Overskriftsbillede til Mobil – aftalevilkår – tvist om administrationsgebyr (J.nr. 10.15-0460-05)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Mobil – aftalevilkår – tvist om administrationsgebyr.

Resume:
Klager ville have udarbejdet en optankningsoversigt i forbindelse med et par telefonnumre. Klager mente at være blevet oplyst, at det kostede 50 kr. Efterfølgende oplyste indklagede at prisen for den ønskede oversigt ville beløbe sig til 500 kr. da det pågældende telefonnummer var slettet fra indklagedes systemer, og det derfor krævede væsentligt mere arbejde. Dette stillede klager sig uforstående over for. Nævnet lagde til grund, at en sletning af klagers telefonnummer på grund af manglende optankning og lukningen af den dertil knyttede taletidskonto var sket i overensstemmelse med indklagedes abonnementsvilkår. Herefter fandt nævnet efter bekendtgørelse om udbud af kommunikationsnet- og tjenester, at indklagede ikke var forpligtiget til at tilvejebringe en oversigt over klagers tidligere forbrug omkostningsfrit. Gebyrets størrelse burde dog kun modsvare indklagedes reelle omkostninger ved at tilvejebringe oversigten.
Nævnet fandt at klagers påstand ikke var nok til at løfte bevisbyrden for, at det kun kostede 50 kr. Hertil blev det noteret, at indklagede havde returneret de af klager indbetalte 50 kr.

På den baggrund kunne klager ikke få medhold. Nævnet vurderede dog, som bemærkning, at fastsættelsen af det omtvistede gebyr til 500 kr. ikke forekom urimeligt set i lyset af, at der var tale om fremskaffelse af oplysninger vedrørende et nummer, der var slettet fra indklagedes systemer.

Klager:
NN

Indklagede:
CBB Mobil A/S
Rødovrevej 395
2610 Rødovre

SAGSFREMSTILLING
J.nr. 10.15-0460-05
Klagen vedrører: Opkrævning af administrationsgebyr på 500 kr.
Påklaget beløb: 500 kr.
Påklaget periode: –
Abonnementsform: Mobil
Klager reklameret til indklagede: Den 31. marts 2005
Indklagede truffet afgørelse: Den 1. april og den 8. april 2005

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Ved to e-mails af den 29. marts 2005 rettede klager henvendelse til indklagede. Af henvendelserne fremgik det, at klager til brug for udfyldelsen af sin selvangivelse for 2004 havde brug for oplysninger om de samlede telefonudgifter på telefonnumrene xxxx xxxx og xxxx xxxx for året.

Ved to e-mails af den 30. marts 2005 besvarede indklagede henvendelserne. Af svarmailen vedrørende tlf. nr. xxxx xxxx fremgik det, at for 50 kr. kunne indklagede udarbejde en optankningsoversigt for dette nummer. Såfremt klager ønskede fremsendt en faktura for hver af sine optankninger i 2004, kostede det dog 50 kr. pr. faktura. Af svarmailen vedrørende tlf. nr. xxxx xxxx fremgik det, at udarbejdelsen af en optankningsoversigt for dette nummer kunne beløb sig til 1.000 kr.

Ved to e-mails af den 31. marts 2005 besvarede klager de ovennævnte mails fra indklagede. Af svarmailen vedrørende tlf. nr. xxxx xxxx fremgik det, at klager accepterede indklagedes tilbud vedrørende udarbejdelse af en optankningsoversigt for 2004 for 50 kr. Af svarmailen vedrørende tlf. nr. xxxx xxxx fremgik det, at klager ikke kunne acceptere indklagedes tilbud vedrørende udarbejdelsen af en optankningsoversigt for dette nummer.

Ved e-mail af den 1. april 2005 rettede indklagede henvendelse til klager vedrørende tlf. nr. xxxx xxxx. Af e-mailen fremgik det, at indklagede i denne type sager normalt opkrævede et administrationsgebyr på 50 kr. for at udarbejde den omhandlede oversigt. Gebyret dækkede indklagedes omkostninger ved udarbejdelsen heraf. Da det pågældende telefonnummer imidlertid var slettet fra indklagedes systemer, og da oplysningerne vedrørende nummeret således ikke længere var umiddelbart tilgængelige, krævede fremskaffelsen af oplysningerne en del arbejde fra indklagedes side. Prisen for den ønskede oversigt ville derfor beløbe sig til 500 kr. Beløbet dækkede omkostningerne i forbindelse med tilvejebringelsen af de ønskede oplysninger.

Ved e-mail af den 1. april 2005 bevarede klager indklagedes e-mail af den 1. april 2005. Klager oplyste i den forbindelse, at han tidligere på dagen var blevet kontaktet telefonisk af en person fra indklagedes kundeservice, som over for klager havde tilkendegivet, at en optankningsoversigt for begge telefonnumre kunne udarbejdes, såfremt klager indbetalte 100 kr. til indklagede, hvilket klager efterfølgende havde gjort. Klager stillede sig på denne baggrund uforstående over for oplysningerne i indklagedes e-mail af den 1. april 2005.

Ved klagers e-mail af den 7. april 2005 blev klagen fastholdt.

Ved e-mail af den 8. april 2005 fastholdt indklagede sit krav om betaling af 500 kr. for udarbejdelsen af en optankningsoversigt for tlf. nr. xxxx xxxx.

Sagen blev herefter indbragt for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 29. april 2005

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klager

Klager gør krav på at modtage en optankningsoversigt for tlf. nr. xxxx xxxx mod betaling af 50 kr.

Indklagede

Indklagede fastholder sit krav om betaling af 500 kr. for udarbejdelsen af en optankningsoversigt for tlf. nr. xxxx xxxx. Indklagede har på intet tidspunkt fremsat et tilbud til klager om udarbejdelse af en optankningsoversigt for nummeret for 50 kr.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Teleankenævnet har ved bedømmelsen af sagen lagt til grund, at sletningen af tlf. nr. xxxx xxxx på grund af manglende optankning og lukningen af den dertil knyttede taletidskonto er sket i overensstemmelse med indklagedes abonnementsvilkår.

Det er herefter nævnets opfattelse, at sagen alene vedrører spørgsmålet om korrektheden af selve størrelsen af det omtvistede gebyr. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at bekendtgørelse nr. 666 af 10. juli 2003 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og –tjenester ikke forpligter indklagede til at tilvejebringe en oversigt over klagers tidligere forbrug omkostningsfrit. Gebyrets størrelse bør dog kun modsvare indklagedes reelle omkostninger ved at tilvejebringe oversigten.

Nævnet vurderer ikke, at klager ved sin blotte påstand herom har løftet bevisbyrden for, at indklagede på noget tidspunkt over for ham har fremsat et tilbud om udarbejdelse af en optankningsoversigt for tlf. nr. xxxx xxxx for 50 kr. Nævnet har i den forbindelse noteret sig, at indklagede har returneret de af klager indbetalte 50 kr. vedrørende dette nummer til klagers bankkonto.

På baggrund af ovennævnte er det Teleankenævnets vurdering, at der ikke er grundlag for at give klager medhold. Det skal i den forbindelse bemærkes, at nævnet vurderer, at fastsættelsen af det omtvistede gebyr til 500 kr. ikke forekommer urimeligt set i lyset af, at der er tale om fremskaffelse af oplysninger vedrørende et nummer, der er slettet fra indklagedes systemer.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Der kan ikke gives klager, xx, medhold i klagen over indklagede, CBB Mobil A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, CBB Mobil A/S, betaler 3.000 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.