Overskriftsbillede til Aftalevilkår – betaling af to internetabonnementer (J.nr. 12.15-0121-05)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Aftalevilkår – betaling af to internetabonnementer

Resume:
Klager havde oprettet et internetabonnement, men efter en flytning få måneder efter oprettede denne et nyt og holdt op med at bruge det første. Efter 5 år opsagde klager det første abonnement, og klagede over betaling af et abonnement, denne ikke havde benyttet i fem år. Nævnet kom dog frem til at det følger af abonnementsbetingelserne, at det er klagers ansvar at opsige sit abonnement. Klager havder derfor ikke ret i, at der ikke skulle være betalt. Indklagede havde dog valgt at kreditere over 1,5 år af opkrævningerne.

Klager:
NN

Indklagede:
TDC Totalløsninger A/S
v/ TDC Services A/S
Att.: SAQS – D.360
Teglholmsgade 1
0900 København C

SAGSFREMSTILLING
J.nr. 12.15-0121-05

Klagen vedrører: Der klages over indklagedes opkrævning af 2 internetabonnementer
Påklaget beløb: 962,45 kr.
Påklaget periode: Den 22. oktober 2000 til den 30. april 2003
Aftaleform: Løbende internetabonnement
Reklameret til indklagede: Den 6. januar 2005
Indklagede truffet afgørelse: Den 17. januar 2005

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager oprettede den 27. maj 2000 et internetabonnement på kundenummer 1201005004XX (aftale 1) hos indklagede på sin hjemmeadresse i Virum. Abonnement blev taget i brug samme dag, og blev sidste gang benyttet den 29. juli 2000. Klager oprettede efterfølgende den 22. oktober 2000 endnu et internetabonnement på kundenummer 1201005096XX (aftale 2) på sin nye hjemmeadresse i Hellerup. Abonnementet blev taget i brug samme dag og blev ikke opsagt.

Klager opsagde den 5. januar 2005 sit abonnement på kundenummer 1201005004XX – aftale 1.

Klager reklamerede den 6. januar 2005 til indklagede over, at hun havde betalt abonnementsafgift på to forskellige internetabonnementer i perioden den 22. oktober 2000 til den 5. januar 2005. Ifølge indklagede tilbød selskabet at kreditere klager abonnementsafgift fra den 1. maj 2004 frem til opsigelsesdatoen den 5. januar 2005 på kundenummer 1201005004XX – aftale 1. Klager henvendte sig endnu en gang den 18. januar 2005, hvor klager ønskede en yderligere kreditering.

Ved afgørelse af den 24. januar 2005 fastholdt indklagede sit regningskrav, idet klager selv var ansvarlig for at opsige sit abonnement, når klager ikke havde brug for det mere. Indklagede valgte dog pr. kulance at kreditere klager yderligere for perioden den 1. maj 2003 til den 30. april 2004.

Klager indgav herefter en klage til Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 27. januar 2005.

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager

Ønsker at blive krediteret for det fulde beløb indbetalt på kundenummer i perioden den 22. oktober 2000 til den 5. januar 2005

Indklagede

Fastholder sit regningskrav for perioden 22. oktober 2000 til den 30. april 2003, idet klager selv er ansvarlig for at opsige et abonnement, hvis hun ikke ønsker at benytte det mere.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Nævnet lægger til grund, at parterne er enige om, at klager oprettede to internetabonnementer henholdsvis den 27. maj 2000 på kundenummer 1201005004XX – aftale 1 og den 22. oktober 2000 på kundenummer 1201005096XX – aftale 2.

Klager oplyser, at abonnementet på kundenummer 1201005004XX blev anvendt på hendes tidligere adresse i Virum. Efter hendes flytning til Hellerup oprettede hun den 22. oktober 2000 abonnementet på kundenummer 1201005098XX. Efter denne dato ophørte hun med at benytte abonnementet på kundenummer 1201005004XX. Klager har ikke over for sekretariatet kunne fremlægge dokumentation for, at hun har opsagt abonnementet på kundenummer 1201005004XX, og nævnet må derfor lægge opsigelsesdatoen af den 5. januar 2005 til grund.

Indklagede har over for nævnet oplyst, at klager kunne have fået overført sit abonnement på kundenummer 1201005004XX til sin nye adresse, hvis hun havde oplyst indklagede om den nye adresse samt telefonnummer efter flytningen. Indklagede har ligeledes en gang årligt fremsendt særskilte giroindbetalingskort til klager på begge abonnementer. Ingen af abonnementerne var tilmeldt PBS, hvilket indebar, at klager modtog disse opkrævninger i original regningsform. Indklagede har pr. kulance krediteret klager abonnementsafgift for perioden den 1. maj 2003 til den 5. januar 2005.

Nævnet finder ud fra en samlet vurdering ikke, at klager er berettiget til at få krediteret abonnementsafgiften for perioden den 22. oktober til den 31. april 2003, idet klager ikke har opsagt sit abonnement på kundenummer 1201005004XX før den 5. januar 2005, jf. indklagedes alm. abonnementsbetingelser. Det er klagers eget ansvar at holde øje med, hvilke abonnementer hun har oprettet hos indklagede og indbetaler på.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der gives ikke klager, NN, medhold i klagen over indklagede, TDC Totalløsninger A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager jf. vedtægternes § 12.

Indklagede TDC Totalløsninger A/S, betaler 3.000 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.