Overskriftsbillede til Klager anfægter at have abbonnement hos indklagede. (J.nr. 10.13-1072-03) 

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Klager anfægter at have abonnement hos indklagede

Resume:
Klager fik nogle regninger fra et teleselskab, som han ikke mente at være kunde hos. Indklagede oplyste, at denne havde overtaget kunderne fra Telekompagniet, herunder klager. Nævnet fandt dog at indklagede ikke kunne dokumentere et abonnementsforhold med klager, ej hellere mellem klager og Telekompagniet. Klager fik derfor medhold i sin klage.

Klageren:
NN

Indklagede:
Debitel Danmark A/S
Kanalgaden 3
2620 Albertslund

Behandlet på nævnsmødet den 21. juni 2004

SAGSFREMSTILLING
J.nr. 10.13-1072-03
Klagen vedrører: Indklagedes krav om betaling af forbrug
Påklaget beløb: kr. 5.219,87
Reklameret til indklagede: 15. oktober 2003
Indklagede truffet afgørelse: 29. oktober 2003

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager modtog faktura 5005570384 af 19. september 2003 og påklagede denne over for indklagede, idet klager anførte, at han ikke havde eller havde haft abonnement hos indklagede med telefonnummer xxxxxx. Ved brev af 2. december 2003 modtog klager inkassoskrivelse, hvori skyldig hovedstol var opgjort til kr. 5.191,37. Beløbet vedrørte forbrug på telefonnummer xxxxxx for perioden 1. april – 19. maj 2003 jfr. fakturaerne 5005017713 og 5005129137. Abonnementet blev spærret af indklagede den 9. maj 2003 grundet manglende betaling og opsagt den 26. august 2003.
I indklagedes besvarelse af klage i brev af 29. oktober 2003 anførte indklagede, at nummeret i forbindelse med indklagedes overtagelse af Telekompagniets kunder 1. april 2003 blev overført til indklagede, hvilket blev meddelt klager ved brev stilet til kunderne.
Klager blev tilsendt fakturaer for forbrug og abonnement fra den 1. april og til abonnementet blev opsagt den 26. august 2003. Klager reklamerede over for indklagede og udbad sig opkaldsspecifikationer samt oplysninger om oprettelsen af abonnementet, herunder kopi af oprettelsesskema med klagers underskrift. Indklagede var ikke i besiddelse af dette materiale fra Telekompagniet. Af den til sekretariatet fremsendte opkaldsspecifikation og klagers kommentarer til denne fremgik, at klager kendte nogle af de tilkaldte numre, herunder klagers eget fastnetnummer, nogle opkald til familie, samt opkald til klagers nabo.

Klage modtaget i sekretariatet: 13. december 2003

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klageren:

At klager ikke har kendskab til det pågældende abonnement/telefonnummer og således ikke skal betale for forbrug i perioden 1. april – 26. august 2003 samt påløbne gebyrer. Klager anfører endvidere, at abonnementet må være oprettet af en person med kendskab til klagers personlige data.

Indklagede:

Fastholder krav om betaling af samtaleforbrug for perioden samt gebyrer, idet kunden blev overtaget af indklagede fra Telekompagniet og fortsatte på samme abonnementsaftale med samme vilkår efter overdragelsen.
Indklagede har anført, at indklagede fremsendte regninger og rykkere til klager, samt at disse breve ikke kom retur. Endvidere er der ifølge samtalespecifikationer ringet fra pågældende nummer til klagers fastnettelefon.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Nævnet bemærker, at indklagedes overtagelse af kunderne fra Telekompagniet som udgangspunkt kræver varsling af kunderne, samt at denne varsling skete således, at klager havde mulighed for at opsige abonnementet senest ved overdragelsen til indklagede. Nævnet finder det ikke dokumenteret, at klager havde abonnement hos Telekompagniet, ligesom den til klager sendte meddelelse af 1. april 2003 om overdragelsen til indklagede ikke skete med minimum et varsel svarende til klagers formodede opsigelsesvarsel hos Telekompagniet. Idet abonnementet hos Telekompagniet samt priserne ikke ændrede sig ved overdragelsen, finder nævnet dog ikke, at den manglende varsling konkret havde betydning, idet klager kunne opsige med sit almindelige opsigelsesvarsel.
Det findes dog at være indklagede, der skal dokumentere abonnementsforholdet hos indklagede, hvilket ikke findes at være sket, idet indklagede ikke har dokumenteret oprettelsen af klager som abonnent hos Telekompagniet, eller at klager før overdragelsen blev faktureret af Telekompagniet og i den forbindelse betalte udstedte fakturaer.
Det findes derfor at være udgangspunktet, at da indklagede ikke kan dokumentere at have overtaget en abonnementsaftale med klager som abonnent, hæfter klager ikke over for indklagede.
Nævnet har herefter foretaget en vurdering af hvorvidt forbruget på telefonen understøtter, at telefonen har været benyttet af klager, og hvorvidt klager så hæfter for dette forbrug. Det er oplyst, at klager kender nogle af de tilkaldte numre, og det lægges derfor til grund, at SIM-kortet blev benyttet af klager selv eller af en person med tilknytning til klager.
Da det ikke kan afvises, at der foreligger misbrug af klagers personlige oplysninger ved oprettelse af abonnement hos Telekompagniet, og da indklagede ikke ved overtagelsen af kunderne sikrede sig oplysninger om oprettelser, forbrug samt originale oprettelsesformularer, finder nævnet det ikke godtgjort, at der har bestået et aftaleforhold mellem klager og indklagede.

Nævnet træffer herefter følgende

AFGØRELSE:

Der gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, Debitel A/S,

På Teleankenævnets vegne, den

John Lundum
Formand