Overskriftsbillede til Mobil – Rykkergebyrer – udlandstaksering -regningsklage (J.nr. 10.12-1770-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Mobil – Rykkergebyrer – udlandstaksering -regningsklage

Resume:
Klager oplevede uregelmæssigheder med indklagedes opkrævninger. Den primære klage omhandlede dog opkrævning for beskeder, der skulle være sendt fra sverige. Klager nægtede dette med henvisning til, at klager var på arbejde. Indklagede svarede dog, at kunder som befandt sig i det østlige dækningsområde, fx Ørestaden, kunne opleve at bevæge sig mellem indklagedes danske og svenske net, men at der i abonnementsvilkårene var taget forbehold for dette, hvorfor klager hæftede, da de påklagede sms’er var sendt fra klagers simkort. Indklagede krediterede dog klager for halvdelen af regningen. Nævnet fandt, at klager havde bevisbyrden med hensyn til at godtgøre, at han ikke havde opholdt sig i et geografisk område, som kunne resultere i roaming på det svenske net. Da klager ikke havde nægtet periodevis at have opholdt sig i de østligste egne af Danmark, fandt nævnet at klager ikke havde sandsynliggjort dette. Dertil fandt nævnet, at klager havde mulighed for at beskytte sig ved at spærre sin telefon for anvendelsen af udenlandske net. Indklagede havde dog ikke oplyst, om disse informationer var videregivet til klager. På denne baggrund og med hensyn til, at indklagede allerede havde eftergivet halvdelen af regningen, samt at klager ikke havde løftet bevisbyrden for misbrug, fik klager ikke medhold.

Klager:
NN

Indklagede:
Telia Telecom A/S
Ejby Industrivej 55
2600 Glostrup

SAGSFREMSTILLING
Klagen vedrører: Indklagedes krav om betaling af registreret forbrug
Påklaget beløb: 2526,12 kr. på faktura 1110009022655.
Påklaget periode: 1. august 2004 til den 31. august 2004.
Aftaledato: Løbende mobilabonnement
Klageren reklameret til indklagede: 28. oktober 2002
Indklagede truffet afgørelse: 8. november 2004

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager oprettede den 4. juni 2003 et mobilabonnement hos indklagede. Klager påpegede flere uregelmæssigheder i indklagedes opkrævninger. Klagers primære indsigelse angik dog afsendte SMS-beskeder fra Sverige i perioden fra 1. august 2004 til den 31. august 2004 på nummeret 6015 9114. Klager anførte, at han på mange af de tidspunkter, hvor SMS-beskederne blev sendt, var på arbejde og derfor ikke opholdt sig i Sverige. Indklagede oplyste, at årsagen til, at en del af opkaldene var registreret sendt fra Sverige, kunne være, at klager havde befundet sig i yderområdet af Danmark herunder området omkring Ørestaden. Idet dette fænomen ikke var sjældent forekommende, havde indklagede taget højde for det i sine abonnementsvilkår pkt. 6.4., hvoraf fremgik, at ”i nogle østlige dækningsområdet vil kunden bevæge sig mellem Telias mobilnet og Telias mobilnet i Sverige”. Indklagede oplyste endvidere, at de påklagede SMS-beskeder var afsendt fra klagers SIM-kort.

Indklagede indvilligede dog i at eftergive halvdelen af de afsendte SMS-beskeder fra Sverige pr. kulance i alt 1671,86 kr.

Klager påklagede endvidere, at der flere gange skulle være afsendt 7 SMS-beskeder inden for 1 minut, hvilket hans mobiltelefon af mærket Nokia 3330 ikke var i stand til.  Efter klagers oplysninger kunne denne telefon alene sende 3 sammenkædede SMS-beskeder. Indklagede bestred dette.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 2. december 2004.

PARTERNES KRAV

Klager

  • Klager anfægter størstedelen af de afsendte SMS-beskeder fra Sverige på mobilnummeret 60159114, idet han ikke finder, at Ørestaden burde være omfattet af begrebet ”yderkanten af Danmark”, jf. pkt. 6.4 i abonnementsbetingelserne. Ydermere anfører klager, at en del af de påklagede SMS-beskeder, som var registreret sendt fra Sverige, i virkeligheden var sendt fra Valby.
  • Klager anfører, at hans telefon ikke kunne sende så mange SMS-beskeder inden for et så kort tidsrum

Indklagede

  • Indklagede henviser til pkt. 6.4 i sine abonnementsvilkår, hvoraf det fremgår, at ”i nogle østlige dækningsområdet vil kunden bevæge sig mellem Telias mobilnet og Telias mobilnet i Sverige”. Samtidig anfører indklagede som et yderligere moment, at alle opkald er registreret på klagers SIM kort. Klager kunne have spærret sin telefon så den ikke kunne anvende udenlandske net.
  • Indklagede henviser til, at klagers telefon var i stand til at foretage sammenkædede SMS-beskeder.
  • Indklagede afviser at krediteringen af 1671,86 kr. skyldtes, at indklagede indrømmede at have begået fejl.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Teleankenævnet har bemærket, at der ikke foreligger nogen tidsmæssig sammenhæng mellem opkald fra klagers mobiltelefon til indenlandske fastnet- eller mobilnumre og afsendelsen af SMS-beskeder fra det svenske net i perioden fra den 1. august 2004 til den 31. august 2004.

Klager har ikke benægtet periodevis at have opholdt sig i de østligste egne af Danmark, hvorfor muligheden for roaming på det svenske net var til stede. Ydermere er der intet der tyder på, at klager har opholdt sig i Valby og samtidigt roamet på det svenske net.

Det er Teleankenævnets vurdering, at det er klager, der har bevisbyrden med hensyn til at godtgøre, at han ikke har opholdt sig i et geografisk område, som kunne resultere i roaming på det svenske net. På den baggrund finder nævnet, at klager ikke har sandsynliggjort, at han ikke har opholdt sig i et geografisk område, som kan have resulteret i, at opkaldene er ført via en svensk mast (celle).

Klager har fremsendt markerede opkaldslister, hvoraf de påklagede opkald fremgår.
Teleankenævnet finder, at det forhold, at de påklagede opkald alle er ført via klagerens SIM kort, taler imod misbrug.

Teleankenævnet finder, at indklagede har godtgjort, at klager havde mulighed for at beskytte sig mod denne type overraskelse ved bl.a. at spærre sin telefon for anvendelsen af udenlandske net, men indklagede har ikke oplyst, om disse informationer blev videregivet  til klager.

Endelig finder Teleankenævnet, at indklagede har godtgjort, at klagers telefon af mærket Nokia 3330 kunne sende sammenkædede SMS-beskeder af den registrerede mængde.

Henset til det forhold, at klager ikke har løftet bevisbyrden for misbrug, og at det er klagers SIM kort, der er anvendt ved de påklagede opkald, finder sekretariatet det sandsynligt, at de almindelige opkald er foretaget af en person med adgang til klagers SIM kort.

Indklagede har forud for klagen krediteret klager for halvdelen af de SMS-beskeder, der er registreret afsendt via det svenske net. Teleankenævnet finder herefter ikke at kunne give klager medhold i klagen.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der kan ikke gives klager, XX, medhold i klagen over indklagede, Telia Telecom.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, Telia Telecom, betaler 3.000 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.