Overskriftsbillede til Aftalevilkår – manglende varsling af ændringer. (J.nr. 11.12-1550-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Aftalevilkår – manglende varsling af ændringer

Resume:
Klager havde et abonnement med vilkår om en billig pris på opkald til Thailand. Det selskab klager var kunde hos blev overtaget af et andet selskab. Herefter blev klager opkrævet en højere takst for thailandsopkaldene. Nævnet fandt, at Indklagede havde varslet prisændringen rettidigt, men fordi materialet ikke indeholdte information om muligheden for at opsige abonnementet, fandt nævnet, at der ikke var foretaget korrekt varsling. Klager skulle derfor kun betale sin oprindelige billige takst.

Klager:
NN

Indklagede:
Telia Networks A/S
Ejby Industrivej 135
2600 Glostrup

Behandlet på nævnsmøde nr. 19 den 7. februar 2005

Klagen vedrører: Indklagedes krav om betaling af forbrug
Påklaget beløb: 7052,23 kr.
Påklaget periode: 1. januar 2004 – 30. juni 2004
Abonnementsform: Løbende fastnetabonnement
Klageren reklameret til indklagede: den 26. april 2004
Indklagede truffet afgørelse: den 10. juni 2004

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager var kunde hos Telekompagniet med en aftale om en pris på 3,24 kr. pr. minut til Thailand. Den 1. november 2001 overtog indklagede teleudbyder Telekompagniet og i den forbindelse også klagers engagement.

I april 2004 modtog klager faktura 20044311-007 fra indklagede. Klager blev opkrævet for opkald til Thailand for i alt 3553,58 kr., hvilket svarer til en minutpris på 12,30 kr. Klager henvendte sig herefter skriftligt til indklagede og gjorde gældende, at han kun skulle betale 3,24 kr. pr. minut, da det var den pris han, havde aftalt med Telekompagniet.

Indklagede fastholdt det fulde beløb under henvisning til, at indklagede i oktober 2003 havde varslet den påklagede prisstigning.

Klager modtog i juli 2004 fakturanummer 20044311-0008. Også denne faktura var efter klagers opfattelse forkert, hvorfor han på ny rettede skriftlig henvendelse til indklagede og afviste at betale det fulde beløb. Indklagede fastholdt dog stadig det fulde beløb.

Herefter indbragte klager sagen for Teleankenævnet.

I forbindelse med sagens behandling har indklagede fastholdt det fulde beløb under henvisning til den varsling af prisændring for tidligere kunder hos Telekompagniet, der blev udsendt i november 2003. Indklagede har telefonisk oplyst, at den rette dato for udsendelse er 12. november 2003 og ikke 2002, som det fremgår af den fremsendte kopi.

Hertil svarede klager, at han aldrig havde modtaget denne skrivelse (bilag 9)

Klage modtaget i sekretariatet: den 26. oktober 2004

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klager

Ønsker kun at betale 3,24 pr. minut for opkald til Thailand, da det var den pris, der var aftalt med Telekompagniet.
Indklagede

Fastholder det udestående beløb under henvisning til, at prisændringen blev varslet korrekt.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Det følger af bekendtgørelse nr. 666 af 10. juli 2003 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og –tjenester § 7, stk. 1, at udbydere skal varsle deres kunder om ændringer af priser og vilkår, så kunden har mulighed for at opsige aftalen senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft. Det fremgår tillige af samme bestemmelses stk. 2, at varslet skal være på mindst en måned og indeholde oplysning om kundens ret til at opsige aftalen.

Da indklagedes brev er fremsendt den 12. november 2003, og ændringen først trådte i kraft den 1. januar 2004, må det lægges til grund, at det tidsmæssige krav til varslingen er opfyldt.

Imidlertid fremgår klagers mulighed for at opsige ikke af brevet. Brevet indeholdt godt nok følgende sætning: ”Ønsker du ikke at fortsætte, meddeler du os blot dette”. Denne sætning står imidlertid i et afsnit, der slet ikke omhandler ændringen af priserne, men et produkt, som klager blev tilbudt gratis i en periode og derefter skulle betale for.

På den baggrund er det nævnets opfattelse, at varslingen ikke kan anses at opfylde kravene hertil i bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og –tjenester § 7, stk. 2. Allerede af den grund kan klager ikke tilpligtes at betale for de foretagne opkald i henhold til den nye prisliste, men alene i henhold til den oprindelige aftale med Telekompagniet.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Der gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, Telia Networks.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, Telia Networks, betaler 14.000 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.