kun var underskrevet af den anden af klagerne, ikke formelt var i orden. Klager har undret sig over dette forhold, men har ikke bestridt, at det forholdt sig således. Det er efter nævnets opfattelse sædvanlig kutyme i branchen, at en anmodning om portering skal være underskrevet af den rette juridiske ejer. Nævnet finder derfor ikke, at klager kan gøre noget krav gældende mod indklagede 1 i denne anledning.

Nævnet har noteret, at indklagede 1, så snart indklagede 1 modtog en korrekt underskrevet porteringsanmodning, iværksatte udportering til indklagede 2. Nævnet finder på baggrund heraf, at klager for så vidt hæfter for forbrug og abonnement til indklagede 1 frem til denne dato, herunder omkostninger til inddrivelse m.v., og at klager ikke før det tidspunkt, hvor porteringen blev gennemført, retmæssigt kunne stoppe sine betalinger til indklagede 1.

Derimod finder nævnet ud fra oplysningerne i sagen samt retningslinierne for god skik på teleområdet, at indklagede 2 på et tidligere tidspunkt burde have fulgt op på og informeret klager om, hvorfor porteringen ikke kunne gennemføres før end i oktober 2006. Det forhold, at indklagede 2 i en periode stillede et midlertidigt nummer til rådighed for klager, finder nævnet ikke i sig selv fritager indklagede 2 fra at også forfølge gennemførelsen af nummerporteringen med den rette omhu. Det kan derfor ikke udelukkes, at klager vil kunne få sine udgifter til abonnement til både indklagede 1 og indklagede 2 eller en del heraf dækket af indklagede 2. Da dette spørgsmål imidlertid ud fra oplysningerne i sagen ikke har været klagebehandlet særskilt af indklagede 2, finder nævnet, at sagen for så vidt angår dette spørgsmål bør hjemvises til indklagede 2´s klagebehandling.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der kan ikke gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, Tele2 A/S.

For så vidt angår klagers eventuelle krav mod indklagede 2, Cirque A/S, hjemvises klagen til dette selskabs behandling.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres til klager, jf. vedtægternes § 12.

Tele2 A/S bidrager som tilsluttet Teleankenævnet til nævnets drift og betaler derfor ikke sagsomkostninger.