Overskriftsbillede til Mobil – aftalevilkår – saldokontrol – spærring for aftalt “fri sms” (J.nr. 10.12-0510-07)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Mobil – aftalevilkår – saldokontrol – spærring for aftalt ”fri sms”

Resume:
Klager havde et abonnement med “fri sms” og saldokontrol som tillægsprodukt. Efter en overskridelse af saldokontrollen blev abonnementet spærret, hvilket klager ikke var tilfreds med, da klager mente, at der ikke burde blive spærret for de frie sms’er. Nævnet fandt dog, at klager ved oprettelsen af aftalen skrev under på, at klager var blevet informeret om indklagedes abonnementsvilkår. Af abonnementsvilkårene vedrørende saldokontrol fremgik det, at en overskridelse af det aftalte maximum spærrede for samtlige tjenester. Nævnet fandt derfor, at klager vidste eller burde vide, at en spærring som følge af en saldokontrolordning ville medføre en spærring af alt udgående trafik. Klager fik derfor ikke medhold.

Klager:
NN

Indklagede:
Hi3G Denmark ApS
Scandiagade 8
2450 København SV

Behandlet på nævnsmøde nr. 52 den 29. august 2008

SAGSFREMSTILLING
Klagen vedrører: Fortolkning af ”Fri SMS”
Påklaget beløb: 99 kr.
Påklaget periode: 16. – 31. august 2007
Abonnementsform: Mobil
Reklameret til indklagede: Den 12. september 2007
Indklagede truffet afgørelse: Den 26. september 2007

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager oprettede den 16. august 2007 et 3Boost 199-abonnement hos indklagede. Derudover indgik klager en rabataftale om ”fri sms” for 99 kr. pr. måned, hvilket gav
klager adgang til ubegrænset forbrug af sms-beskeder, når beskeden blev sendt i Danmark.

Klager kontaktede den 28. august 2007 indklagedes kundeservice telefonisk og indgik en aftale om en saldokontrolordning på 100 kr. pr. måned.

Klager reklamerede den 13. september 2007 skriftligt til indklagede. Klager reklamerede over, at saldokontrolordningen spærrede for al udgående trafik, herunder de fri sms-beskeder, når det aftalte saldokontrolbeløb blev overskredet.

Indklagede besvarede klagers henvendelse den 26. september 2007 Indklagede henviste til, at det af indklagedes kundevilkår fremgik, at en saldokontrolordning spærrede for al udgående trafik.

Klager indbragte herefter sagen for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 8. oktober 2007

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager

Klager mener, at hun i henhold til den indgåede aftale er om ”fri sms” har en lang række forudbetalte  sms-beskeder til gode, som indklagedes saldokontrolordning har hindret hende i at anvende.

Klager finder, at indklagede bør indrette sit system således, at en saldokontrolordning ikke spærrer for aftalte ”fri sms”. Ifølge klager er dette teknisk muligt.

Klager havde overladt brugen af mobiltelefon og abonnement til en mindreårig. Det var klagers hensigt med den indgåede aftale om ”fri sms”, at brugeren altid ville kunne sende sms-beskeder, uanset om saldokontrolordningen blev aktiveret ved overskridelse af det aftalte saldomaksimum.

Den medarbejder hos indklagede, som klager den 28. august 2007, telefonisk rettede henvendelse til med henblik på indgåelse af en aftale om saldokontrol, burde have vejledt klager om, at saldokontrollen kunne komme til at blokere for forbruget af fri sms.

Indklagede

Indklagede henviser til, at det af indklagedes vilkår fremgår, at en saldokontrolordning spærrer for al udgående trafik.

Indklagede afviser, at det er teknisk muligt at indrette systemerne således, at ”fri sms” kan benyttes, når der som følge af en saldokontrol-ordning er spærret for alt udgående trafik.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Indledningsvis skal det bemærkes, at klager ved oprettelsen af aftalen skrev under på, at hun var blevet informeret om indklagedes abonnementsvilkår.

Klager indgik samtidig med, at klager erhvervede en Sony Eriksson K610-mobiltelefon, en aftale om et 3Boost 199-abonnement med et minimumsforbrug på 199 kr. pr. måned. Ifølge indklagedes vilkår var det muligt, at rabatpakken sms fri til 99 kr. om måneden indgik som en del af det månedlige minimumsforbrug. Klager rettede efterfølgende henvendelse til indklagede med henblik på at oprette en saldokontrolordning på 100 kr. pr. måned, således at forbruget ikke kunne overstige det aftalte minimumsforbrug på 199 kr.

Indklagede har oplyst, at det ikke er teknisk muligt at friholde forudbetalt ”fri sms”-trafik fra en aftalt forbrugsbegrænsningsordning.

Det fremgår af indklagedes abonnementsvilkår pkt. 7.2.j. vedrørende saldokontrol, at samtlige tjenester spærres i det øjeblik, det aftalte saldomaximum overskrides.

Det fremgår af klagers første faktura, at der har været et forbrug på 152 sms-beskeder fra oprettelsen til den 29. august 2007, hvilket ville have været afregnet til ca. 30 kr., såfremt klager ikke havde fri sms, og et samtaleforbrug på 132 kr. At klagers forbrugsmønster har vist sig at være et andet end forudsat, således at klager ikke i klageperioden udnyttede sin sms-rabat fuldt ud, er ifølge nævnets opfattelse ikke et forhold, som indklagede i forbindelse med aftaleindgåelsen kunne eller burde have været opmærksom på. Endvidere finder nævnet, at klager allerede ved aftalens indgåelse og i hvert fald senest på tidspunktet for saldokontrollens oprettelse vidste eller burde vide, at en spærring som følge af en saldokontrolordning ville medføre en spærring af alt udgående trafik, idet dette fremgik af indklagedes abonnementsvilkår.

Nævnet har i øvrigt lagt til grund, at klager efterfølgende kunne have fravalgt fri sms, såfremt forbrugsmønsteret ikke passede til dette produkt.

På denne baggrund finder nævnet, at klager ikke kan få medhold.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der kan ikke gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede,  Hi3G Denmark ApS.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, Hi3G ApS, betaler 0 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.