Overskriftsbillede til Varsling af prisstigninger (J. nr. 2.01-0346-03)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Varsling af prisstigninger og fortolkning af
lukningsregel ved. 200 kr.

Resume:
Klager havde været i udlandet. Ved afrejse og løbende under rejsen tjekkede klager priserne for SMS i udlandet på indklagedes hjemmeside. Prisen var angivet til 0 kr. Under rejsen fik Klager dog besked om, at hendes saldo var gået i minus, og kunne konstatere, at hun var blevet opkrævet 2,70 Kr. per SMS. Nævnet fandt, at når indklagede vælger at oplyse sine udlandstakster via en hjemmeside, er det dennes ansvar, at de er korrekte. Dertil er indklagede bedst til sandsynliggøre opdateringstidspunktet af hjemmesiden. I den konkrete sag fandt nævnet, at indklagede ikke havde løftet denne bevisbyrde. Udgangspunktet var derfor prisoplysningerne ved oprettelsen af klagers abonnement indtil klager blev bekendt med prisstigningen. Dette skete først d. 27 februar 2003. Derfor skulle klager kun betale 0 Kr. per SMS fra 11. januar 2003 til 27 februar 2003.

Klageren:
NN

Indklagede:
Telmore A/S
Carl Gustavs Gade 3
2630 Tåstrup

Behandlet på nævnsmøde nr. 4 den 30. januar 2004

Klagen vedrører: Indklagedes krav om betaling af for prisstigninger og beløb ud over lukningsregel.
Påklaget beløb: 4508,10 kroner
Aftaledato: Løbende mobilabonnement
Klageren reklameret til indklagede: 29. februar 2003
Indklagede truffet afgørelse: 20. august 2003

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klageren har i brev af 5. august 2003 oplyst, at hun opholdt sig i Australien i perioden fra den 11. januar 2003 til den 1. april 2003. Inden afrejsen checkede klageren priserne for afsendelsen af SMS-beskeder fra indklagedes net via Yes Optus. Klageren har oplyst, at det var gratis via Yes Optus. Klageren blev via SMS-besked den 27. februar 2003 oplyst om, at hendes konto var i minus, og klageren kunne i den forbindelse konstatere, at hun var opkrævet 2,70 kr. pr. afsendt SMS-besked. Klageren oplyser desuden, at hun jævnligt i perioden fra den 11. januar 2003 til den 27. februar 2003 holdt øje med indklagedes priser på SMS-beskeder, og at der ingen ændringer fremgik.

I forbindelse med klagesagen hos indklagede har klageren oplyst, at indklagede trak opkrævningen tilbage, men at hun den 17. juni 2003 modtog en e-mail fra indklagede, hvoraf det fremgik, at beløbet alene var foreløbigt krediteret, og at indklagede ikke anså klagen for endeligt afsluttet.

Klageren har tillige oplyst, at selskabet endte med at kreditere hende et beløb svarende til en pris på 0 kr./SMS-besked indtil den 1. februar 2003, da selskabet indrømmede, at deres prisoplysninger havde været misvisende. Endelig har klageren anført, at hun henholder sig til abonnementsvilkår § 9.2, hvoraf det fremgår, at selskabet tilstræber, at forbruget maksimalt kan gå i minus 200 kr. Klageren henviste desuden til abonnementsvilkårenes § 1.6b, hvorefter saldooplysninger skal opdateres løbende, men at der kan komme forsinkelser optil 24 timer og længere tid ved opkald til og fra udlandet. Klageren har hertil oplyst, at hun ikke forventede en væsentlig længere opdateringstid end 24 timer og i hvert fald ikke 6 uger.

Indklagede anfører, at klageren har vedkendt sig det registrerede forbrug, og at selskabet først den 1. februar 2003 opdaterede sine prislister, selvom Yes Optus allerede tidligere havde hævet priserne til 2,20 kr./SMS-besked. Indklagede henholder sig også til, at selskabet i sine abonnementsvilkår tager forbehold for pris- og kursændringer, og henviser i øvrigt til IT- og Telestyrelsens brev af 13. maj 2003. Særligt henholder indklagede sig til, at IT- og Telestyrelsen har oplyst i en gennemgang af udbudsbekendtgørelsens § 10, at prisen for udlandsopkald typisk ikke er en væsentlig forudsætning for slutbrugere, og at slutbrugere generelt er bekendte med, at prisen for opkald til udlandet kan ændre sig. Indklagede fastholder derfor, at udbydere ikke har pligt til at varsle prisændringer hos udbydernes internationale roamingpartnere. Selskabet har desuden oplyst, at indklagede ikke anser ændringer i priserne hos deres roamingpartnere for prisændringer, som kræver varsling i henhold til pkt. 7 i abonnementsvilkårene.

Klageskema modtaget i sekretariatet: 17. september 2003

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klageren

Principalt, at indklagede frafalder betalingskravet for betalinger for SMS-beskeder, idet klageren mener, at hun ikke var blevet informeret korrekt om, at prisen for SMS-beskeder var steget fra 0 kr. til 2,70 kr. for SMS-beskeder sendt fra udlandet indtil den 27. februar 2003.

Subsidiært, at indklagede nedsætter klagerens påklagede regning til 200 kr., idet klageren henviser til abonnementsvilkåret i version 2.2. § 9, stk. 2.

Indklagede

Fastholder krav om betaling for forbrug i den påklagede periode.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Klageren har oplyst, at hun jævnligt i perioden fra den 11. januar 2003 til den 27. februar 2003 holdt sig ajour med saldoen på sin konto hos indklagede, og at hun jævnligt checkede prisen for SMS-beskeder via Yes Optus på indklagedes hjemmeside, og klageren på intet tidspunkt fandt nogen ændringer. Teleankenævnet finder således, at når indklagede vælger at oplyse om priserne på afsendelse af SMS-beskeder fra udlandet til Danmark via sin hjemmeside, har indklagede ansvaret for at de oplysninger, der opgives, er korrekte.

Teleankenævnet har desuden noteret sig, at der er tale om en betragtelig prisstigning.

Det er Teleankenævnets vurdering, at indklagede er nærmest til at sandsynliggøre opdateringstidspunktet. Det er således nævnets vurdering på det foreliggende grundlag, at indklagede ikke i tilstrækkelig grad har sandsynliggjort, at hjemmesiden blev ajourført som angivet af indklagede.

Da det således konkret må lægges til grund, at klageren ved abonnementsoprettelsen fik oplyst, at SMS-beskeder via Yes Optus fra Australien kostede 0 kr. pr. stk., og da klageren ikke er blevet varslet om prisstigningen pr. 1. februar 2003 til 2,20 kr. pr. stk., hvilken prisstigning klageren efter det oplyste først blev bekendt med den 27. februar 2003, er klageren herefter ikke forpligtet til at betale for afsendte SMS-beskeder via Yes Optus net sendt i perioden fra den 11. januar 2003 til den 27. februar 2003.

Vedrørende klagerens anbringende om, hvorvidt det maksimale overtræk kunne overstige 200 kr., finder Teleankenævnet, at det på baggrund af, at klageren allerede har fået medhold i sit krav, unødvendigt at tage stilling til denne subsidiære påstand.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Indklagede tilpligtes at frafalde betalingskravet for afsendte SMS-beskeder for perioden fra den 11. januar 2003 og til den 27. februar 2003 via Yes Optus over for NN.