Overskriftsbillede til Fastnet – aftale – anlægsarbejde (J.nr. 11.12-0617-09)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Fastnet – aftale – anlægsarbejde

Resume:
Klager skulle have genoprettet sit fastnet efter opførsel af nyt sommerhus. Ved bestilling modtog klager en ordrebekræftelse specificeret til en engangspris på 695,00 kr. hvoraf det fremgik, at det skulle undersøges ”om det er nødvendigt at grave nye kabler ned på din ejendom.” Hvortil det fremgik at forbrugt tid og materialer ville blive opkrævet efter regning. Nævnet fandt, at der var tale om væsentlige anlægsomkostninger, og at ordrebekræftelsen ikke var tilstrækkelig som aftalegrundlag. Forud for anlægsarbejdet burde indklagede derfor på dokumenterbar måde have informeret klager om omkostningen ved arbejdet og at dette ville blive udført for klagers regning. Da det ikke var tilfældet fik klager medhold i sin klage.

Klager:
NN

Indklagede:
TDC A/S
Teglholmsgade 1
0900 København C

Behandlet på nævnsmøde nr. 72 den 26. maj 2011

SAGSFREMSTILLING

Klagen vedrører: Klagers forpligtelse til at betale det krævede for udført anlægsarbejde.
Påklaget beløb: 7.708 kr.
Påklaget periode: Primo 2009
Abonnementsform: Fastnet
Reklameret til indklagede: Den 18. maj 2009.
Indklagede truffet afgørelse: Den 23. september 2009

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

I marts måned 2008 blev klagers telefonforbindelse taget ned og stillet i bero, idet klager skulle have sit sommerhus revet ned og bygget et nyt. Da det nye hus var færdigt, ringede klager til indklagede og anmodede om at få telefonforbindelsen genoprettet. Klager modtog herefter en ordrebekræftelse, hvoraf fremgik, at forbrugt tid og materialer ville blive opkrævet efter regning.

Klager har til sagen oplyst, at han derefter ringede til indklagede for at få nærmere oplysninger om, hvor mange penge dette kunne beløbe sig til, og at han i den forbindelse fik oplyst, at det maksimalt kunne blive det samme som ved oprettelse af en ny telefon.

Videre har klager oplyst, at han var uforstående, da han modtog en regning på 7.708 kr., og at han derfor flere gange kontaktede indklagede for at få en forklaring. Det lykkedes imidlertid aldrig for klager at få en forklaring, hvorfor han sendte en skriftlig klage til indklagede.

Da indklagede i sin afgørelse fastholdt sit krav om betaling, indbragte klager sagen for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 15. oktober 2009.

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager:
Klager gør gældende, at han havde fået løfte om, at han ikke ville blive opkrævet mere end, hvad der svarer til oprettelse af en ny telefon. Derudover er det klagers opfattelse, at indklagedes faktura ikke står i forhold til det udførte arbejde.

Indklagede:
Indklagede fastholder sit krav under henvisning til, at det af ordrebekræftelsen fremgår, at bestillingen bliver udført af TDC`s anlægsafdeling, og at den endelige pris fastsættes ud fra forbrugt tid og materialer.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Nævnet har noteret, at det af indklagedes ordrebekræftelse af den 21. juli 2008 fremgår, at tilbageflytningen af klagers fastnetforbindelse ville blive udført af indklagedes anlægsafdeling, som ville undersøge, ”om det er nødvendigt at grave nye kabler ned på din ejendom.”.

Nævnet har endvidere noteret, at ordrebekræftelsen af 21. juli 2008 indeholder en specifikation af ordren, som blandt andet angiver en engangspris på 695,00 kr., og at bestillingen er omfattet af abonnementsvilkår for TDC`s telefonitjeneste.

Nævnet bemærker, at indklagede ikke har gjort gældende, at klager blev orienteret om anlægsarbejdets omfang på anden vis end gennem ordrebekræftelsen.

Det er nævnets opfattelse at henvisningen i indklagedes ordrebekræftelsen af den 21. juli 2008 til, at bestillingen er omfattet af indklagedes abonnementsvilkår, ikke på en tilstrækkelig tydelig måde gør klager opmærksom på, at hans bestilling kan medføre væsentlige anlægsomkostninger, som han vil skulle betale. Nævnet har lagt vægt på, at det af ordrebekræftelsen fremgår, at indklagede vil undersøge ”om det er nødvendigt at grave nye kabler ned på din ejendom”. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at prisen på klagers bestilling af tilbageflytningen af hans fastnetforbindelse i ordrebekræftelsen af den 21. juli 2008 er specificeret til en engangspris på 695,00 kr.

Nævnet er endvidere af den opfattelse, at anlægsomkostningerne i den foreliggende sag er af en sådan væsentlig størrelse, at indklagede forud for arbejdets udførelse burde have sendt en ordrebekræftelse til klager eller på anden dokumenterbar måde have oplyst klager om, at man ville foretage det pågældende anlægsarbejde, og at det skete for klagers regning. Indklagede burde endvidere have givet klager oplysninger om de forventede omkostninger i forbindelse med anlægsarbejdet. Nævnet er derfor af den opfattelse, at indklagede ikke var berettiget til at udføre det pågældende anlægsarbejde for klagers regning alene med hjemmel i indklagedes abonnementsvilkår stk. 5. A uden en mere præcis forudgående information til klager om de mulige økonomiske konsekvenser af anlægsarbejdet. Nævnet finder på denne baggrund, at klager ikke hæfter for de pågældende anlægsomkostninger.

Klager gives derfor medhold i klagen.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, TDC A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres til klager, jf. vedtægternes § 13.

Indklagede, TDC A/S, bidrager som tilsluttet Teleankenævnet til nævnets drift og betaler derfor ikke sagsomkostninger, jf. vedtægternes § 26.