Overskriftsbillede til Aftalevilkår – fjernsalg – fortrydelse (J.nr.11.07-1224-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET 

Klagetema: Aftalevilkår – fjernsalg – fortrydelse

Resume:
Der var indgået en aftale om fastnet. Aftalen var indgået over internettet og det var derfor et fjernsalg. Derfor galt forbrugerreglerne om fortrydelsesret. Nævnet fandt at klager var berettiget til at fortryde aftalen.

Klager:
NN

Indklagede:
Telia Networks A/S
Ejby Industrivej 135
2600 Glostrup

Behandlet på nævnsmøde nr. 20 den 7. marts 2005

Klagen vedrører: Indklagedes krav om betaling af abonnements- og oprettelsesafgift
Påklaget beløb: 1.433 kr.
Påklaget periode: Den 27. april til den 31. maj 2004
Abonnementsform: Fastnetabonnement
Klager reklameret til indklagede: Den 9. juli 2004
Indklagede truffet afgørelse: Den 19. juli 2004

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Den 20. april 2004 bestilte klager en nyoprettelse af fastnet hos indklagede. Ved brev af den 21. april 2004 bekræftede indklagede bestillingen over for klager. Ved brev af den 5. maj 2004 bekræftede indklagede endvidere klagers nye telefonnummer. Af brevet af den 5. maj 2004 fremgik det videre, at klager ville få besøg af en tekniker den 1. juni 2004 i tidsrummet mellem kl. 7.30 og kl. 16.00.

Ved mundtlig henvendelse af den 1. juli 2004 og ved skriftlig henvendelse modtaget hos indklagede den 9. juli 2004 rettede klager henvendelse til indklagede. Af henvendelserne fremgik det, at den pågældende tekniker ikke var fremmødt som aftalt på den annoncerede dato, og at oprettelsen derfor ikke var sket. Klager havde efterfølgende modtaget en regning fra indklagede på 1.433 kr. Regningen dækkede tre måneders abonnement og Vis Nummer samt oprettelsesgebyr. Klager gjorde indsigelse mod opkrævningen, idet oprettelsen ikke var effektueret som aftalt. Klager ønskede derfor at annullere aftalen.

Ved afgørelse af den 19. juli 2004 fastholdt indklagede sit regningskrav. Af afgørelsen fremgik det, at teknikeren var fremmødt som aftalt på klagers adresse den 1. juni 2004. De fornødne ændringer på kobbernetværket var imidlertid sket uden for klagers bolig, hvorfor det ikke havde været nødvendigt for teknikeren at anmode klager om adgang til boligen. Indklagede kunne endvidere konstatere, at klager havde en aktiv telefonforbindelse. Indklagede kunne derfor ikke imødekomme klagers ønske om annullering af aftalen.

Sagen blev herefter indbragt for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 9. august 2004

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klager

Klager gør indsigelse mod betalingskravet. Klager ønsker at annullere aftalen.
Indklagede

Indklagede fastholder sit betalingskrav. Telefonforbindelsen er leveret som aftalt.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Teleankenævnet har ved sin vurdering af sagen lagt vægt på, at det af sagens oplysninger fremgår, at bestillingen af teletjenesten er sket via internettet, og at der derfor er tale om et fjernsalg i medfør af lov om visse forbrugeraftaler § 10 a (§ 4 i den nugældende forbrugeraftalelov). Der gælder i disse tilfælde en fortrydelsesret for forbrugeren, jf. § 12, stk. 1 (nu § 17, stk. 1).

Spørgsmålet er herefter, om klager har fortrudt aftalen rettidigt. Nævnet har i den forbindelse noteret sig, at klager hverken i forbindelse med bestillingen af teletjenesten eller efterfølgende er blevet givet fyldestgørende oplysning om sin ret til at fortryde aftalen. Fortrydelsesfristen udløber derfor i det foreliggende tilfælde senest 14 dage efter den dag, klager modtog oplysning herom, jf. § 12 b, stk. 1, nr. 2 (nu § 18, stk. 2, nr. 2), dog senest 3 måneder efter den dag, klager modtog underretning om, at aftalen var indgået, jf. lovens § 12 b, stk. 2 (nu § 18, stk. 3).

Det fremgår af sagens oplysninger, at klager modtog underretning om aftalens endelige indgåelse ved indklagedes brev af den 5. maj 2004. Idet det videre fremgår, at klager henvendte sig til indklagede den 1. juli 2004 og annullerede aftalen, er aftalen derfor efter Teleankenævnets vurdering fortrudt rettidigt, jf. lovens § 12 b, stk. 2 (nu § 18, stk. 3).

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Der gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, Telia Networks A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, Telia Networks A/S, betaler 14.000 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.