Overskriftsbillede til Internet – Aftaleforhold – Lukning af klagers forbindelse i opsigelsesperioden (J.nr. 12.12-0124-07)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Internet – Aftaleforhold – Lukning af klagers forbindelse i opsigelsesperioden

Resume:
Klager havde opsagt sit internet og tv abonnement i forbindelse med flytning fra en adresse. En måned før den aftalte opsigelsesdato lukkede indklagede for forbindelsen, klager henvendte sig for at få den genåbnet og fik tilsagn om dette. Forbindelsen blev dog ikke genåbnet og klager modtog en faktura, der dækkede perioden frem til den oprindeligt aftalte opsigelsesdato. Klager henvendte sig igen til indklagede, som forklarede at lukningen var sket for at beskytte klager mod misbrug, da de forstod at hun allerede var fraflyttet adressen. Genåbning kunne kun ske ved betaling af en gebyr. Nævnet fandt, at indklagede ikke havde været berettiget til at lukke forbindelsen, selvom ønsket var at beskytte klager mod misbrug. Men da kunne indklagede hurtigt have afklaret om dette var en risiko ved at have kontaktet klager. Især fordi genåbning af forbindelsen var pålagt et gebyr. Klager fik derfor medhold og skulle ikke betale fra lukningen af forbindelsen fremtil opsigelsesdatoen.

Klager:
NN

Indklagede:
Comx Networks A/S
Herstedvang 8
2620 Albertslund

Behandlet på nævnsmøde nr. 50 den 10. april 2008

SAGSFREMSTILLING

Klagen vedrører: Lukning af klagers forbindelse i opsigelsesperioden
Påklaget beløb: 591 kr.
Påklaget periode: Den 1. februar 2007 til den 28. februar 2007
Abonnementsform: Løbende internetabonnement
Klager reklameret til indklagede: Den 5. februar 2007
Indklagede truffet afgørelse: Den 5. februar 2007

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager havde internet- og tv-abonnement hos indklagede.

Da klager pr. 1. maj 2007 havde solgt sin lejlighed, ønskede hun at opsige sit internet og tvabonnement hos indklagede. Klager sendte derfor en opsigelse til indklagede den 26. januar 2007, hvori hun skrev: ”Jeg vil gerne opsige mit abonnement på Comx internet og tv pr. 1. marts 2007, idet jeg er flyttet fra Gadevang-bebyggelsen.”.

Indklagede sendte den 31. januar 2007 en opsigelsesbekræftelse til klager, hvoraf det fremgik, at opsigelsen ville blive effektueret den 28. februar 2007.

Den 30. januar 2007 konstaterede klager, at hendes forbindelse var lukket. Da hun kontaktede indklagede samme dag, oplyste indklagede, at der var sket en fejl, og at forbindelsen ville blive genåbnet. Idet forbindelsen ikke blev genåbnet efter nogle dage, og klager modtog en faktura, der dækkede perioden fra den 1. februar 2007 til den 28. februar 2007, kontaktede klager indklagede telefonisk. Indklagede oplyste i den forbindelse, at forbindelsen var lukket for at beskytte klager mod misbrug, idet hun i opsigelsesbrevet af den 26. januar 2007 havde oplyst, at hun var fraflyttet adressen. Indklagede oplyste i samme forbindelse, at klager mod betaling af et gebyr kunne få genåbnet forbindelsen. Klager sendte den 5. februar 2007 en klage til indklagede pr. mail. Indklagede fastholdt betalingskravet samt kravet om genåbningsgebyr i mail til klager af den 5. februar 2007.

Klager indbragte herefter sagen for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 9. marts 2007

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klager

Finder at indklagedes lukning af forbindelsen var uberettiget.

Klager gør gældende, at hun på baggrund af ovenstående ikke finder sig forpligtet til at betale for perioden fra 1. februar 2007 til den 28. februar 2007.

Indklagede

Fastholder at lukningen var berettiget under henvisning til, at klager i opsigelsen skriver, at hun er fraflyttet lejligheden. Indklagede gør gældende, at lukningen blev iværksat for at forhindre misbrug af klagers forbindelse foretaget af en eventuel ny beboer af lejligheden.

Indklagede har under sagens behandling præciseret, at det skyldige beløb vedrører faktura 418094, der dækker perioden fra den 1. februar 2007 til den 28. februar 2007 samt to påløbne rykkergebyrer.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Klager har ifølge indklagedes abonnementsvilkår pkt. 13 en opsigelsesperiode på løbende måned + 30 dage. Teleankenævnet bemærker i den forbindelse, at udbudsbekendtgørelsen fastlægger det maksimale opsigelsesvarsel til 30 dage for så vidt angår telefoni- og internetabonnementer. Dette får dog ikke afgørende betydning for sagens udfald.

Klager sendte opsigelse til indklagede med virkning fra den 1. marts 2007.Indklagede bekræftede  i brev til klager af den 31. januar 2007, at klagers forbindelse ville blive nedtaget den 28. februar 2007. Som følge heraf hæfter klager som udgangspunkt for betaling indtil 28. februar 2007. Indklagede var på den anden side forpligtet til at fortsætte leveringen, indtil opsigelsesvarslet var udløbet, med mindre indklagede og klager indgik aftale om ophør af leverancen på et tidligere tidspunkt.

Idet indklagede ikke havde indgået en sådan aftale med klager, var indklagede ikke berettiget til at afbryde forbindelsen på et tidligere tidspunkt.

Det er nævnets opfattelse, at såfremt indklagede ønskede at beskytte klager mod misbrug, eller i øvrigt var i tvivl om klagers intentioner, kunne denne tvivl nemt elimineres, ved at indklagede havde kontaktet klager.

Da indklagede har pålagt et gebyr for at genåbne forbindelsen, da klagers holdning til lukningen stod klart, finder ankenævnet, at klager var berettiget til at undlade at betale for den måned forbindelsen var lukket.

Klager anses som følge af ovenstående ikke forpligtet til at betale for perioden fra den 1. februar 2007 til den 28. februar 2007.

Klager gives således medhold i klagen.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der gives klager, NN, medhold i hendes klage over indklagede, Comx Networks A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres til klager jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, Comx Networks A/S, bidrager som tilsluttet Teleankenævnet til nævnets drift og betaler derfor ikke sagsomkostninger.