Overskriftsbillede til Aftalevilkår – oprettelse af bredbåndsforbindelse af mindreårig. (J.nr. 12.13-1271-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Aftalevilkår – oprettelse af bredbåndsforbindelse af mindreårig

Resume:
Klagers søn på 16 år havde oprettet et bredbåndsabonnement i sin fars navn. Indklagede havde ikke krævet dokumentation ved oprettelse, da den blev tilknyttet et eksisterende fastnetabonnement. Nævnet fandt, at uanset om indklagede var i god tro om oprettelsen af abonnementet, så var det oprettet af en umyndig person og umyndighed er en stærk indsigelse, som gælder selv når der er god tro. Aftalen var derfor ikke gyldig.

Klager:
NN

Indklagede:
TDC Totalløsninger A/S
v/ TDC Services A/S
Att.: Myndighedsklager 9-205
Sletvej 30
8310 Tranbjerg J

Behandlet på nævnsmøde nr. 19 den 7. februar 2005

Klagen vedrører: Indklagedes krav om betaling for oprettelse af bredbåndsforbindelse
Påklaget beløb: 2.075,70 kr.
Aftaleform: Løbende internetabonnement
Klager reklameret til indklagede: Den 6. juli 2004
Indklagede truffet afgørelse: Den 30. juli 2004

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Ifølge klager oprettede hans søn på 16 år den 24. maj 2004 et bredbåndsabonnement (gør-det-selv installation) hos indklagede. Abonnementsoprettelsen blev den 24. maj 2004 skriftligt bekræftet af indklagede ved fremsendelse af ordrebekræftelse til klagers privatadresse. Leveringen af bredbåndsforbindelsen fandt sted den 27. maj 2004 uden teknikerbesøg. Indklagede fremsendte den 28. maj 2004 den første faktura til klager med opkrævning af oprettelsesafgiften. Ifølge klager henvendte han sig straks i indklagedes butik i Odense for at gøre indsigelser mod abonnementsoprettelsen, efter han modtog ordrebekræftelsen fra indklagede. Ved denne lejlighed skulle klager have forsøgt at tilbagelevere indklagedes materiale, hvilket indklagedes butiksekspedient skulle have nægtet at modtage.

Klager sendte herefter en skriftlig klage henholdsvis den 6. og den 21. juli 2004 til indklagede.

Indklagede fastholdt i brev af den 30. juli 2004 deres krav mod klager med den begrundelse, at abonnementet stod i klagers navn, og at han burde have reageret på den tilsendte ordrebekræftelse af den 24. maj 2004, hvis han ikke ønskede installationen.

Klager henvendte sig efterfølgende til Teleankenævnet.

Indklagede havde i sit svar til sekretariatet af den 30. september 2004 fastholdt kravene mod klager og afviste, at en ekspedient i en af indklagedes butikker skulle have nægtet at modtage klagers reklamation, da dette klart var i strid med indklagedes forretningsgange. Indklagede anførte, at den første henvendelse, selskabet modtog fra klager, var i brev af den 6. juli 2004. Indklagede oplyste yderligere, at forbindelsen blev taget i anvendelse efter oprettelsen den 27. maj 2004.

Klager anførte i brev til sekretariatet af den 13. oktober 2004, at han ikke talte eller forstod dansk og derfor ikke kunne forstå, hvad den pågældende ekspedient sagde til ham i butikken. Det eneste, han kunne forstå, var, at den pågældende nægtede at modtage det, klager ville aflevere til ham.
Klager anførte ligeledes, at han ikke havde forstand på computere, og han var derfor ikke bevidst om, at hans børn efterfølgende havde benyttet internetforbindelsen.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 10. august 2004

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klager

Anser sig ikke forpligtet af den abonnementsaftale, hans søn på 16 år har indgået med indklagede. Klager mener, at han har reklameret rettidigt ved sin henvendelse i indklagedes butik i Odense.

Indklagede

Fastholder abonnementsoprettelsen af den 24. maj 2004, idet aftalen er oprettet i klagers navn og telefonnummer. Klager burde have reageret på indklagedes ordrebekræftelse, hvis han ikke ønskede at være bundet af aftalen.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Indklagede har på nævnet forespørgsel oplyst, at der ikke skal vises nogen form for identifikation/legitimation ved oprettelsen af et bredbåndsabonnement hos indklagede. Dette begrundes med, at kunden møder personligt op i butikken og bestiller abonnementet på kundens eksisterende fastnetnummer.

Teleankenævnet har som følge af indklagedes manglende fastlæggelse af, hvem de har indgået aftalen med, ved sagens behandling lagt til grund, at det omhandlede abonnement er tegnet af klagers søn i indklagedes butik. Indklagede har derfor ikke kunnet fremlægge en skriftlig abonnementsaftale underskrevet af klager.

Det faktum, at klagers søn ved oprettelsen har angivet sin far som abonnent, ses ikke at kunne føre til, at klager hæfter for det påklagede beløb, da det må påhvile indklagede at undersøge, hvem de indgår en aftale med. Endvidere må indklagede anses for at være nærmest til at bære risikoen for, at oprettelse af abonnementer kan ske uberettiget i andres navn som følge af, at oprettelsen kan ske uden krav om underskrift eller anden kontrol af abonnentens identitet.

Det er ubestridt, at klagerens søn ved oprettelsen var under 18 år og har opgivet klager som abonnent, herunder med angivelse af klagers navn og adresse. Indklagede kan dog anses for at have været i god tro i forbindelse med oprettelsen af abonnementet, idet sønnen bor på klagers adresse og bærer samme efternavn.

Da klagers søn ikke var myndig på oprettelsestidspunktet, har han ikke kunnet indgå en juridisk bindende aftale. Da umyndighed er en stærk ugyldighedsgrund, kan denne indsigelse gøres gældende selv mod en aftalepart i god tro.

På baggrund heraf må aftalen mellem indklagede og klagers søn anses for at være ugyldig som følge af umyndighed.

Under hensyn til det ovenfor anførte om baggrunden for, at det var muligt for klagers søn at indgå aftalen, selv om han var mindreårig, finder Teleankenævnet ikke, at den omstændighed, at klageren først reagerede effektivt den 6. juli 2004, kan tillægges betydning. Det samme gælder det forhold, at internetforbindelsen blev anvendt i tidsrummet indtil klagen.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Der gives klager, NN, medhold i klagen over TDC Totalløsninger A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres til klager jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, TDC Totalløsninger A/S, betaler 14.000 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet jf. vedtægternes § 25.