Overskriftsbillede til Mobil – Regningsklage – Dataopkald foretaget fra simkort isat modem – Download – Sattelittjeneste (J.nr. 0525-07)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Mobil – Regningsklage – Dataopkald foretaget fra simkort isat modem  – Download – Sattelittjeneste

Resume:
Klager havde oprettet et mobilabonnement hos indklagede til brug i et selvanskaffet modem. Efterfølgende modtog klager en regning på omkring 9.000 for opkald til en satellittjeneste. Indklagedes undersøgelser viste, at der ikke var fejl eller uregelmæssigheder i forbindelse med registreringen af forbruget og opkrævningen. Dertil var udstyret ikke leveret og installeret af indklagede. Klager skulle derfor bevise at forbruget ikke var foretaget af simkortet i modemet. På baggrund af de oplysninger klager kom med, fandt nævnet at bevisbyrden ikke var løftet for at opkaldene ikke var foretaget og registreret korrekt. På baggrund af samme oplysninger fandt nævnet det overvejende sandsynligt at opkaldene var foretaget af en dialer på klagers computer, men da indklagede ikke havde leveret modemet, eller i øvrigt var blevet gjort opmærksom på at simkortet skulle bruges i et modem, havde indklagede ikke pligt til at vejlede klager om risikoen vedr. utilsigtet downloadning. Klager bar derfor risikoen for brugen af modemet, hvorfor der ikke kunne gives medhold.

Klager:
NN

Indklagede:
TDC
Mobil Norden A/S
Teglholmsgade 1
0900 København C

Behandlet på nævnsmøde nr. 50 den 10. april 2008

SAGSFREMSTILLING
Klagen vedrører: Regningsklage – SIM-kort sat i klagers modem
Påklaget beløb: 9.058,10 kr.
Påklaget periode: Den 30. juli 2007 til den 2. august 2007
Abonnementsform: Løbende mobilabonnement
Reklameret til indklagede: Den 19. august 2007
Indklagede truffet afgørelse: Den 5. september 2007

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager havde oprettet et mobilabonnement hos indklagede til brug i klagers modem. Modemet med SIM-kort var tilsluttet klagers computer. Til klagers computer var endvidere tilsluttet en internet-forbindelse (Tele2 Get2net). SIM-kortet skulle benyttes til at modtage oplysninger fra en vejrstation, og ved hjælp af et softwareprogram blev disse oplysninger lagret på klagers computer.

Under en udlandsrejse blev klager faktureret over 9.000 kr. for dataopkald foretaget fra SIM-kortet til satellittjenesten Emsat. På baggrund heraf sendte indklagede den 17. august 2007 et brev til klager, hvori indklagede krævede en acontoindbetaling i henhold til indklagedes abonnementsvilkår.

Idet klager ikke kunne anerkende forbruget, påklagede han dette til indklagede ved brev af den 19. august 2007 og ved mail af den 23. august 2007. Indklagede sendte mail til klager den 5. september 2007, hvori indklagede fastholdt opkrævningen, idet indklagede henviste til, at undersøgelser havde vist, at dataopkaldene var foretaget fra klagers SIM-kort.

Klager indbragte herefter sagen for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 18. oktober 2007

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager

Klager kan ikke vedkende sig de påklagede dataopkald til satellittjenesten Emsat.

Klager gør gældende, at han ikke har foretaget de påklagede dataopkald, og at såfremt de er foretaget fra klagers sim-kort, må der være tale om opkald foretaget af en dialer på klagers computer. Klager henviser til, at han til computeren har tilsluttet internet, og at undersøgelser af klagers computer har antydet, at der findes en dialer på klagers harddisk.

Klager oplyser, at han ikke har købt modem eller andet benyttet udstyr hos indklagede.

Indklagede

Indklagede fastholder sit krav. De undersøgelser, indklagede har foretaget i anledning af klagen, har ikke vist tegn på fejl eller uregelmæssigheder inden for indklagedes ansvarsområde, ligesom alle opkald er foretaget fra klagers SIM-kort.

Indklagede henviser i øvrigt til, at det pågældende udstyr hverken er leveret eller installeret af indklagede. Indklagede var således ikke bekendt med, at klager benyttede SIM-kortet i et modem tilknyttet klagers computer.

Indklagede anser det for sandsynligt i overensstemmelse med det af klager anførte, at der kan være tale om utilsigtet downloadning.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Nævnet skal indledningsvist bemærke, at klager over for nævnet har oplyst, at han blandt andet har anvendt SIM-kortet erhvervsmæssigt. Nævnet finder imidlertid, at da klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en forbrugerklage, og da klager driver en mindre enkeltmandsvirksomhed fra privatadressen, kan klagen optages til behandling for så vidt angår samtlige klagepunkter.

Indklagede har i forbindelse med nævnets behandling af sagen foretaget forskellige undersøgelser af administrativ og teknisk art. Disse undersøgelser viser ikke tegn på fejl eller uregelmæssigheder. Endvidere fremgår det, at det påklagede forbrug er registreret foretaget via klagers SIM-kort. Ifølge indklagede hæfter klager for alt forbrug fra SIM-kortet.

Indklagede har oplyst, at indklagede ikke har leveret eller installeret klagers tracking-enhed. Ifølge indklagedes oplysninger kan det pågældende udstyr både sende og modtage opkald.

Det påhviler herefter klager at sandsynliggøre, at klagers SIM-kort i det pågældende modem ikke har foretaget de pågældende opkald til Satellittjenesten Emsat.

Klager har oplyst, at SIM-kortet er installeret i et modem,der via et program installeret i klagers computer modtager data fra en vejrstation. Klager oplyser, at programmet ikke er programmeret til at foretage udgående opkald. Klager nævner dog selv den mulighed, at der kan være tale om utilsigtet downloadning.

Nævnet finder ikke, at klager har løftet bevisbyrden for, at de påklagede opkald ikke er foretaget og registreret korrekt.

Efter det ovenfor anførte er det derfor nævnets opfattelse, at det må anses for sandsynligt, at de pågældende opkald er registreret og debiteret korrekt.

Nævnet har noteret, at klager har benyttet SIM-kortet i forbindelse med et modem tilknyttet en computer med internetadgang. Nævnet anser det for en mulighed, at de påklagede opkald til Satellittjenesten Emsat er foretaget utilsigtet af en dialer på klagers computer.

Idet indklagede ikke har leveret modem eller internetadgang, og idet indklagede end ikke var bekendt med, at klager anvendte sim-kortet i et modem, kan indklagede ikke have haft nogen vejledningspligt over for klager vedr. utilsigtet downloadning.

I den forbindelse skal nævnet bemærke, at benyttelse af indklagedes SIM-kort i udstyr, der ikke er leveret og installeret af indklagede sker på klagers egen risiko.

Nævnet lægger ved afgørelsen afgørende vægt på, at indklagedes undersøgelser af administrativ og teknisk karakter ikke har påvist fejl eller vist tegn på uregelmæssigheder.

Klager kan således ikke gives medhold.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der kan ikke gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, TDC Mobil Norden A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede TDC Mobil Norden A/S bidrager som tilsluttet Teleankenævnet til nævnets drift og betaler derfor ikke sagsomkostninger.