Overskriftsbillede til Fastnet – aftalevilkår – rette aftalepart – medarbejderaftale (J.nr. 11.12-0127-09)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Fastnet – aftalevilkår – rette aftalepart – medarbejderaftale

Resume:
Klager var stoppet hos en arbejdsgiver, der efterfølgende havde anmodet om overdragelse af et tlf. nr. til klager. Da klager modtog en faktura for abonnementet, bestred denne, at der havde fundet en overdragelse sted. Ved overdragelsen blev der sendt en ordrebekræftelse med en frist, indenfor hvilken klager kunne reklamere over overdragelsen. Klager påstod aldrig at have modtaget den. Indklagede fik den dog aldrig retur og havde efterfølgende sendt post til klager, som heller ikke kom retur. Nævnet fandt det derfor sandsynliggjort, at ordrebekræftelsen kom frem til klagers adresse. Nævnet tillagde det også betydning, at klager efter at være stoppet hos sin tidligere arbejdsgiver porterede det pågældende telefonnummer til et andet teleselskab. Da en portering forudsætter, at man er kunde vedrørende det pågældende telefonnummer, bestyrkede porteringsanmodningen, at klager var klar over, at han fortsat var kunde hos indklagede. Klager fik derfor ikke medhold.

Klager:
NN

Indklagede:
TDC A/S
Att.: regningsklager
Borups Alle 43-45, B442
2200 København N

Sagen er behandlet på nævnsmøde nr. 64 den 2. september 2010

SAGSFREMSTILLING

Klagen vedrører: Tvist om indgåelse af aftale
Påklaget beløb: 1.970,48 kr.
Påklaget periode: 3. november 2008 – 12. januar 2009
Abonnementsform: Fastnet
Reklameret til indklagede: Den 19. december 2008
Indklagede truffet afgørelse: Den 16. marts 2009

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager var ansat i virksomheden X A/S. X A/S var kunde hos indklagede vedrørende tlf.nr. Y , og klager var bruger vedrørende det pågældende nummer. Klager fratrådte i X A/S med virkning fra den 31. oktober 2008. Den 3. november 2008 sendte X A/S en mail direkte til indklagede og anmodede om, at tlf.nr. Y blev overført til klager. Den 4. november 2008 sendte indklagede en ordrebekræftelse til klager vedrørende overtagelsen af tlf.nr. Y. Det fremgik af ordrebekræftelsen, at klager inden den 17. november 2008 skulle kontakte indklagede, såfremt han ikke var enig i overtagelsen. Ifølge klager har han aldrig modtaget ordrebekræftelsen.

Den 8. december 2008 modtog indklagede en bestilling fra klagers nye teleselskab om overdragelse af tlf.nr. Y. Ifølge klager havde han med sin nye arbejdsgiver indgået en aftale om, at klager gennem sin arbejdsplads skulle have en internetlinje.

Den 15. december 2008 udsendte indklagede faktura nr. 1 til klager vedrørende tlf.nr. Y. Ifølge klager blev han først herved opmærksom på, at han var blevet kunde hos indklagede med tlf.nr. Y.

Klager reklamerede derfor den 19. december 2008 til indklagede og bestred, at der havde fundet en overdragelse sted. Indklagede besvarede klagers henvendelse den 16. marts 2009 og henviste til, at indklagede den 4. november 2008 havde sendt en ordrebekræftelse til klager. Indklagede fastholdt derfor kravet om betaling.

Klager indbragte herefter sagen for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 17. marts 2009

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager

Klager bestrider, at han har indgået nogen aftale med indklagede.

Indklagede

Fastholder sit krav om betaling, idet der den 4. november 2008 blev sendt en ordrebekræftelse til klager om overdragelse af nummeret fra X A/S til klager. Indklagede har ikke fået ordrebekræftelsen retur, hvorfor den må anses for at være kommet frem til klager. Indklagede henviser endvidere til, at indklagede den 8. december 2008 modtog en anmodning om overflytning af nummeret til klagers nye teleudbyder, hvilket forudsatte, at klager var kunde med hensyn til nummeret.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Indledningsvis skal det bemærkes, at nævnet ikke kan tage stilling til, hvilke aftaler klager havde med sin tidligere arbejdsgiver vedrørende eventuel opsigelse eller overdragelse af tlf.nr. xx xx xx xx med tilhørende abonnement i anledning af klagers opsigelse og fratrædelse. Nævnet har noteret, at indklagede den 4. november 2008 sendte en ordrebekræftelse til klager på hans adresse vedrørende overtagelse af tlf.nr. Y. Det fremgik tydeligt af den fremsendte ordrebekræftelse, at klager for fremtiden ville hæfte for betaling af det pågældende abonnement. Det fremgik endvidere at, såfremt han ønskede at gøre indsigelse mod overtagelsen, skulle han reklamere inden den 17. november 2008. Klager har oplyst, at han aldrig modtog den pågældende ordrebekræftelse. Indklagede har oplyst, at indklagede ikke har modtaget post retur, og at indklagede sidenhen har sendt post til klager på den pågældende adresse uden at modtage post retur. Nævnet finder det derfor sandsynliggjort, at ordrebekræftelsen kom frem til klagers adresse.

Ankenævnet tillægger det endvidere betydning, at klager efter at være ophørt hos X A/S porterer det pågældende telefonnummer til et andet teleselskab. Da en portering forudsætter, at man er kunde vedrørende det pågældende telefonnummer, bestyrker porteringsanmodningen, at klager var klar over, at han fortsat var kunde hos indklagede.

Klager kan derfor ikke få medhold.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der kan ikke gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, TDC A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager, jf. vedtægternes § 13.

Indklagede, TDC A/S, bidrager som tilsluttet Teleankenævnet til nævnets drift og betaler derfor ikke sagsomkostninger, jf. vedtægternes § 26.