Overskriftsbillede til Regningsklage – fastnet – udlandsopkald (telekort) ( J. nr. 11.01-0061-05)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Regningsklage – fastnet – udlandsopkald (telekort).

Resume:

Der var foretaget et opkald til Colombia for et væsentligt beløb. Klager ville ikke vedkende sig dette opkald. Nævnet fandt at klageren havde foretaget opkaldet, da der i nær tilknytning til det påklagede opkald var et ikke påklaget opkald. Klager måtte derfor betale sin regning.

Klager:
NN

Indklagede:
TDC Totalløsninger A/S
v/ TDC Services A/S
Teglholmsgade 1
0900 København C

SAGSFREMSTILLING
J.nr. 11.01-0061-05

Klagen vedrører: Indklagedes krav om betaling af samtaleafgifter
Påklaget beløb: 1.218 kr.
Påklaget periode: Den 19. december 2004
Abonnementsform: Fastnet
Klager reklameret til indklagede: Den 29. december 2004
Indklagede truffet afgørelse: Den 11. januar 2005

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Ved brev af den 22. december 2004 rettede indklagede henvendelse til klager. Af brevet fremgik det, at indklagede havde registreret, at samtaleforbruget på klagers telefonnummer var steget markant. Der havde således i perioden fra den 19. december 2004 været et forbrug vedrørende opkald til udlandet på 1.218,50 kr.

Klager henvendte sig efterfølgende den 29. december 2004 til indklagede for at klage specifikt over et udlandsopkald til Colombia den 19. december 2004. Klager kunne ikke vedkende sig det pågældende opkald.

Ved afgørelse af den 11. januar 2005 fastholdt indklagede sit regningskrav. Indklagede henviste til, at de iværksatte undersøgelser ikke havde afsløret fejl eller tegn på uregelmæssigheder.

Sagen blev herefter indbragt for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 14. januar 2005

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klager

Klager gør indsigelse mod betalingskravet. Klager kan ikke vedkende sig et opkald til Colombia. Klager gør endvidere gældende, at opkald til Colombia altid foretages via et telekort.

Indklagede

Indklagede fastholder sit regningskrav. De iværksatte undersøgelser har ikke afsløret fejl eller tegn på uregelmæssigheder.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Teleankenævnet har ved sin vurdering af sagen lagt vægt på, at indklagedes undersøgelser ikke har afsløret fejl eller tegn på uregelmæssigheder.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der i nær tidsmæssig tilknytning til det påklagede udlandsopkald er registreret et ikke påklaget opkald. Det påklagede opkald afsluttes således kl. 18.08. Herefter følger kl. 18.09 et ikke påklaget opkald til nummeret XX.

På baggrund af ovennævnte er det Teleankenævnets vurdering, at det må lægges til grund, at det påklagede udlandsopkald er foretaget fra klagers telefon.

Ifølge gældende abonnementsvilkår hæfter abonnenten over for teleselskabet for de ydelser, der leveres i henhold til vilkårene. Det er nævnets opfattelse, at indklagedes krav om betaling for det påklagede udlandsopkald er fremsat i overensstemmelse med abonnementsvilkårene.

Teleankenævnet finder herefter, at klager hæfter for det påklagede udlandsopkald. Det bemærkes herved, at brugeren selv bærer ansvaret for sin brug af det pågældende telekort. Nævnet opfordrer til, at brugeren eventuelt retter henvendelse til forhandleren af telekortet, såfremt denne finder ikke at have modtaget tilstrækkelig information om takseringen af opkald, korrekt brug af kortet mv.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Der kan ikke gives klager, XX, medhold i klagen over indklagede, TDC Mobil A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, TDC Mobil A/S, betaler 3.000 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.