Overskriftsbillede til Mobil – aftaleforhold – opsigelse – bindingsperiode (J.nr. 10.07-0341-07)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Mobil – aftaleforhold – opsigelse – bindingsperiode

Resume:
Klager oprettede et mobilabonnement gennem en af indklagede opsat stand i et supermarked d. 5. februar 2007. D. 8. april 2007 ville klager fortryde, men indklagede oplyste at klager havde frafaldt sin fortrydelsesret, og at opsigelsesfristen var 30 dage. Nævnet fandt at det var tale om salg uden fast forretningssted og ikke fjernsalg. Reglerne om frasigelse af fortrydelsesretten fandt kun anvendelse ved fjernsalg, nævnet fandt derfor at klager ikke havde frasagt sig sin fortrydelsesret. Dertil fandt nævnet at det ikke var tilstrækkeligt at oplyse om klagers fortrydelsesret i indklagedes abonnementsvilkår, da disse oplysninger skulle være særligt fremhævede. Nævnet fandt derfor, at klager var omfattet af fortrydelsesretten d. 8. April. Klager fik derfor medhold og kunne fortryde aftalen mod returnering af SIM-kort eller telefon, som efter oplysningerne ikke havde været i brug.

Klager:
NN

Indklagede:
ACN Danmark A/S
Naverland 2
2600 Glostrup

Behandlet på nævnsmøde nr. 51 den 25. juni 2008

SAGSFREMSTILLING
Klagen vedrører: Opsigelse af abonnement
Påklaget beløb: 544,65 kr.
Påklaget periode: 25. februar – 26. juli 2007
Abonnementsform: Mobil
Reklameret til indklagede: ?
Indklagede truffet afgørelse: 31. maj 2007

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager havde igennem en længere periode været fastnetkunde hos indklagede. På et tidspunkt valgte klager dog at opsige sit fastnetabonnement. Klager fortrød imidlertid sin opsigelse og søgte på ny om at blive fastnetabonnent hos indklagede. Samtidig tegnede klager den 5. februar 2007 et mobilabonnement hos indklagede og anmodede om levering hurtigst muligt. Indklagede sendte en anmodning om portering til klagers tidligere mobilselskab den 6. februar 2007.

Indklagede afviste imidlertid klagers anmodning om at få genoprettet et fastnetabonnement. Klager valgte derfor at opsige sit mobilabonnement hos indklagede pr. den 8. april 2007.

Indklagede besvarede klagers henvendelse den 31. maj 2007. Indklagede henviste til klagers opsigelse og meddelte, at den normale opsigelsesfrist er 30 dage. Indklagede meddelte samtidig, at klagers fortrydelsesret var bortfaldet på tidspunktet for modtagelsen af opsigelsen, idet portering på klagers anmodning var iværksat allerede dagen efter klagers oprettelse af det pågældende mobilabonnement. Indklagede fastholdt derfor, at klager havde pligt til at betale de fremsendte fakturaer..

Indklagede overdrog efterfølgende klagers udestående til inkasso.

Klager indbragte herefter sagen for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 6. juli 2007

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager

Klager ønsker aftalen med indklagede annulleret. Klager ønsker ikke at have et mobilabonnement hos indklagede, når hun ikke også kan have sin fastnettelefoni hos indklagede.
Indklagede

Fastholder, at klager har pligt til at betale det opkrævede beløb. Klagers fortrydelsesret var udløbet på det tidspunkt indklagede modtog klagers opsigelse af den 8. april 2007. Opsigelsesfristen er i øvrigt 30 dage.

Indklagede henviser til de gældende abonnementsvilkår.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Nævnet har noteret, at aftalen mellem klager og indklagede kom i stand via indklagedes repræsentant YY. Nævnet har derfor lagt til grund, at den indgåede aftale er omfattet af forbrugeraftalelovens bestemmelser om salg uden for fast forretningssted og dermed også er omfattet af lovens regler om fortrydelsesret.

Det fremgår af sagen, at indklagede anerkender modtagelsen af klagers opsigelse af den 8. april 2007. Indklagede har ikke over for nævnet anført, og det fremgår heller ikke umiddelbart af sagen, at klager var i nogen bindingsperiode. Nævnet har derfor lagt til grund, at klager kunne opsige sit abonnement hos indklagede med virkning fra den 8. maj 2007 i henhold til de gældende vilkår.

Spørgsmålet er herefter, om klager ved at udnytte sin fortrydelsesret helt kan træde tilbage fra den indgåede aftale.

Det fremgår af indklagedes abonnementsvilkår pkt. 2.10, at ”kunden tiltræder at den ovennævnte fortrydelsesret kun gælder, indtil ACN påbegynder leveringen af tjenesterne, og kunden giver hermed sit samtykke til, at ACN påbegynder leveringen af tjenesterne til kunden inden fortrydelsesrettens udløb. Leveringen af tjenesterne til kunden anses for påbegyndt  ved det tidligste af de to følgende tidspunkter; når ACN sender anmodning af stred til en anden operatør om flytning af kundens hidtidige nummer på kunden vegne, eller når kunden fjerner SIM-kortet fra det plastikomslaag, som SIM-kortet leveres i.”.

Det fremgår af lov om visse forbrugeraftaler § 18, stk. 4, at det for så vidt angår fjernsalg kan aftales, at levering påbegyndes hurtigst muligt mod, at forbrugeren har givet sit samtykke til, at den erhvervsdrivende påbegynder levering inden fortrydelsesfristens udløb.

Da aftalen mellem indklagede imidlertid er en aftale indgået uden for fast forretningssted og dermed ikke er et fjernsalg, finder § 18, stk. 4, ikke anvendelse, og indklagedes abonnementsvilkår pkt. 2.10, kan derfor ikke håndhæves over for klager. Klager har derfor ikke ved at anmode om levering hurtigst muligt frasagt sin fortrydelsesret.

Det fremgår af lov om visse forbrugeraftaler samt bekendtgørelse nr. 972 af den 24. september 2004 § 1, stk. 3, at oplysning om fortrydelsesret skal være tydeligt fremhævet ved f.eks. særlig skrifttype eller på lignende måde.

Nævnet finder ikke, at indklagedes oplysninger om fortrydelsesretten, der indgår i indklagedes almindelige abonnementsvilkår på lige fod med en lang række andre oplysninger om aftalen, opfylder kravet om at være særligt fremhævet. Nævnet finder derfor ikke, at klager har modtaget de nødvendige oplysninger om sin lovbestemte fortrydelsesret.

Nævnet finder derfor at klagers fortrydelsesret, da der er tale om en aftale indgået uden for fast forretningssted, løber frem til det tidspunkt, hvor klager modtog de foreskrevne oplysninger om fortrydelsesret, jf. lov om visse forbrugeraftaler § 18, stk. 2, 2. pkt.

Da klager ikke på noget tidspunkt har modtaget oplysningerne, finder nævnet, at klager var omfattet af fortrydelsesretten, da hun den 8. april 2007 sendte en opsigelse til indklagede og at indklagede havde pligt til at stille klager, som om hendes anmodning om opsigelse også omfattede en anmodning om udnyttelse af klagers lovbestemte fortrydelsesret.

Klager kan derfor træde tilbage fra den indgåede aftale. Klager skal i den forbindelse returnere det, hun har modtaget fra indklagede. Klager har oplyst, at hun hverken har taget SIM-kort eller telefon i brug.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der kan gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, ACN Danmark A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede ACN Danmark A/S bidrager som tilsluttet Teleankenævnet til nævnets drift og betaler derfor ikke sagsomkostninger.