Overskriftsbillede til Bredbånd – etablering af en fiberforbindelse (20-409)

Klager indgik en aftale med indklagede om etablering af en bredbåndsforbindelse gratis på klagers adresse. Efter indgåelsen af aftalen med klager konstaterede indklagedes tekniker, at installationen på klagers adresse ikke levede op til kravene for at få etableret en fiberinstallation. Der kunne derfor ikke etableres en fiberforbindelse på klagers adresse uden omkostninger for klager. Derefter oplyste indklagede klager om, at klager enten havde mulighed for at vælge at betale for etablering af fiberinstallationen, eller at ordren kunne annulleres uden omkostninger for klager. Klager krævede, at indklagede leverede fiberforbindelse til klagers adresse under henvisning til, at indklagede havde indgået en bindende aftale med klager om levering af fibernet gratis. Indklagede afviste klagers krav under henvisning til indklagedes abonnementsvilkår, som klager var blevet henvist til at læse i ordrebekræftelsen, hvoraf det blandt andet fremgik, at det var en forudsætning af etablering af forbindelsen, at indklagede havde adgang til brugbar ledningsvej og stik på adressen. Klager indbragte herefter sagen for Teleankenævnet. Ankenævnet lagde til grund, at indklagede under de foreliggende omstændigheder havde afgivet tilbuddet på baggrund af en forkert registrering af oplysninger om installationsforhold på klagers adresse. Ankenævnet bemærkede, at da det fremgik af indklagedes abonnementsvilkår, at levering af en fiberforbindelse forudsatte, at indklagede havde adgang til en brugbar installation på adressen, og da indklagede ikke havde adgang til en brugbar ledningsvej og stik på klagers adresse, var indklagede ikke forpligtet til at levere en bredbåndsforbindelse på klagers adresse uden omkostninger for klager. Ankenævnet lagde vægt på, at en opfyldelse af aftalen ville være forbundet med uforholdsmæssige store omkostninger, og at der i de vilkår, som klager tiltrådte ved aftalens indgåelse, var taget forbehold for særlige omstændigheder ved levering. Nævnet bemærkede dog, at indklagedes forbehold om levering kunne have været fremhævet med en større tydelighed i ordrebekræftelsen. Den manglende fremhævelse kunne dog ikke føre til et andet resultat. Ankenævnet gav derfor ikke klager medhold i klagen.