Overskriftsbillede til Uenighed om ophævelse af saldokontrolordning. (J.nr. 10.04-0852-03)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Saldokontrolordning

Resume:
Klager oprettede et mobilabonnement med saldospærring. Dette blev brugt af klagers søn. Senere ringede sønnen til indklagede og fik ophævet spærringen for kvartalet. Dette blev gjort med en kode, som sønnen havde fået af klager. Senere ringede sønnen igen til indklagede og ophævede spærringen, her fik klager dog en besked om ophævelsen. Nævnet fandt, at indklagede havde bevisbyrden for at ophævelsen af saldokontrollen beror på forhold som klager bærer ansvaret for. Da klager havde givet sønnen koden ansås bevisbyrden for at være opfyldt. Et par øvrige forhold i sagen ændrede ikke herved. Klager fik derfor ikke medhold.

Klageren
NN

Indklagede
TDC Services A/S
Att.: SAQR – Ø.187
Sletvej 2
8310 Tranbjerg J

Behandlet på nævnets møde den: 22. marts 2004

SAGSFREMSTILLING
J.nr. 10.04-0852-03

Klagen vedrører: uenighed om ophævelse af saldokontrolordning
Påklaget beløb: 4108,33 kr.
Aftaledato: Løbende mobilabonnement
Klageren reklameret til indklagede: 27. september 2003
Indklagede truffet afgørelse: 3. november 2003

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klageren modtog den 15. maj 2003 en bekræftelse på nyt SIM kort til nummeret 2462 8779 og den 19. maj 2003 en bekræftelse på Saldo-max fra indklagede. Koden på saldokontrolordningen fremgik af indklagedes brev til klageren.

Klageren har oplyst, at hun klagede første gang til indklagede den 27. september 2003, og af korrespondancen i sagen fremgår indklagedes svar i brev af 3. november 2003.

Klagerens søn har tilsyneladende kontaktet indklagede den 31. juli 2003 med det resultat, at saldokontrolordningen blev ophævet for resten af kvartalet. Klageren blev ikke orienteret om ophævelsen, idet bekræftelsen af ophævelsen blev fremsendt pr. SMS-besked med følgende indhold. ” den følgende ændring vil træde i kraft inden for xx timer”. Den 9. september 2003 gentog sønnen ophævelsen, men denne gang blev klageren orienteret af indklagede. Med hensyn til første ophævelse blev klageren således først opmærksom på ophævelsen den 11. september 2003 ved modtagelsen af regningen.

Indklagede har over for sekretariatet oplyst i brev af 2. februar 2003, at der ikke var fundet takstmæssige fejl eller andre fejl i øvrigt. Indklagede havde endvidere noteret sig, at der var sket opkald til de samme numre før 31. juli 2003 som efter. Samtlige opkald var ført med klagerens SIM kort og med det samme IMSI nummer. Indklagede anførte desuden, at klageren eller brugeren af telefonen havde kontaktet indklagede telefonisk den 31. juli 2003. Vedkommende havde således ikke valgt den anden mulighed for ophævelse af saldoloft, d.v.s. indtastning på telefonen.

Klageskema og klagegebyr modtaget i sekretariatet: 29. december 2003.

PARTERNES KRAV

Klageren

At faktura nr. 2 nedsættes til 600 kr. Klagen understøtter sin påstand med, at ændringerne ikke er foretaget af klageren selv, og at klagerens søn ikke havde anmodet om en ophævelse af saldokontrolordningen, men derimod om overførsel af taletid fra den kommende periode til den nuværende. Klageren anfører desuden, at sønnen ikke blev informeret om, at hans handling betød, at saldokontrolordningen blev ophævet, og at klageren ikke blev informeret om, at saldokontrolordningen var ophævet.
Indklagede
Fastholder regningskravet for faktura nr. 2, idet koden har været anvendt ved ophævelsen af saldokontrolordningen. Indklagede anfører, at det er abonnentens ansvar at opbevare koden, således at uberettigede ikke får adgang til denne. Det var således ikke muligt for indklagede at differentiere mellem, om koden var anvendt uberettiget eller berettiget.
NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Under hensyn til de muligheder, som teleselskaberne har herfor, er det Teleankenævnets opfattelse, at det som udgangspunkt må være teleselskabernes bevisbyrde at godtgøre, at det beror på forhold, som abonnenten bærer ansvaret for, at der er sket ændringer i den aftalte spærring.

I den foreliggende sag har klageren oplyst, at sønnen kendte til koden og også havde benyttet den til ophævelsen den 31. juli 2003.

Nævnet finder på den baggrund, at indklagede har løftet bevisbyrden for, at det beror på forhold, som klageren bærer ansvaret for, at der er sket ændringer i saldokontrolordningen. Endvidere har indklagede sandsynliggjort, at der ikke har været fejl i systemet

Det forhold, at selskabet ikke har fremsendt en bekræftelse til klageren pr. post, som det blev gjort ved den anden ændring i september 2003 kan ikke begrunde, at klageren fritages for betaling af den del af indklagedes krav, der kan henføres til sønnens første ophævelse af saldokontrolordningen. Indklagede har tydeligt i sit materiale om saldokontrol anført proceduren for ændringer, og ved at overlade koden til den mindreårige bruger, har klageren selv ansvaret for de foretagne ændringer.

Endelig kan det efter nævnets vurdering ikke tillægges afgørende vægt, at klagerens søn troede, han overførte taletid fra den kommende måned til den nuværende. Når klageren har overladt SIM kort til sønnen incl. koden, finder nævnet, at klageren er ansvarlig for de ændringer, han måtte foretage.

Samlet er det Teleankenævnets vurdering, at indklagede har sandsynliggjort, at der ikke var fejl i selskabets system, og at ændringerne af saldokontrolordningerne skyldes forhold, som klageren bærer ansvaret for.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Der kan ikke gives klageren, NN, medhold i klagen over indklagede, TDC Services A/S.
På Teleankenævnets vegne,

Formand                                                                 /                             Sagsbehandler