Overskriftsbillede til Regningsklage – internet – downloadning. (J.nr. 12.01-0057-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: regningsklage – internet – downloadning

Resume:

Klager eller en med adgang til dennes computer havde downloaded et program, der foretog dyre telefonopkald med en betydelig regning til følge. Flertallet vurderede, at indklagede ikke havde oplyst klager godt nok om de risici, der er ved at færdes på internettet. Indklagede kunne derfor ikke kræve, at klager skulle betale regningen.

Klageren:
NN

Indklagede:
Orange A/S
Holmbladsgade 139
2300 Kbh. S

Nævnets sammensætning:

Behandlet på nævnsmøde nr. 7 den 3. maj 2004

Klagen vedrører: Indklagedes krav om betaling for opkald til satellittjeneste den 7. november 2003
Påklaget beløb: 2595,66 kr.
Aftaledato: Løbende fast forvalg fastnetabonnement
Reklameret til indklagede: 11. november 2003
Indklagede truffet afgørelse: 18. november 2003

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Indklagede opkrævede klageren for 6 opkald til en satellittjenste den 7. november 2003 i tidsperioden fra kl. 20:18 til kl. 21:18 for et beløb på kr. 2595,66. Det påklagede nummer tilhører operatøren EMSAT.

Ifølge klageskemaet incl. bilag fremgik det, at husstanden bestod af klageren, dennes ægtefælle samt to børn. Klageren havde fast forvalg fastnetabonnement hos indklagede og benyttede Tiscali, som internetleverandør. Klageren har anfægtet at have foretaget opkaldene, men har anerkendt, at han har været på internettet i det pågældende tidsrum.

Indklagede oplyste i brev af 15. marts 2004, at selskabet ingen fejl havde fundet hverken i registreringen eller faktureringen af opkaldet eller på centralen.

Klage modtaget i sekretariatet: 13. januar 2004

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klageren:

At opkrævningen af 2595,66 kr. frafaldes, idet klageren anfører, at han ikke har foretaget de påklagede opkald.
Indklagede:

Fastholder krav om betaling af 2595,66 kr. for opkald til nummeret 0088213884342, idet opkaldet er registreret korrekt.

Nævnets bemærkninger

Teleankenævnet har bemærket, at denne klage er kendetegnet ved, at klageren eller en person med adgang til klagerens computer ved et besøg på visse hjemmesider på internettet (bevidst eller ubevidst) har aktiveret opkald til dyre telefonnumre (52 kr./minut). Et særkende ved denne sag er, at det ikke er internetleverandøren, der har debiteret opkaldet, men derimod klagerens fastnetleverandør.

Karakteren af opkaldene sammenholdt med den tidsmæssige sammenhæng mellem internetopkaldene og de påklagede opkald til EMSAT tyder på, at klageren eller en person med adgang til klagerens telefonforbindelse har foretaget opkald til hjemmesider på internettet, hvorfra én med adgang til klagerens telefon har downloadet et program, der har foretaget de påklagede opkald til EMSAT via klagerens telefonforbindelse.

Det forhold, at opkaldet er debiteret af indklagede og ikke den sædvanlige internetleverandør, Tiscali, indikerer også for Teleankenævnet, at der er tale om en ændring i computerens dialer, som herved har omgået den sædvanlige operatør.

Ifølge gældende abonnementsvilkår hæfter abonnenten over for teleselskabet for de ydelser, der leveres i henhold til vilkårene. Teleankenævnet finder på den baggrund, at klageren som udgangspunkt hæfter over for indklagede for de påklagede opkald, idet indklagede ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle utilsigtede følgevirkninger af den måde, som husstand­ens computer har været anvendt på.

Teleankenævnet har ikke foretaget en vurdering af internetleverandørens informationstiltag over for sine kunder, idet forbruget er faktureret hos indklagede i dennes egenskab af klagerens fastnetleverandør.

Indklagede har over for Teleankenævnet redegjort for de forskellige foranstaltninger, som selskabet har iværksat efter august 2002, hvor telebranchen besluttede at informere abonnenterne om risikoen for downloadning. Indklagede henviser bl.a. til oplysninger på selskabets hjemmeside. Hjemmesiden advarer mod downloadning og oplyser om, at indklagede har foretaget automatisk spærring for opkald til to udenlandske destinationer, som er kendt for at være hjemsted for udbydere af sextjenester over nettet. Siden anbefaler desuden, at kunderne tegner særlige services, f.eks. udsvingskontrol, samt at internet­browserens sikkerhedsniveau sættes til ’høj’, således at man næsten altid vil blive advaret, hvis der er ved at blive installeret et program på computeren.

Nævnet har noteret sig, at indklagede ikke tilbyder voksenspærring på numre med landekoden 88213. Nævnet har desuden noteret sig, at andre operatører, i samråd med Forbrugerrådet Tænk, siden september 2002 har tilbudt voksenspær for opkald til landekoden 88213.

Et flertal af nævnets medlemmer finder, at det forhold, at indklagede bevidst har valgt at spærre for færre lande end de øvrige teleudbydere, har skærpet indklagedes oplysningsforpligtelse over for klageren betydeligt.

Flertallet vurderer på den baggrund, at indklagede ikke i tilstrækkelig grad havde oplyst om, hvorledes klageren kunne beskytte sig mod utilsigtet høje telefonregninger i forbindelse med downloadning af programmer på internettet. På den anførte baggrund finder nævnets flertal det urimeligt og stridende mod redelig handlemåde i medfør af abonnementsvilkårenr punkt 15 at opkræve de beløb, der vedrører opkaldene til EMSAT den 7. november 2003, jf. aftalelovens § 38c, jf. § 36.

Forbrugerrådet Tænks medlemmer bemærker i den sammenhæng, at det var deres opfattelse, at indklagedes ansvar måtte følge af, at indklagede ikke yder samme beskyttelse mod utilsigtet downloadning som TDC og andre teleudbydere.

To nævnsmedlemmer finder, at det blandt offentligheden var alment kendt efter august 2002, at internetbrugere skulle være påpasselige i forbindelse med downloadning af programmer på internettet, hvis brugerne ikke ønskede at udsætte sig for risikoen for høje telefonregninger. Set i lyset heraf vurderer mindretallet, at indklagede ikke skal pålægges en skærpet oplysningsforpligtelse, og at alene klageren kan holdes ansvarlig for følgevirkningerne af dennes anvendelse af internetforbindelsen.

Der træffes afgørelse i overensstemmelse med flertallet.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Klageren, NN, gives medhold.