Overskriftsbillede til Fastnet – aftalevilkår – rette aftalepart – konkurs – medarbejderaftale (J.nr. 13.12-0151-09)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Fastnet – aftalevilkår – rette aftalepart – konkurs – medarbejderaftale

Resume:
Klager havde en aftale med sin arbejdsgiver om, at denne skulle betale klagers abonnementsomkostninger. Arbejdsgiveren gik konkurs og klager blev opkrævet de manglende betalinger. Disse ønskede klager ikke at betale, med henvisning til, at hun kun var bruger af abonnementet. Ved oprettelsen blev klager dog oprettet som kunde, bruger, og betaler. Nævnet fandt, at klager ikke havde fremlagt nogen dokumentation for, at der var indgået en aftale med indklagede om, at klager ikke længere hæftede for betaling af abonnementet. Nævnet fandt endvidere, at det fremgik af ordrebekræftelse af den 12. februar 2008, der blev sendt til klagers adresse, at ”kunden” hæftede for manglende betalinger vedrørende det påklagede abonnement. Klager mente ikke at have modtaget ordrebekræftelsen. Nævnet noterede dog, at ordrebekræftelsen bar klagers daværende adresse. En adresse hvor indklagede tidligere havde sendt post til klager på, uden at få post retur. Nævnet fandt det derfor sandsynliggjort, at ordrebekræftelsen måtte anes for at være kommet frem til klagers adresse. Klager hæftede derfor for de manglende betalinger.

Klager:
NN

Indklagede:
TDC A/S
Borups Alle 43-45, B442
2200 København N

Sagen er behandlet på nævnsmøde nr. 64 den 2. september 2010

SAGSFREMSTILLING

Klagen vedrører: Spørgsmål om hæftelse for betaling af abonnement
Påklaget beløb: 3.154,38 kr.
Påklaget periode: Den 2. juni 2008 til den 31. marts 2009
Abonnementsform: Fastnet og internet
Reklameret til indklagede: Den 16. marts 2009
Indklagede truffet afgørelse: Den 19. marts 2009

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Ved ordrebekræftelse af den 8. september 2004 blev tlf.nr. Y overdraget fra X til klager. Det fremgik af ordrebekræftelsen, at klager blev registreret som ny kunde, bruger og betaler vedrørende abonnementet.

Den 17. april 2005 fremsendte indklagede ordrebekræftelse vedrørende nummerændring tlf.nr. Y til klager. I ordrens specifikation var klager angivet som bruger.  Der var ikke oplyst nogen kunde eller betaler.

Den 25. august 2007 fremsendte indklagede ordrebekræftelse vedrørende oprettelse af bredbånd til klager. I ordrens specifikation var klager angivet som bruger. Der var ikke angivet nogen kunde eller betaler.

Den 12. februar 2008 fremsendte indklagede ordrebekræftelse vedrørende ordre nr. 103052494 om ny betaler vedrørende telefonnummer Y til klager, idet F A/S blev registreret som betaler. Det fremgik samtidigt, at kunden fortsat hæftede for eventuelt manglende betalinger. Samtidigt blev kontonummeret vedrørende aftalen ændret til 290293911. I ordren var klager angivet som ”tidligere betaler”.

Da indklagede ikke modtog betaling vedrørende faktura nr. 4 med betalingsfrist den 18. september 2008, sendte indklagede den 28. september 2008 en rykker til F A/S. Da indklagede fortsat ikke modtog betaling, sendte indklagede den 15. oktober 2008 en rykkerskrivelse til klager.

Den 24. november 2008 blev forbindelsen ved ordrebekræftelse nr. 109220326 til klager opsagt med virkning fra den 23. december 2008. Det fremgik af ordrebekræftelsen, at klager var registreret som bruger og kunde, og at F A/S var registreret som betaler.

Den 19. december 2008 modtog indklagede en cirkulæreskrivelse fra advokat Jørgen B. Elmer, idet F A/S var taget under konkursbehandling.

Den 15. januar 2009 sendte indklagede et inkassovarsel til klager og opgjorde sit krav til i alt 3.154,31 kr. Klager gjorde den 19. januar 2009 indsigelse mod kravet, idet klager ikke mente, at hun hæftede for betaling af abonnementet. Indklagede besvarede klagers henvendelse i brev af den 22. januar 2009 og fastholdt krav om betaling. Indklagede henviste i den forbindelse til tidligere fremsendte ordrebekræftelser. Efter yderligere korrespondance frem og tilbage mellem klager og indklagede overgav klager sagen til Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: 31. marts 2009

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager bestrider, at hun hæfter for betaling for abonnementet, idet hun mener, at hun alene har været registreret som bruger, da hun havde en aftale med sin arbejdsgiver om arbejdsgiverbetalt telefoni og bredbånd på tilsvarende måde, som klager tidligere har haft med andre arbejdsgivere, herunder T A/S i august 2006 og H A/S i august 2007.

Klager bestrider i øvrigt, at hun har modtaget ordrebekræftelse nr. 103052494 af den 12. februar 2008 om ny betaler vedrørende telefonnummer Y, hvorved F A/S blev registreret som betaler.

Klager mener, at den pågældende ordrebekræftelse muligvis er sendt til F A/S, idet der samtidigt blev skiftet kontonummer vedrørende tlf.nr. Y. Klager ønsker derfor, at indklagede skal dokumentere, at klager har modtaget ordrebekræftelsen og forstået, at hun som følge af ordrebekræftelse nr. 103052494 af den 12. februar 2008, kom til at hæfte for betaling for aftalen.

Indklagede

Indklagede fastholder, at klager er kunde, bruger og betaler vedrørende det pågældende abonnement, og henviser til de fremsendte ordrebekræftelser.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Nævnet har noteret, at klager i 2004 overtog den fulde hæftelse vedrørende tlf.nr. Y, der senere blev ændret til tlf.nr. Y.

Det fremgår endvidere, at indklagede ved flere lejligheder har korresponderet med klager på adressen … uden at få post retur.

Klager har gjort gældende, at hun med tidligere arbejdsgivere i 2006 og 2007 har haft aftaler om, at hun alene skulle være bruger af abonnementet. Klager har endvidere anført, at hun berettiget fik det indtryk af ordrebekræftelserne fra henholdsvis 2005 og 2007, at klager på det tidspunkt alene var registreret som bruger af abonnementet. Efter nævnets opfattelse har klager imidlertid ikke fremlagt nogen ordrebekræftelse eller andet som dokumentation for, at der med indklagede blev indgået aftale om, at klager ikke længere hæftede for betaling af abonnementet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at nævnet ikke finder, at det forhold, at klager i to tidligere ordrebekræftelser vedrørende andre forhold, er angivet med status som bruger, dokumenterer, at klagers aftale med indklagede fra 2004 er blevet ændret for så vidt angår hæftelse for abonnementet.

Det fremgik endvidere klart af indklagedes ordrebekræftelse af den 12. februar 2008, der blev sendt til klagers adresse, at ”kunden” hæftede for manglende betalinger vedrørende det påklagede abonnement. Klager har anført, at hun aldrig har modtaget indklagedes ordrebekræftelse af den 12. februar 2008, og at den muligvis er sendt til F A/S. Nævnet har noteret, at ordrebekræftelsen fremtræder med angivelse af klagers daværende adresse …, til hvilken adresse indklagede tidligere har fremsendt post til klager uden at få post retur. Nævnet finder det derfor sandsynliggjort, at ordrebekræftelsen må anes for at være kommet frem til klagers adresse.

Endvidere finder nævnet, at klagers aftale med sin daværende arbejdsgiver F A/S, herunder vedrørende klagers hæftelse, er et forhold, der må anses for at være indklagede uvedkommende.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der kan ikke gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, TDC A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager, jf. vedtægternes § 13.

Indklagede, TDC A/S, bidrager som tilsluttet Teleankenævnet til nævnets drift og betaler derfor ikke sagsomkostninger, jf. vedtægternes § 26.