Overskriftsbillede til Mobil – aftaleforhold – fortolkning – spørgsmål om uberettiget opsigelse af aftale – markedsføring – købsfremmende foranstaltning (J.nr. 10.12-0407-07)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Mobil – aftale forhold – fortolkning – spørgsmål om uberettiget opsigelse af aftale – markedsføring – købsfremmende foranstaltning

Resume:
Klager havde benyttet indklagedes kampagnetilbud om modtagelse af en gratis mobiltelefon og ekstra taletid, på en af indklagede ikke forudset måde, ved at oprette en række abonnementer til sine familiemedlemmer og herefter samle abonnementernes taletid på en af indklagede tilbudt familiekonto. Men da indklagede havde accepteret oprettelsen af alle abonnementerne og der iøvrigt ikke var taget forbehold for denne udnyttelse af tilbuddet, fandt nævnet at der ikke var tale om en væsentlig misligholdelse, som berettigede en opsigelse af klagers abonnementer. Klager fik derfor medhold i sin klage om, at abonnementerne skulle genåbnes med den mængde taletid der var opnået ved abonnementernes oprettelse.

Klager:
NN

Indklagede:
M1 A/S
Hasserisvej 193, Byg. 2
9000 Aalborg

Behandlet på nævnsmøde nr. 51 den 25. juni 2008

SAGSFREMSTILLING
Klagen vedrører: Tvist om indgået aftale
Påklaget beløb: 1.718,45 kr.
Påklaget periode: –
Abonnementsform: Mobil
Reklameret til indklagede: Den 6. maj 2007
Indklagede truffet afgørelse: Den 14. maj 2007

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager bestilte den 1. juni 2006 et Prisbasker-abonnement hos indklagede og modtog en ordrebekræftelse den 2. juni 2006.

Den 6. Maj 2007 henvendte klager sig pr. e-mail til indklagede, idet han havde modtaget en e-mail, der oplyste klager om, at hans abonnementskonto var i minus. Klager stillede sig uforstående over for dette, idet der efter hans opfattelse stod 1.718,45 kr. på kontoen.

Den 11. maj 2007 henvendte klager sig på ny til indklagede, idet han telefonisk fra indklagede havde fået oplyst, at hans abonnement var blevet opsagt på grund af uregelmæssigheder. Klager udbad sig en redegørelse om årsagerne til opsigelsen samt i givet fald udbetaling af sit tilgodehavende på 1.718 kr.

Indklagede besvarede klagers henvendelse den 14. maj 2007 og meddelte, at det var indklagedes opfattelse, at klager havde erhvervet en række abonnementer hos indklagede med den hensigt at snyde indklagede. Da abonnementerne derfor efter indklagedes opfattelse ikke var erhvervet på reel vis, og klager følgelig var i ond tro, havde indklagede set sig nødsaget til at opsige klagers abonnementer.

Klager besvarede indklagedes e-mail den 15. Maj 2007 og henviste til, at han havde benyttet indklagedes kampagnetilbud om at modtage en gratis mobiltelefon mod at hverve 4 nye kunder til indklagede ved at oprette abonnementer til alle i sin familie. Derefter havde klager benyttet indklagedes faciliteter til at oprette en familiekonto (”familie-overblik”). På klagers families abonnementer var der indbetalt mere end 1.000 kr., og der var et indestående på 1.718,45 kr. Klager fandt ikke, at han havde været i ond tro ved at udnytte indklagedes tilbud, og klager fandt ikke, at han havde handlet i strid med de gældende abonnementsvilkår.

Klager indbragte herefter sagen for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 17. august 2007

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager

Klager bestrider, at indklagede retmæssigt kan opsige hans abonnementer. Indklagede har blot benyttet sig af indklagedes tilbud.

Klager vil derfor have abonnementerne genåbnet med det indestående, klager havde.

Subsidiært vil klager have sit indestående på 1.718,45 kr. udbetalt.

Klager har oprettet abonnementer til sin 15-årige datter, til sin 6-årige datter, til sin svigermor og til sin kone. Dette udløste en gratis mobiltelefon.

Klager benyttede sig efterfølgende af indklagedes muligheder for at få et samlet ”familie-overblik” og samlede den erhvervede taletid. Indklagede har ikke i den indgåede aftale eller andre steder gjort nogen begrænsninger i klagers muligheder for at benytte indklagedes tilbud på denne måde.

Klager erkender, at han har haft tegnet 9 abonnementer hos indklagede. Det er dog ikke alle disse abonnementer, der har noget med nærværende klagesag at gøre. Klager har i de øvrige situationer benyttet sig af andre af indklagedes slagtilbud om gratis biografbilletter og lign. Klager føler sig ikke i ond tro mht. udnyttelse af indklagedes tilbud.

Derimod mener klager, at der i indklagedes markedsføring sandsynligvis er indregnet, at der er risiko for, at kunder udnytter disse slagtilbud men at indklagede desuagtet fortsat driver en god forretning, idet indklagede i modsat fald ikke ville markedsføre sig på en sådan måde.

Indklagede

Ifølge indklagede har det været klagers hensigt at snyde.

Klager har over en periode oprettet i alt 9 abonnementer hos indklagede. I den periode havde indklagede en kampagne, hvorefter man kunne opnå en gratis mobiltelefon mod at hverve 4 nye kunder til indklagede. Kunder, der lod sig hverve, modtog endvidere 100 kr. gratis taletid ud over de 200 kr. gratis taletid, som de fik ved oprettelsen.

Indklagede konstaterede at klager oprettede sine mindreårige børn som nye kunder. Klager indkasserede således en gratis mobiltelefon på denne måde og samlede efterfølgende al den gratis taletid på et af familiens abonnementer.

Indklagede finder derfor, at klager har haft til hensigt at udnytte indklagedes kampagnetilbud til egen vinding, hvorfor klager har overtrådt abonnementsvilkårenes bestemmelser om misligholdelse.

Indklagede har derfor opsagt abonnementerne og tilbageholdt den indestående taletid.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Indklagede har henvist til, at klagers benyttelse af indklagedes tilbud er i strid med abonnementsvilkårenes pkt. 11. Nævnet har derfor lagt til grund, at der ikke af de af indklagede fremsatte tilbud eller øvrige annoncering er pålagt andre begrænsninger vedrørende benyttelsen af det fremsatte tilbud om at modtage en vederlagsfri mobiltelefon mod at hverve fire nye abonnenter.

Klager har oplyst, at han for at opnå indklagedes tilbud om en gratis mobiltelefon oprettede abonnementer til sig selv, til sin kone, til sine to døtre samt til sin svigermor. Nævnet har lagt til grund, at indgåelse af disse abonnementsaftaler på de foreliggende vilkår alle blev accepteret af indklagede og dermed var bindende. På baggrund af disse oprettelser modtog klager en vederlagsfri mobiltelefon fra indklagede.

Det fremgår endvidere, at klager forsøgte at oprette et abonnement til sin søn, hvilket dog blev afvist af indklagede.

Idet indklagede har oplyst, at klager modtog en vederlagsfri mobiltelefon, har nævnet lagt til grund, at indklagede accepterede at indgå de ovennævnte aftaler på det foreliggende grundlag, herunder aftalerne med klagers mindreårige børn. Nævnet har derfor ikke behandlet dette spørgsmål yderligere.

Spørgsmålet er herefter, i hvilket omfang indklagede efterfølgende har været berettiget til at ophæve de indgåede aftaler under henvisning til klagers misligholdelse i form af klagers udnyttelse af indklagedes tilbud.

Indklagede har gjort gældende, at klager i ond tro har udnyttet indklagedes tilbud og mulighed for at få en familie-konto (”familie-overblik”) i strid med intentionerne.

Det fremgår af indklagedes abonnementsvilkår pkt. 11 om indklagedes brugeres misligholdelse, at ”såfremt kunden misligholder sine forpligtelser overfor M1, har M1 ret til uden varsel at ophæve abonnementsaftalen, og lukke for kundens adgang til M1´s tjenester”, og at indklagede ”forbeholder sig endvidere retten til at stoppe for kundens adgang til tjenester, såfremt kundens forbrug har et usædvanligt mønster.”.

Det er nævnets opfattelse, at en ophævelse af en eksisterende aftale altid kræver, at der foreligger en væsentlig misligholdelse, jf. principperne i købeloven.

Som sagen er oplyst, var der ikke ved aftalernes indgåelse gjort nogen begrænsninger i udnyttelsen af indklagedes tilbud, hvad angår, hvem der kunne oprette de pågældende abonnementer, eller om der var begrænsninger i, om tilbuddet kunne benyttes i kombination med andre af indklagedes tilbud og services.

Det forhold, at indklagede efter aftalernes indgåelse konstaterede, at klager udnyttede
de muligheder, der er for at samle alle familiens aftaler under indklagedes ”familie-overblik”, uden at der fra indklagedes side på forhånd er gjort nogen begrænsninger i anvendelsen af denne service, finder nævnet ikke udgør væsentlig misligholdelse fra klagers side, uanset at klager muligvis har udnyttet indklagedes tilbud og markedsføring på en af indklagede uforudset måde.

Nævnet finder derfor ikke, at indklagede var berettiget til at ophæve de allerede indgåede aftaler.

Klager kan derfor få medhold i, at klagers abonnementer skal genåbnes, og at klager har krav på den mængde taletid, der ved aftalernes indgåelse var knyttet til abonnementerne.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der kan gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, M1 A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede M1 A/S betaler 14.700 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.