Overskriftsbillede til Fastnet – aftaleforhold – fast forvalg (J.nr. 11.09-0504-06)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Fastnet – aftaleforhold – fast forvalg

Resume:
Klager havde oprettet en aftale om fast forvalg – samtaletrafik med indklagede. D. 22. februar 2006 oprettede klager et abonnement. 6. september 2006 reklamerede klager over opkrævning af en række serviceydelser indklagede havde videreført fra klagers tidligere teleudbyder ved abonnementsoprettelsen, samt at denne mente at have opsagt abonnementet d. 1 februar 2006. Nævnet kom frem til et sådant bebyrdende aftalevilkår om videreførsel af serviceydelser ikke kan håndhæves uden særlig fremhævelse eller anden tydelig tilkendegivelse. Da det ikke var tilfældet var der tale om uanmodet oprettelse. Klager kunne ikke løfte bevisbyrden for opsigelsen af abonnementet d. 1 februar. I sin reklamation d. 6. september 2006 reklamerede klager også over opsigelsen. Nævnet fandt derfor at abonnementet var opsagt pr. 6 september. Klager fik derfor kun delvist medhold i sin klage.

Klager:
NN

Indklagede:
ACN Danmark A/S
Naverland 2
2600 Glostrup

Behandlet på nævnsmøde nr. 46 den 27. september 2007

SAGSFREMSTILLING
Klagen vedrører: Tvist vedrørende prisen for forvalg
Påklaget beløb: –
Påklaget periode: –
Abonnementsform: Fastnet
Reklameret til indklagede: Den 6. september 2006
Indklagede truffet afgørelse: Den 12. april 2007

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager, der var kunde hos Tele2, underskrev den 14. november 2005 en Telefon Service Aftale (fast forvalg – samtaletrafik) med indklagede. Ifølge indklagedes almindelige betingelser pkt. 1.2. gav denne forvalgsaftale adgang til at foretage samtaler til de destinationer, som er opført på den til enhver tid gældende prisliste gennem kundens almindelige telefonabonnement hos en anden teleoperatør.

Den 6. februar 2006 kontaktede klager indklagede telefonisk og bestilte indklagedes abonnementsservice. Indklagede sendte herefter en blanket til oprettelse af abonnementsservice til klager. Klager underskrev og returnerede blanketten den 22. februar 2006. På blanketten afkrydsede klager ved rubrik 6 om ”type af forbindelse” rubrikken abonnement.

Herefter blev klagers abonnementsaftale overflyttet fra Tele2 til indklagede den 10. marts 2006.

Den 5. maj 2006 modtog indklagede et brev fra klager, hvori klager spurgte, hvorfor han ikke var blevet tilbageført til Tele2, og i øvrigt reklamerede over, at han af indklagede var blevet opkrævet for 4 serviceydelser, som klager ikke ville vedkende sig at have indgået aftale om.

Indklagede besvarede klagers henvendelse den 21. juni 2006 og meddelte, at klager selv måtte anmode om portering af sit abonnement til et andet teleselskab, hvis han ønskede dette. Såfremt klager porterede abonnementet inden udløb af indklagedes bindingsperiode, henledte indklagede klagers opmærksomhed på, at han ville blive faktureret et opsigelsesgebyr.

Indklagede meddelte endvidere, at klagers abonnement var blevet overflyttet til indklagede med de samme serviceydelser som klager havde haft aftale om hos Tele2,  i alt 7 stk., bla. ”Banke på” og ”3 på linjen”.

Klager indbragte herefter sagen for Teleankenævnet.
Klage modtaget i sekretariatet: Den 16. august 2006

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager

Klager mener, at han har opsagt tlf.nr. XX den 1. februar 2006.

Klager mener, at indklagede ikke har kunnet opfylde klagers forventninger om besparelser på abonnementet.

Klager mener, at indklagede skal overføre ham til et andet teleselskab.

Klager bestrider, at indklagede kan overføre 4 serviceydelser uden, at klager har givet tilladelse til dette.

Klager har fået nyt telefonnummer hos CBB, men modtager fortsat opkrævninger fra indklagede.

Indklagede

Fastholder sit krav.

Indklagede har ikke modtaget nogen opsigelse fra klager.

Indklagede bestræber sig altid på at yde de samme services over for sine kunder, som de havde hos deres tidligere teleselskab.

Indklagede har derfor overført de 7 services klager havde hos Tele2.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Nævnet har noteret, at klager den 14. november 2005 anmodede om at få fast forvalg hos indklagede. Nævnet lægger i den forbindelse til grund, at klager derfor hos sin hidtidige teleudbyder Tele2 A/S, i henhold til Tele2 A/S´ abonnementsvilkår er blevet pålagt at betale en forhøjet abonnementsafgift. Nævnet finder, at dette må have været årsagen til, at klager befandt sig i en vildfarelse med hensyn til, hvilken besparelse han kunne opnå på sine teleudgifter. Nævnet finder endvidere ikke, at indklagede kan drages til ansvar for, hvilke vilkår klager er underlagt hos en anden og indklagede uvedkommende teleudbyder.

Klager har bemærket, at det tog indklagede 4 måneder at få hans abonnement overført fra Tele2 A/S. Hertil skal nævnet bemærke, at indklagede har fremlagt en kopi af den blanket, hvorpå  klager anmodede om, at hans abonnement, og ikke kun hans samtaler, blev overført til indklagede. Blanketten er underskrevet den 22. februar 2006, og indklagede har oplyst, at abonnementet blev overført den 10. marts 2006. Nævnet lægger derfor til grund, at klager befandt sig i en vildfarelse med hensyn til, at det alene var hans samtaler, der blev overført til indklagede i november 2005, og ikke hele abonnementet. På den baggrund finder nævnet ikke, at der rent faktisk har været tale om en forsinkelse med overførsel af klagers abonnement til indklagede.

Nævnet har noteret, at indklagede anfører, at indklagede i videst muligt omfang søger at videreføre de ekstraservices en kunde har haft i sit tidligere teleselskab. I klagers tilfælde betød dette, at indklagede videreførte og opkrævede 7 ekstraservices, som klager havde hos Tele2 A/S.

Det fremgår af den blanket med anmodning om overførsel af abonnement, som klager underskrev den 22. februar 2006, at klager anmodede om oprettelse af abonnement.

Nævnet har bemærket, at det af indklagedes abonnementsvilkår pkt. 10.2.fremgår, at kundens eventuelle aftale med kundens tidligere operatør om andre funktioner og faciliteter end spærring kun videreføres i forholdet mellem kunden og indklagede, hvis de pågældende funktioner og faciliteter optræder på indklagedes prisliste på tidspunktet for aftalens indgåelse med indklagede. I modsat fald ophører sådanne andre funktioner og faciliteter samtidig med ophøret af kundens eksisterende abonnement hos en anden operatør.

Nævnet finder, ikke at et sådant bebyrdende aftalevilkår uden særlig fremhævelse eller anden tydelig tilkendegivelse kan håndhæves overfor klager. Nævnet finder derfor, at levering af de pågældende services til klager må anses for uanmodet levering, hvorfor indklagede ikke kan opkræve betaling for disse services jf. forbrugeraftalelovens § 8.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at retten til portering udelukkende omfatter portering af et telefonnummer og ikke overførsel af aftaler eller andre ydelser.

Klager har gjort gældende, at klager opsagde sit abonnement hos indklagede den 1. februar 2006. Klager har dog ikke ved fremlæggelse af kopi af opsigelse eller kopi af kvittering fra indklagede løftet bevisbyrden for, at indklagede modtog klagers opsigelse i februar 2006.

Nævnet finder dog, at det i forbindelse med, at klagen den 6. september 2006 blev hjemvist til indklagedes behandling burde have stået klart for indklagede, at klager ønskede at afslutte kundeforholdet, idet et af klagepunkterne var, at klager mente, at han havde opsagt sit abonnement allerede i februar 2006. Nævnet finder derfor, at klagers abonnement må betragtes som opsagt, således at indklagede modtog klagers opsigelse den 6. september 2006.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der kan gives klager, NN, delvist medhold i klagen over indklagede, ACN, således at indklagede ikke kan opkræve klager for ekstra services ligesom indklagede skal behandle aftalen med klager, således at indklagede modtog klagers opsigelse den 6. september 2006.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, ACN, betaler 14.700 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.