Overskriftsbillede til Mobil – regningsklage – mobil – automatisk roaming til tysk net – indsigelse om debitering. (J.nr.10.01-1004-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Regningsklage – mobil – automatisk roaming til tysk net – indsigelse om debitering

Resume:
Klager oprettede et mobilabonnement og modtog herefter nogle regninger for roaming på det tyske net. Nævnet fandt, at klager var klar over, at telefonen kunne opsættes til automatisk og manuel, samt at klager ved manuel roaming var bekendt med, at der kunne forekomme dækningsproblemer med indklagedes net. Nævnet har ikke mulighed for at teste mobildækningen, og det er et kendt problem, at der er risiko for roaming i grænseområder. Fordi klager var bekendt med muligheden for manuel roaming, men stadig roamede på det tyske net, anses klager for at have accepteret konsekvenserne ved automatisk roaming, hvorfor denne måtte betale sine regninger.

Klageren:                                     NN

Indklagede:                                 TDC Mobil A/S
v/ TDC Services A/S
Sletvej 30
8310 Tranbjerg

Behandlet på nævnsmøde nr. 18 den 10. januar 2005 (afgjort skriftligt den 20. januar 2005)

Klagen vedrører: Indklagedes krav om betaling af forbrug – roamede opkald
Påklaget beløb: 4.333,04 kr.
Påklaget periode: den 3. marts – 19. maj 2004
Aftaleform: Løbende mobilabonnement
Klageren reklameret til indklagede: Den 14. maj 2004
Indklagede truffet afgørelse: Den 18. juni 2004

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klagerne oprettede et mobilabonnement hos indklagede og udlånte telefonen til et familiemedlem. Ved faktura 9 af den 30. april 2004 blev klager opkrævet for forbrug i perioden den 3. marts – 31. marts 2004. Af de registrerede og debiteret opkald var hovedparten modtaget eller foretaget i Tyskland via Vodafone.

Klager udfyldte erklæring om klage over telefonregning, som blev modtaget hos indklagede den 25. maj 2004. Af klagen fremgik, at klager reklamerede over faktura 9 af den 30. april 2004 dækkende perioden den 3. – 31. marts 2004. Klager reklamerede over, at telefonen havde roamet over det tyske net, når opkaldene skete i Kruså, og at det ikke var muligt at vælge indklagedes net, idet der ikke var dækning. Ved ny klageerklæring af den 2. juni 2004 påklagede klager faktura 10 af den 27. maj 2004. Denne faktura dækkede perioden den 1. – 29. april 2004 og vedrørte samme problemstilling.

Indklagede besvarede klagen ved brev af den 18. juni 2004, hvoraf fremgik, at indklagede fastholdt regningskravet, idet telefonen havde roamet i grænseområdet til Tyskland. Indklagede anbefalede herefter klager at opsætte telefonen til manuel roaming.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 7. juli 2004

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klager

Ønsker hel eller delvis kreditering af opkald debiteret som roamede opkald over det tyske mobilnet, idet klager ikke kunne forhindre telefonen i at roame, og idet der ikke kunne findes dækning på et dansk mobilnet.

Indklagede

Fastholder regningskravet, idet der ikke blev fundet fejl ved registreringen af regningsoplysningerne,og idet opkaldene alle skete fra samme SIM-kort.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Nævnet lægger til grund, at klagers telefon roamede, fordi denne var opsat til automatisk søgning af net (roaming), samt at dette skyldtes, at dækningen fra det tyske mobilnet var bedre i området end indklagedes.

Ud fra det af klager oplyste findes klager at have været opmærksom på, at telefonen via indstillingerne kunne opsættes til både manuel og automatisk roaming. Nævnet bemærker, at ved brug af manuel roaming, hvor klager selv finder det ønskede mobilnet, kan der opleves manglende dækning, hvilket klager selv var bekendt med. Nævnet har ikke mulighed for at vurdere omfanget af indklagedes dækning inden for det konkrete geografiske område, men såfremt dækningen ikke var fuldstændig, havde klager mulighed for at fravælge indklagede som leverandør.

Det bemærkes, at det ved roaming fremgår af telefonens panel, at der benyttes anden operatør. Det er således muligt for brugeren at se, at et opkald sker via en anden operatør, ligesom det ved opsætning af telefonen til manuel roaming kan sikres, at opkald udelukkende sker via det af brugeren ønskede net.

Efter klagens indgivelse til nævnet har klager påklaget den efterfølgende faktura 11 af den 28. juni 2004, og idet klagetemaet er det samme, omfattes denne af behandlingen af klagen for de to forudgående fakturaer.

Efter en samlet vurdering af klagen finder nævnet, at klager var bekendt med, at telefonen roamede til et tysk net, og at klager forsøgte at opnå netværksdækning med telefonen opsat til manuel roaming, hvilket ikke lykkedes for klager via indklagedes net.

Nævnet vurderer herefter, at klager var bekendt med, at opkald skete via det tyske net og således accepterede dette for at opnå dækning. I den forbindelse understreges det, at klager fortsat benyttede det tyske net efter modtagelsen af den første faktura med roamede opkald (faktura 9) og således må anses for at have været opmærksom på prisforskellen ved opkald via den tyske operatør.

Idet risikoen for at opnå mobildækning via en anden operatørs net, specielt i områder med geografisk kort afstand til andre lande, ikke kan anses for at være ukendt, og idet klager valgte at benytte automatisk roaming trods konsekvensen af dette, findes klager at hæfte for forbruget i henhold til udgangspunktet om hæftelse for det under abonnementet registrerede forbrug.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Der gives ikke klagerne, NN, medhold i klagen over indklagede, TDC Mobil A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, TDC Mobil A/S, betaler i sagsomkostninger 3.000 kr. til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.