Overskriftsbillede til Aftalevilkår – vildledende oplysninger. (J.nr. 11.08-0505-04) 

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Aftalevilkår –vildledende oplysninger

Resume:

Klager havde tegnet et abonnement med en tilbudsperiode på 6 måneder hos en sælger i byen. Klager mente at tilbudsperioden var gratis. Indklagede mente, at klagers betaling af abonnementsafgift i starten af abonnementsperioden gjorde klager bekendt med, at tilbudsperioden ikke var gratis. Indklagede kunne ikke fremskaffe den oprindelige oprettelsesblanket. Efterfølgende velkomstmateriale til klager indeholder ikke oplysninger om abonnementsafgiften. Grundet en lignende sag, gjorde nævnet sig den betragtning at sælgeren kunne have vildledt klager inden abonnementets oprettelse. Nævnet fandt det derfor ikke sandsynliggjort, at der var indgået en aftale der berettigede indklagede til at opkræve abonnementsafgift i tilbudsperioden. Det, at klager havde betalt abonnementsafgift i starten af abonnementsperioden var ej heller nok til at statuere stiltiende accept af abonnementsafgiften i tilbudsperioden.

Klageren:
NN

Indklagede:
Tele2 A/S
Gl. Køge Landevej 55
2500 Valby

SAGSFREMSTILLING

Klagen vedrører: fortolkning af aftalevilkår
Påklaget beløb: 518,40 kr.
Påklagede periode: 2. maj 2003 til 1. november 2003 på faktura 101180003622
Aftaledato: fastnetabonnement
Klageren reklameret til indklagede: 28. januar 2004
Indklagede truffet afgørelse: 3. marts 2004

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klageren oprettede 12. april 2003 et fastnetabonnement hos indklagede.

Abonnementet blev oprettet hos en sælger på gaden, og indklagede har oplyst, at det skete på en blanket svarende til den til sekretariatet fremsendte. Indklagede var ikke i stand til at fremskaffe den konkrete oprettelsesblanket. Indklagede fremlagde en blank formular, som klageren angiveligt skulle have udfyldt. Af denne fremgik det, at abonnenten ved sin underskrift oprettede et fastnetabonnement hos indklagede, som vedrørte ”halv pris de næste 6 måneder” men hvor der samtidig var sat et flueben i ”ja tak, jeg vil gerne tilmeldes Tele2 Telefonabonnement til 108 kr. pr. måned.” Indklagede oplyste desuden, at selskabet fremsendte et velkomstbrev vedlagt abonnementsvilkår den 9. maj 2003, hvor klagerens nummer blev anmodet udporteret fra TDC.

Klageren har oplyst i brev af 28. januar 2004, at hun mødte en sælger i Randers, som tilbød hende at tegne et abonnement hos indklagede, som indebar gratis abonnement i 6 måneder, og at hun havde betalt faktura 101075294526 og 101134869128 rettidigt, hvorefter hun modtog faktura 101180003622 med opkrævning af abonnementsafgift. Klageren ville ikke betale abonnementsafgift for perioden, da hun finder, hun er blevet lovet gratis abonnement de første 6 måneder.

Indklagede har i brev af 3. marts 2004 oplyst klageren, at faktureringen af abonnementsafgiften ikke var sket korrekt i perioden fra 2. maj 2003 til 1. december 2003 på faktura 101075294526 og 101134869128, hvilket afstedkom, at klageren først på faktura 101180003622 blev opkrævet abonnementsafgift for de forudgående 6 måneder. Dog bemærkede indklagede, at klageren på sin første faktura var opkrævet abonnement for perioden fra 17. april 2003 til 3. maj 2003. Selskabet mente derfor ikke, at klageren kunne være ubekendt med, at hun skulle betale abonnementsafgift også i de første 6 måneder.

På ovennævnte baggrund afviste indklagede klagen.

Klageren indbragte sagen for Teleankenævnet den 7. april 2004.

Klage modtaget i sekretariatet: 15. april 2004

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klageren

Ønsker reduktion af faktura 101180003622 med abonnementsafgiften på 6 x 108 kr.

Indklagede

Fastholdt sit regningskrav på faktura 101180003622.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Nævnet har bemærket, at klageren har tiltrådt at have indgået en aftale om opkrævning for forbrug, idet klageren ikke har anfægtet betalingen for forbrug for den påklagede periode. På den baggrund har nævnet ikke behandlet denne del af faktureringen.

Nævnet har noteret sig, at Teleankenævnet har modtaget en klage med tilsvarende klagetema med j.nr. 11.08-0447-04, som ligeledes behandles på nævnsmødet 9. august 2004. I lighed med nærværende sag har klageren også i ovennævnte sag klart forstået indklagedes sælgers oplysninger således, at abonnementet var gratis de første 6 måneder. Nævnet finder derfor, at det er en nærliggende mulighed, at sælgeren måske har besnakket klageren. Hertil kommer, at det forhold, at klageren muligvis har underskrevet en tilmeldelsesblanket, hvorpå det fremgår, at abonnementet koster 108 kr./måned, efter nævnets vurdering kan misforstås, hvis sælgeren på gaden samtidig har oplyst, at det er gratis de første 6 måneder.

Uanset ovenstående overvejelser finder nævnet under alle omstændigheder ikke, at selskabet har sandsynliggjort, at der er oprettet en abonnementsaftale, som berettiger selskabet til at opkræve abonnementsafgift for de første 6 måneder som sket på faktura 101180003622, idet indklagede ikke kan tilvejebringe et aftalegrundlag, som dokumenterer klagerens tiltrædelse af en aftale med det indhold, som fremgår af oprettelsesblanketten.

Nævnet har noteret sig, at velkomstbrevet fra indklagede, som klageren efter indklagedes oplysninger har modtaget, ikke indeholder oplysninger om abonnementsafgifter for tilbudsperioden. Klageren kan derfor ikke efter nævnets vurdering siges stiltiende at have accepteret abonnementsforpligtelsen. Ligeledes finder nævnet ikke, at betalingen for abonnementet i perioden fra 17. april 2003 til 3. maj 2003 på kr. 43.20 kr. udgør tilstrækkeligt grundlag til at statuere stiltiende accept hos klageren, idet oplysningen er nem at overse på faktura 1010752994526

Nævnet finder således, at klageren skal gives medhold i sin klage.
Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Klageren, NN, gives medhold i hendes klage over indklagede, Tele2 A/S, således at selskabet tilpligtes at frafalde opkrævningen af abonnement for perioden fra 17. april 2003 til 1. november 2003 samt dertil knyttede rykkergebyrer.