Overskriftsbillede til Aftalevilkår – sen opkrævning (J.nr. 10.13-1240-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Aftalevilkår – sen opkrævning.

Resume:
Klager oplyste, at denne telefonisk havde opsagt sit abonnement og fået tilsagn om, at der ikke var yderligere udestående mellem klager og indklagede. Over et år senere fik klager rykkere på nogle fakturaer. Indklagede oplyste, at det var en menneskelig fejl, der havde sat faktureringen i bero, indtil fejlen var blevet opdaget lang tid senere. Nævnet fandt dog, at det ikke kunne godtgøres, at klager var uvidende om fakturaerne og den manglende betaling heraf. Klager fik derfor ikke medhold.

Klager:
NN

Indklagede:
Telia
Ejby Industrivej 135
2600 Glostrup

Behandlet på nævnsmøde nr. 23 den 18. maj 2005

SAGSFREMSTILLING
J.nr. 10.13-1240-04

Klagen vedrører: sen opkrævning
Påklaget beløb: 3573,18 kr.
Påklaget periode: 1. september 2002 til 31. maj 2003
Abonnementsform: mobilabonnement
Klager reklameret til indklagede: den 6. maj 2004
Indklagede truffet afgørelse: den 9. august 2004

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager oplyste, at hun havde et mobilabonnement hos indklagede, som hun opsagde i maj 2003. Hun foretog opsigelsen pr. telefon og fik oplyst af indklagede, at hun intet udestående havde hos indklagede. Indklagede fremsendte derimod en kreditnota på 60 kr. incl. moms på faktura 1110004431818 med fakturadato den 4. juli 2003.

Indklagede angav i udtalelse af 13. oktober 2004, at klager ifølge indklagedes interne registreringer henvendte sig telefonisk den 22. april 2003 og bad om at få fremsendt kopi af udestående fakturaer. Indklagede angav desuden, at kontoudtoget dokumenterede, at klager havde modtaget de påklagede fakturaer rettidigt. Endelig oplyste indklagede, at den kundekonsulent, som modtog opkaldet den 22. april 2003, fejlagtig var kommet til at sætte klagers fakturaer i rykkerstop. Rykkerstoppet blev først ophævet manuelt i maj 2004, hvilket ifølge indklagede forklarede, hvorfor klager først modtog påmindelser vedrørende de påklagede fakturaer i maj 2004. Der var således tale om en menneskelig fejl og ikke en fejl i faktureringssystemet. Endelig oplyste indklagede i mail af 6. april 2005, at klager havde opsagt med virkning fra den 12. juni 2003. Indklagede gjorde opmærksom på, at der i henhold til de underskrevne aftalevilkår var en måneds opsigelse.

Klager henvendte sig umiddelbart til indklagede efter, at hun modtog opkrævning for forbruget for perioden fra september 2002 til maj 2003 den 17. maj 2004. Klager henviste til, at hun havde opsagt abonnementet i maj 2003, og at indklagede havde oplyst telefonisk, at hun ikke skyldte indklagede noget. Klager bemærkede, at hun ingen kvitteringer havde på indbetalingerne, da hun havde smidt det hele ud, da aftaleforholdet var ophørt.

Indklagede fastholdt i afgørelse af 9. august 2004 de fremsendte opkrævninger.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 3. september 2004.

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER
Klager

Ønsker ikke at betale for fakturaerne fra 1110001460248 til 1110004139880 for perioden fra den 1. september 2002 til den 31. maj 2003.

Indklagede

Fastholder regningskrav for den påklagede periode.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Teleankenævnet har noteret sig, at klager ikke har anfægtet at have foretaget opkaldene på de påklagede fakturaer fra 1110001460248 til 1110004139880 for perioden fra den 1. september 2002 til den 31. maj 2003.

Uenigheden består i, om klageren tidligere er blevet faktureret og således har betalt for opkaldene, og om indklagede i maj 2004 fortsat var berettiget til at opkræve beløbene.

I vurderingen af denne sag har nævnet lagt vægt på følgende momenter:

  • Om klager med føje har kunnet indrette sig på, at vedkommende havde betalt  selskabet det skyldige beløb.
  • Om indklagede, så snart selskabet opdagede fejlen, orienterede kunden om muligheden for, at der ville blive udsendt ekstraregninger vedrørende perioder, som kunne ligge relativt langt tilbage.
  • Om indklagede inden rimelig tid rettede fejlen

Teleankenævnet har i overensstemmelse med indklagedes oplysninger lagt til grund, at indklagede fremsendte de påklagede fakturaer rettidigt, men at indklagede ikke på korrekt og sædvanlig vis fik igangsat en rykkerprocedure. Dette skyldtes efter indklagedes oplysninger en menneskelig fejl, idet en kundemedarbejder den 22. april 2003 fejlagtigt fik sat rykkerstop på klagers abonnement.

Teleankenævnet finder det dog tvivlsomt, om klager har haft grundlag for at tro, at kreditnotaen på 60 kr. var udtryk for en fuldstændig opgørelse af klagers udeståender pr. 4. juli 2003, idet klager må have været bekendt med regningen for perioden 1. marts til 31. marts 2003 henset til, at denne regning har fakturadato den 4. april 2003 og betalingsfrist den 4. maj 2005. Hertil kommer, at faktura 1110004139880 for perioden fra den 1. maj til den 31. maj 2003 først havde betalingsfrist den 4. juli 2003. For så vidt angår disse to fakturaer, kan klager derfor ikke have haft en berettiget forventning om, at alt skulle være betalt, da hun modtager kreditnotaen på 60 kr. Desuden fremgår det af indklagedes kontoudtog, at klager har indbetalt faktura 1110003907732 med fakturadato den 4. maj 2003 den 1. juni 2003.

På den baggrund er det samlet Teleankenævnets vurdering, at klager ikke kan have været uvidende om, at der forelå udestående fakturaer for perioden før 4. juli 2003. Klager derfor forpligtet til at betale sit udestående for perioden fra den 1. september 2002 til den 31. maj 2003.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Der gives ikke klager, NN, medhold i klagen over Telia Telecom A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, Telia Telecom A/S, betaler 3.000 kr. i sagsomkostninger til

Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.