Overskriftsbillede til Internet – Aftaleforhold – Uanmodet levering af Internet – Aftaleindgåelse med boligforening (J.nr. 12.02-0635-06)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Internet – Aftaleforhold – Uanmodet levering af Internet – Aftaleindgåelse med boligforening

Resume:
Klager boede i en boligforening og blev tilmeldt et internetabonnement gennem denne. Efter 27 måneder opdagede klager betalingen og kontaktede indklagede og nægtede at der var indgået en aftale. Da indklagede lavede aftalerne og stod for opkrævningen i forbindelse med internet-abonnementerne i boligforeningen fandt nævnet at indklagede var udbyder af teletjenester. Da indklagede ikke kunne fremlægge bevis for, at der var en aftale med klager, var det ikke sandsynliggjort at der forelå en aftale med klager. Indklagede hævdede dog at klager gennem betaling i 27 måneder var blevet forpligtiget gennem sin passivitet. Ifølge forbrugeraftalelovens § 8, 2. pkt. kan klager dog ikke blive forpligtet ved at forholde sig passiv, når der er tale om uanmodet levering af en tjenesteydelse. Når der er tale om et abonnementsforhold med månedlig opkrævning, som tilfældet var her, kan en modtager en uanmodet tjenesteydelse under visse omstændigheder blive forpligtet til at reklamere, efter nævnets opfattelse. Men fordi opkrævningen blev opkrævet over PBS sammen med 5-6 andre ydelser, var det ikke tilfældet i den konkrete sag. Klager fik derfor medhold.

Klager:
NN

Indklagede:
Boligselskabet Århus Omegn
Skanderborgvej 168
8260 Viby J

Behandlet på nævnsmøde nr. 46 den 27. september 2007

SAGSFREMSTILLING
Klagen vedrører: Indklagedes krav om betaling af abonnement via bolignet
Påklaget beløb: 3.375 kr.
Påklaget periode: Den 1. december 2003 – 1. april 2006
Abonnementsform: Løbende Internet abonnement
Klager reklameret til indklagede: Den 10. marts 2006
Indklagede truffet afgørelse: Den 13. marts 2006

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Den 1. september 1996 flyttede klager ind i indklagedes boligforening. Indklagede indgik efterfølgende aftale med Bolignet Århus om levering af Internet til foreningen.

Indklagede koblede klager til Bolignet Århus’ Internetforbindelse den 1. december 2003.

Opkrævningerne for Internet blev foretaget af indklagede over klagers PBS i forbindelse med opkrævning af husleje og andre ydelser.

Klager kontaktede indklagede den 10. marts 2006, idet klager var blevet opmærksom på opkrævningen for Internet. Klager kunne ikke vedkende sig at have indgået aftale med indklagede om levering af Internet.

Indklagede fastholdt opkrævningerne i brev af den 13. marts 2006. Heri gjorde indklagede endvidere gældende, at klager telefonisk havde tilmeldt sig bolignettet, og at han havde udvist passivitet, idet han havde betalt i 27 måneder.

Klager indbragte herefter sagen for Teleankenævnet via Århus retshjælp.
Klage modtaget i sekretariatet: Den 27. november 2006

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klager

Ønsker ikke at betale for Internet gennem Bolignet Århus, idet klager ikke har indgået aftale med indklagede herom. Klager ønsker tilbagebetaling af 3.375 kr., hvilket svarer til 27 måneders abonnement på Internetforbindelsen.

Indklagede

Fastholder betalingskravet under henvisning til, at klager telefonisk henvendte sig til indklagede og tilmeldte sig bolignettet. Indklagede gør endvidere gældende, at klager ved at betale i 27 måneder har udvist retsfortabende passivitet.

Nævnets bemærkninger

Således som sagen er forelagt nævnet, kan nævnet konstatere, at klager ikke står i direkte kundeforhold med Bolignet Århus. Bolignet Århus er således udelukkende leverandør af Internet til indklagede. Indklagede må herefter anses for værende udbyder af teletjenester i forhold til klager, idet indklagede foretager opkrævning for Internet og i øvrigt indgår aftaler med beboerne i boligforeningen om levering heraf.

Nævnet lægger til grund, at der mellem indklagede og Bolignet Århus blev indgået en aftale, der indebar, at beboerne kunne benytte sig af bolignettets ydelse af Internet ved individuel tilmelding.

Da indklagede ikke har fremlagt et kontraktgrundlag med klager eller afsendt ordrebekræftelse, hvoraf det fremgår, at klager tilpligtes at betale en månedlig ydelse for levering af internetforbindelsen, finder nævnet det ikke sandsynliggjort, at klager har indgået aftale med indklagede om levering af Internet. Nævnet har i den forbindelse noteret sig, at klager i klageperioden har betalt for et flatrate Internetabonnement gennem Dansk Kabel TV.

Det fremgår endvidere af Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og –tjenester, at udbyderen skal sikre, at der foreligger en kontrakt indeholdende nærmere angivne oplysninger om udbyder samt vilkår og betingelser for aftalen.

Spørgsmålet er herefter, hvorvidt klager alligevel hæfter for betaling, da klager i mere end to år har betalt for leveringen.

Klager har over sin PBS betalt for Internetforbindelsen i 27 måneder. Ifølge forbrugeraftalelovens § 8, 2. pkt. kan klager ikke blive forpligtet ved at forholde sig passiv, når der er tale om uanmodet levering af en tjenesteydelse. En kunde kan dog efter nævnets opfattelse under visse omstændigheder blive forpligtet til at reklamere, såfremt der er tale om et abonnementsforhold med månedlig opkrævning.

Det er nævnets opfattelse, at klager i den foreliggende sag ikke har gjort sig skyldig i retsfortabende passivitet. Nævnet har i bedømmelsen lagt særlig vægt på, at klagers betaling er foregået via PBS, at der ikke foreligger et aftalegrundlag i overensstemmelse med bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og –tjenester, og at indklagede på klagers PBS-oversigt opkræver 5-6 andre ydelser end Internet-abonnementet.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, Boligselskabet Århus Omegn.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres til klager, jfr. vedtægternes § 12.

Indklagede, Århus Omegn, betaler 14.700 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet jf. vedtægternes § 25.