Overskriftsbillede til Fastnet – regningsklage – leje af telefon (J.nr. 11.01-0450-08)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Fastnet – regningsklage – leje af telefon

Resume:
Klager havde betalt leje for en telefon, som klager mente at have tilbageleveret. Klager fik stoppet fremtidige betalinger ved fremsendelse af en tro og loveerklæring. Klager ønskede herefter refundering for hele den periode, som denne mente uretmæssigt at have betalt leje for. Nævnet fandt dog, at da klager ikke kunne fremlægge bevis for, at telefonen var blevet indleveret, kunne klager ikke få refunderet mere end hvad indklagede accepterede i forhold til tro og loveerklæringen.

Klager:
NN

Indklagede:
Telenor
(tidl. Tele2)
Frederikskaj 8
1780 København V

Behandlet på nævnsmøde nr. 59 den 10. december 2009

SAGSFREMSTILLING
Klagen vedrører: Klager ønsker tilbagebetalt leje, som han har betalt efter tilbagelevering af den lejede telefon
Påklaget beløb: minimum 307 kr.
Påklaget periode: 16. september 2004 til 18. februar 2008
Abonnementsform: Fastnet
Reklameret til indklagede: april 2008
Indklagede truffet afgørelse: maj 2008

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager kontaktede i april måned 2008 indklagede for at få oplyst, hvad posten ”Øvrige tjenester” på hans fakturer dækkede.

Indklagede oplyste, at det var betaling for leje af en telefon fra TDC.

Da klager imidlertid havde leveret denne telefon tilbage for adskillige år siden, anmodede klager om at få tilbagebetalt de uberettiget opkrævede beløb.

Klager var ikke længere i besiddelse af en kvittering for tilbagelevering af telefonen, og indklagede anmodede derfor klager om at udfylde en tro og love erklæring. Uden at årsagen hertil står klart, blev tro og love erklæringen først modtaget hos indklagede den 3. juni 2008. Indklagede videresendte herefter tro og love erklæringen til TDC, og klager blev krediteret fra den 5. juni 2008.

Da klager imidlertid ønskede at få tilbagebetalt for hele den periode, hvor han mente at være blevet uberettiget opkrævet, anmodede han indklagede herom. Indklagede fastholdt imidlertid, at opkrævningen alene kunne stoppes fra modtagelsen af tro og love erklæringen, hvorimod der ikke kunne ske tilbagebetaling.

Klager indbragte herefter sagen for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 6. oktober 2008.

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager mener, at han har krav på at få tilbagebetalt den uretmæssigt opkrævede leje.

Indklagede

Indklagede fastholder, at lejeopkrævningen først kan ophøre fra modtagelsen af tro og love erklæringen.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Nævnet bemærker indledningsvis, at nævnet ved behandlingen af forholdet mellem klager og indklagede ikke har taget stilling til retsforholdet mellem klageren og den endelige modtager af de opkrævede beløb.

Den grundlæggende betingelse for, at der kan kræves tilbagebetaling af et beløb, man har betalt, er, at tilbagesøgeren kan godtgøre at have betalt uden at være forpligtet dertil.

På det foreliggende grundlag finder nævnet ikke, at klager har dokumenteret sit tilbagebetalingskrav. Klager har ikke fremlagt dokumentation for telefonens tilbagelevering og dermed heller ikke for tidspunktet herfor. Det forhold, at TDC har accepteret en tro og love erklæringen som grundlag for at stoppe den fremtidige lejebetaling, ændrer ikke herved.

Nævnet kan som følge heraf ikke give klager medhold.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der gives ikke klager, NN, medhold i klagen over indklagede, Telenor.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, Telenor, bidrager som tilsluttet Teleankenævnet til nævnets drift og betaler derfor ikke sagsomkostninger.