Overskriftsbillede til Internet – fortrydelse – tilbagelevering – mangler ved det leverede – ophævelse (J.nr. 12.07-0207-07)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Internet – Fortrydelse – Tilbagelevering – Mangler ved det leverede – Ophævelse

Resume:
Klager havde bestilt et internet- og telefonabonnement gennem fjernsalg. Ved levering virkede internetforbindelsen dog ikke og der gik ca. halvanden måned inden indklagede fik den til at virke. Få dage herefter kontaktede klager indklagede for at fortryde købet, men indklagede mente at klager fortrød for sent og var bundet af en 6 måneders bindingsperiode. Nævnet fandt at indklagede i ordrebekræftelsen ikke havde oplyst klager tilstrækkeligt om fortrydelsesretten, hvorfor den efter forbrugeraftaleloven udvides til 3 måneder fra aftaleindgåelsen. At klager havde brugt forbindelsen et par dage inden fortrydelsesretten blev taget i brug, påvirkede ikke klagers ret til at gøre fortrydelsesretten gældende. Klager fik derfor medhold og ret til at fortryde internet- og telefonabonnement.

Klager:
NN

Indklagede:
Bolignet Aarhus
Rørdamsvej 1. st. tv.
8260 Viby

Behandlet på nævnsmøde nr. 51 den 25. juni 2008

SAGSFREMSTILLING
Klagen vedrører: Ophævelse/fortrydelse pga. mangler ved klagers internetforbindelse
Abonnementsform: Internet og telefoni-abonnement med løbende fakturering
Klager reklameret til indklagede: Den 21. februar 2007
Indklagede truffet afgørelse: Den 22. februar 2007

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager oprettede den 15. december 2007 et internet- og telefoniabonnement hos indklagede til levering henholdsvis den 2. januar 2007 og den 24. januar 2007. Oprettelsen skete ved, at klager udfyldte og sendte en tilmeldingsblanket til indklagede med posten.

Idet klagers internetforbindelse ikke fungerede den 2. januar 2007, kontaktede klager indklagede. Klager kontaktede herefter indklagede løbende, men fik ikke løst problemet.

Den 12. februar 2007 havde klager telefonisk kontakt med en tekniker hos indklagede. Under samtalen kom forbindelsen til at fungere. Forbindelsen fungerede i ca. 4 timer, hvorefter forbindelsen igen blev afbrudt. Klager kontaktede straks indklagede og gjorde opmærksom på den manglende forbindelse.

Fejlen på klagers forbindelse blev endelig udbedret den 19. februar 2007, og forbindelsen var herefter virksom.

Klager sendte opsigelse af abonnementet på mail til indklagede den 21. februar 2007. Indklagede fastholdt i mail til klager af samme dato, at klager var bundet i 6 måneder. Indklagede henviste til, at klager havde taget forbindelsen i brug.

Sagen blev herefter indbragt for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 23. april 2007.

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klager

Ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret og anser sig ikke for bundet i 6 måneder, idet han har gjort brug af sin fortrydelsesret inden for 14 dage efter, at indklagede startede med at levere en virksom forbindelse.

Klager henviser til fejl ved forbindelsen som baggrund for sit ønske om at komme ud af aftalen.
Indklagede

Fastholder, at klager er bundet i 6 måneder i henhold til vilkårene.

Indklagede henviser til, at klager er blevet krediteret for abonnement i de perioder, hvor forbindelsen ikke har været virksom. Indklagede beklager, at klagers forbindelse ikke fungerede før 21. februar 2007, men henviser til, at der var tale om et netværk under etablering.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Nævnet skal indledningsvist konstatere, at aftaleindgåelsen skete ved, at klager modtog en oprettelsesblanket, som han udfyldte og returnerede til indklagede pr. post. Der er således tale om et fjernsalg.

Idet klager har oprettet sit abonnement ved fjernsalg, gælder der en fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 17, stk. 1, som klager skal informeres om, jf. lovens § 12. Indklagede har fremlagt en ordrebekræftelse dateret den 19. januar 2007. Klager blev ikke oplyst om fortrydelsesretten i denne ordrebekræftelse. Indklagede henviser til oplysninger om fortrydelsesretten i indklagedes abonnementsvilkår. Oplysningerne i indklagedes abonnementsvilkår opfylder dog ikke kravene til indklagedes oplysningspligt efter forbrugeraftalelovens § 12 stk. 2, hvorefter forbrugeren skal modtage oplysning om fortrydelsesrettens begyndelsestidspunkt og varighed, fremgangsmåden ved udnyttelse af fortrydelsesretten samt kontaktoplysninger på den, som skal modtage anmodningen om fortrydelse.

Klager er endvidere ikke senere blevet gjort bekendt med oplysninger, der kunne bevirke, at fortrydelsesfristen blev afbrudt på et tidligere tidspunkt end 3 måneder fra aftaleindgåelsen, jf. forbrugeraftaleloven § 18. stk. 3.

Nævnet har bemærket, at klager har taget forbindelsen i brug. Nævnet finder dog ikke, at klagers begrænsede forbrug forhindrer ham i at gøre sin fortrydelsesret gældende.

Klager havde som følge heraf ikke mistet sin ret til at fortryde købet, da han den 21. februar 2007 gjorde dette gældende over for indklagede. Indklagede tilpligtes således at kreditere klager alt opkrævet vedrørende klagers internet- og telefoni-forbindelse.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, Bolignet Aarhus.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, Bolignet Aarhus, betaler 14.700 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.