Overskriftsbillede til Mobil – Aftaleforhold – udløb af gyldighedsperiode (J.nr. 10.12-0412-06)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Mobil – Aftaleforhold – udløb af gyldighedsperiode

Resume:
Klager havde aktiveret sit abonnement igen efter gyldighedsperiodens udløb. Herefter ville klager have overført den saldo, der stod på kontoen ved gyldighedsperiodens udløb. Ifølge indklagedes abonnementsvilkår kostede det 50 kr. i gebyr. Dette var klager ikke tilfreds med. Nævnet fandt at dette vilkår også havde været gældene ved abonnementets oprettelse. Dertil kunne beløbet ikke anses for at være urimeligt i forhold til de merudgifter, indklagede havde i forbindelse med at overføre allerede indbetalte betalinger efter udløb af gyldighedsperioden. Der var derfor ikke tale om et urimeligt aftalevilkår. Indklagede var derfor berettiget til at opkræve gebyret, hvorfor klager ikke fik medhold.

Klager:
NN

Indklagede:
CBB
Rødovrevej 395
2610 Rødovre

Behandlet på nævnsmøde nr. 45 den 29. august 2007

SAGSFREMSTILLING
Klagen vedrører: Retten til at opbruge allerede indbetalt beløb på forudbetalt betalingsmiddel.
Påklaget beløb: forudbetalt beløb, som ikke er angivet i klagen
Påklaget periode: 14. december 2005 til den 15. august 2006
Aftaleform: Forudbetalt mobilabonnement
Indklagede modtaget klage: Den 17. august 2006
Indklagede truffet afgørelse: Den 24. august 2006

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager havde et mobilabonnement hos indklagede med nummeret XX. Mobilabonnementet blev anvendt af klagers søn.

Da der ikke blev tanket på optankningskontoen efter den 18. december 2005, udløb gyldighedsperioden på abonnementet den 16. august 2006 ifølge indklagedes generelle abonnementsvilkår punkt 3. Klager blev varslet herom ved en sms-besked fra indklagede 4 dage før udløb af gyldighedsperioden.

Klager indsatte den 17. august 2007 100 kr. på sit abonnement og bad samtidig om at få overført saldoen på 40,37 kr., som stod på optankningsabonnementet på tidspunktet for gyldighedsperioden udløb.

Klager henvendte sig til indklagede samme dag den 17. august 2007 pr. mail, da hun var utilfreds med at skulle betale 50 kr. for at få indeståendet på tidspunktet for gyldighedsperiodens udløb overført til det reaktiverede abonnement.

Indklagede henviste i mail til klager af 22. august 2007 til klager, at det fremgik af abonnementsvilkårenes pkt. 3, at en sådan overførsel af indestående taletid efter gyldighedsperioden foregik manuelt, hvorfor indklagede opkrævede 50 kr. for denne service. Indklagede bemærkede ligeledes, at lov om visse betalingsmidler § 9, stk. 2, hvorefter indklagede kunne kræve et refusionsgebyr, fandt anvendelse, da bestemmelsen kunne anvendes på såvel situationer vedrørende udløb af gyldighedsperiode som ved opsigelser.

Klager kunne ikke acceptere dette, idet klager bl.a. fandt gebyret på 50 kr. urimeligt, hvorfor klager indbragte sagen for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 5. september 2006.

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager

Har ikke bestridt, at gyldighedsperioden er udløbet, men gør gældende, at det er urimeligt, at indklagede opkræver 50 kr. for at overføre indestående saldo på optankningsabonnement, når abonnenten efter gyldighedsperiodens udløb reaktiverer abonnementet ved at indsætte penge på abonnementet.

Klager bestrider, at aftalevilkårene havde en passus om administrationsgebyr ved gyldighedsperiodens udløb, da hun indgik aftalen med indklagede i sin tid.

Indklagede

Fastholder opkrævningen af gebyret på 50 kr. med henvisning til punkt 3 i indklagedes generelle vilkår.

3. Gyldighedsperiode
Dit nummer er gyldigt i 240 døgn (ca. 8 måneder) regnet fra det tidspunkt hvor der sidst er tanket op på kontoen. Med andre ord skal du tanke op mindst en gang hver 8. måned for at holde nummeret i live.
4 dage før nummeret udløber, vil du modtage en sms med en advarsel herom.
Skulle dit nummer udløbe, kan du genaktivere det inden for 60 dage (ca. to måneder) ved blot at tanke op som normalt.
Den saldo der stod på nummeret da det udløb, kan genindsættes når du igen har tanket op. Ønsker du dette, skal du kontakte Kundeservice. Bemærk at der modregnes et administrationsgebyr på 50,-.

Indklagede fastholder, at klager accepterede vilkårenes indhold ved aftaleindgåelsen.

Endelig henviser indklagede til, at gebyret på 50 kr. alene dækker de ekstraomkostninger, som indklagede har ved at skulle overføre saldoen til det reaktiverede abonnement efter gyldighedsperiodens udløb. Indklagede henviser til, at denne overførsel af penge, modsat optankningsfunktionen, sker manuelt, hvorfor det er forbundet med omkostninger for indklagede.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Teleankenævnet finder ikke anledning til at tilsidesætte indklagedes oplysning om, at abonnementsvilkårene også på aftaletidspunktet havde det indhold, som er oplyst af indklagede, og som stemmer overens med de generelle vilkår, som også findes på indklagedes hjemmeside. Det må således lægges til grund, at klager har accepteret indklagedes abonnementsvilkår herunder punkt 3 om gyldighedsperiode.

Teleankenævnet har noteret sig, at klager først efter gyldighedsperiodens udløb reaktiverede sit abonnement ved indbetaling af 100 kr. på abonnementet.

Det fremgår af indklagedes abonnementsvilkår punkt 3, at indklagede kan opkræve 50 kr. for at overføre saldo fra et abonnement, som abonnenten efter udløbet af gyldighedsperiodens udløb ønsker at reaktivere. Da klager har foretaget denne reaktivering inden 60 dage som forudsat i vilkårene, er indklagede berettiget til at opkræve et administrationsgebyr på 50 kr. for at overføre eventuelt indestående.

Da gebyret på 50 kr. efter Teleankenævnets vurdering ikke kan anses for at være urimeligt i forhold til de merudgifter, indklagede har i forbindelse med at overføre allerede indbetalte betalinger efter udløb af gyldighedsperiode, finder nævnet ikke, at der er tale om et urimeligt aftalevilkår.

Teleankenævnet har noteret sig, at der mellem parterne har været en diskussion om anvendelsen af lov om visse betalingsmidler § 9, stk. 2. Det fremgår af samme lov, at bestemmelsen er præceptiv, hvorfor bestemmelsen ikke kan tilsidesættes ved aftale. Teleankenævnet finder dog ikke denne drøftelse relevant for afgørelsen af sagen, idet indklagede med henvisning til aftalevilkårenes punkt 3, har været berettiget til at opkræve et administrationsgebyr for at overføre indeståendet på klagers abonnement, og da størrelsen af gebyret ikke kan antages at overstige, hvad der er rimeligt, jf. nævnets bemærkninger ovenfor.

Klager kan derfor ikke få medhold.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der kan ikke gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, CBB A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, CBB A/S, betaler 4.000 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.