Overskriftsbillede til Mobil – regningsklage – opkald til 900-tjenester samt indholdstakserede sms-beskeder (J.nr. 11.01-0107-08)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Regningsklage – opkald til 900-tjenester samt indholdstakserede sms-beskeder

Resume:
Klagen vedrører opkald til 900-tjenester og indholdstakserede sms-beskeder. I den forbindelse understreges det, at Teleankenævnet kun har kompetence til at afgøre om registreringen og debiteringen er foregået korrekt. I forhold til begge klagepunkter havde indklagede foretaget tekniske og administrative undersøgelser, som viste, at der ikke var sket fejl. I henhold til de almindelige regler er det klager, som skal sandsynliggøre, at denne ikke har foretaget opkaldene eller sendt sms’erne. Nævnet fandt dog, at der var nær tidsmæssig tilknytning mellem nogle af de påklagede opklad og sms’er og ikke påklagede opklad og sms’er. Klager havde desuden erkendt at have deltaget i en TV-quiz, der benytter nogle af de pågældende 900-numre. Grundet den nære tidsmæssige sammenhæng mellem påklagede og ikke påklagede opkald og sms’er, samt at der ikke ved indklagedes undersøgelser var registreret fejl eller uregelmæssigheder, fandt nævnet, at forbruget enten er foretaget af klager eller en anden person med adgang til klagers mobiltelefon. Klager fik ikke medhold i sin klage.

Klager:

NN

Indklagede:

TDC Fastnet Norden A/S
v/TDC Klager og Kvalitet
Teglholmsgade 1 (C.260)
0900 København C

Behandlet på nævnsmøde nr. 57 den 16. juni 2009

SAGSFREMSTILLING
Klagen vedrører: Opkrævning af opkald til 90-numre på klagers fastnetabonnement og opkrævning for indholdstakserede tjenester på klagers mobilabonnement
Påklaget beløb: 20.721,29 kr.
Påklaget periode: Fra den 3. september 2007 til den 30. december 2007
Abonnementsform: Løbende fastnetabonnement og mobilabonnement
Indklagede truffet afgørelse: Den 4. februar 208

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager, der havde både fastnetabonnement og mobilabonnement hos indklagede, konstaterede ved modtagelse af indklagedes fakturaer af den 6. december 2007 et meget stort registreret forbrug på begge abonnementer på i alt over 20.000 kr. bl.a. vedrørende opkald til 900-tjenester og overtakserede sms-beskeder. Klager kunne ikke vedkende sig det meget store forbrug af de overtakserede tjenester.

Klager reklamerede derfor til indklagede, idet klager bestred, at han var forpligtet til at betale de udsendte fakturaer.

Indklagede besvarede klagers henvendelse den 4. februar 2008. Indklagede oplyste, at indklagede havde gennemført en række tekniske og administrative undersøgelser, og at ingen af disse havde vist tegn på fejl eller uregelmæssigheder. Indklagede henviste til, at der ikke var registreret opkald til 900-tjenester efter klagers spærring herfor den 12. december 2007. Indklagede afviste at kreditere klager helt eller delvis for det registrerede forbrug.

Klager indbragte herefter sagen for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 17. marts 2008

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager

Klager kan ikke vedkende sig omfanget af det registrerede forbrug. Klager mener, at der må være fejl i indklagedes systemer.

Klager bestrider, at han har foretaget forbrug til service-900 tjenester i det registrerede omfang, ligesom han anfægter at have sendt sms-beskeder til overtakserede numre i et omfang som det registrerede.

Indklagede

Indklagede fastholder sit krav under henvisning til, at iværksatte undersøgelser ikke har påvist fejl eller uregelmæssigheder. Indklagede præciserer over for klager, at der på faktura 6 er fejl i opkrævningsperioden for så vidt angår forbrug på klagers mobilabonnement. Den korrekte opkrævningsperiode er 2. december 2007 til den 30. december 2007 og ikke som angivet 2. november 2007 til den 30. december 2007.

Indklagede har oplyst, at de pågældende service-900 numre tilhører quizzer på TV Danmark, og de overtakserede numre 1234, 1231 og 1999 tilhører henholdsvis afstemning i TV-programmet ”Vild med Dans”, Powerbabe.dk og et quiz-program.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Indledningsvis skal det bemærkes, at klagen bl.a. vedrører opkald til 900 numre, idet der er registreret opkald til flere forskellige 905-numre. Det følger af ankenævnets vedtægter § 4, at:

”Klager, der indsendes til ankenævnet, men som henhører under et andet godkendt privat klage- eller ankenævn, herunder Forbrugerklagenævnet, Service-900 nævnet, IT- og Telestyrelsen eller lignende klageinstanser etableret ved lov, videresendes af sekretariatet hertil.”

Nævnet har derfor forelagt klagen for service-900 nævnet med henblik på vurdering af, om klagen eller dele heraf henhører under dette nævns kompetence.

Service-900 nævnet behandler bl.a. klager, der omhandler spørgsmålet, om den tjeneste, der ligger bag det påklagede nummer, har et indhold og en taksering, der svarer til den kategori, hvori tjenesten er placeret, jf. bekendtgørelse om informations- og indholdstjenester med integreret taksering (tidligere service 900 tjenester).  Service-900 nævnet har den 18. marts 2009 meddelt Teleankenævnet, at Service-900 nævnet ikke ønsker at behandle klagen for så vidt angår de registrerede opkald til det påklagede 905-nummer, idet klagen ikke tidligere har været behandlet af Telia, der af IT- og Telestyrelsen er tildelt nummerserien 90540fgh, hvori det påklagede nummer er placeret. Service-900 nævnet finder ikke anledning til at oversende klagen til Telia til videre foranstaltning. I stedet oplyser Service-900 nævnet følgende til Teleankenævnet:

”Service 900-Nævnets kompetence til at behandle sager følger af bekendtgørelsens § 15, stk. 1. I medfør af denne bestemmelse kan nævnet behandle klager over afgørelser truffet af udbydere af telenet eller teletjenester efter § 14, stk. 1 og stk. 2 i samme bekendtgørelse. Herudover behandler nævnet klager over en udbyder af telenet eller teletjenesters manglende opfyldelse af tilsynsforpligtelsen i § 14, stk. 1 og 2.

På baggrund af ovenstående er det sekretariatets vurdering, at nævnet på nuværende tidspunkt ikke vil kunne behandle henvendelsen, idet forpligtelsen til som 1. instans at sikre, at de pågældende regler om indhold, placering og taksering overholdes, påhviler den udbyder af telenet eller teletjenester, der har videretildelt det pågældende abonnentnummer til udbyderen af informations- eller indholdstjenesten.”

Teleankenævnet må som følge af ovenstående beklageligvis konkludere, at klager må rette en klage til Telia, såfremt klager ønsker at påklage 900-tjenestens indhold og taksering. Endvidere må klager, såfremt klager ønsker at påklage andet end registreringen og debiteringen af de påklagede sms-beskeder, rette en sådan klage til Forbrugerklagenævnet, idet Teleankenævnet ikke er tillagt kompetence til at behandle øvrige klagepunkter vedr. indholdstakserede tjenester.

Teleankenævnet foretager herefter behandling af sagen for så vidt angår spørgsmålet, om opkaldene og sms-beskederne er korrekt registreret og debiteret.

Opkald til 900-nummerfra klagers fastnettelefon

Indklagede har i forbindelse med ankenævnets behandling af sagen foretaget forskellige undersøgelser af administrativ og teknisk art. Disse undersøgelser har ikke vist fejl ved indklagedes opkrævning af det påklagede beløb.

Klager har over for ankenævnet anfægtet at have foretaget opkald til service-900 tjenester i et omfang som det af indklagede registrerede.

Indklagede har oplyst, at de pågældende 905-numre i klageperioden blev anvendt i forbindelse med TV-Quiz på TV Danmark. Fremgangsmåden under de nævnte quizprogrammer går ud på, at seerne skal ringe ind og meddele svaret på en ordgåde. En korrekt besvarelse registreres dog kun, såfremt seerne rammer det rigtige endetal i den pågældende quiz, således at seerne skal ringe f.eks. 90 54 02 1X (X=0-9). Det er derfor ikke usandsynligt, at der skal ringes op flere gange for at ramme det rigtige endetal.

Endelig har indklagede peget på, at der i nær tidsmæssig sammenhæng med de påklagede opkald til service-900 numre forekommer opkald til ikke-påklagede numre.

I henhold til de almindelige regler om bevisbyrde påhviler det klager at sandsynliggøre, at det ikke er klager selv eller en person med adgang til klagers telefon, der har foretaget de pågældende opkald til de påklagede service-900 numre.

Klager har erkendt, at han har ringet ca. 25-30 gange til den pågældende konkurrence, men kan ikke vedkende sig omfanget af det registrerede forbrug til 900-numre.

Nævnet finder dog ikke, at klager herved har løftet bevisbyrden for, at de påklagede opkald af den registrerede længde ikke er foretaget af klager eller af andre med adgang til telefonen. Nævnet lægger i den forbindelse vægt på, at indklagedes undersøgelser af administrativ og teknisk karakter ikke har påvist fejl eller vist tegn på uregelmæssigheder.

Ved sin vurdering af sagen har nævnet endvidere i overensstemmelse med sædvanlig praksis lagt vægt på, at der af opkaldslisterne i sagen fremgår eksempler på, at der i tidsmæssig nær tilknytning til flere af de påklagede opkald til service-900 numre figurerer opkald, som klager under sagens forløb har vedkendt sig kendskab til.

Således er der den 12. november 2007 kl. 12.25 fra klagers telefon registreret et upåklaget opkald til nummer  xx, hvorefter der samme dag kl. 12.27 er foretaget et påklaget opkald til nummer  xx.

Ligeledes er der den 27. november 2007 kl.10.57 fra klagers telefon foretaget et påklaget opkald til en service-900 tjeneste med nummer xx. Opkaldet efterfølges af et ikke-påklaget opkald samme dag kl. 11.00 til tlf.nr. xx.

Efter det ovenfor anførte er det derfor nævnets opfattelse, at de pågældende opkald er registreret og debiteret korrekt, og at de er foretaget fra klagers telefon af klager eller af en med adgang til telefonen.

Ankenævnet skal endvidere bemærke, at der på fakturaen forud for de to påklagede fakturaer figurerer opkald til 905-numre, og at klager under sagens behandling har erkendt at have foretaget opkald til 905-numre.

Afslutningsvis skal nævnet bemærke, at nævnet ikke har behandlet spørgsmålet om, hvorvidt klager er blevet faktureret for opkald af en kortere varighed end 5 sekunder, idet dette spørgsmål henhører under Service 900-Nævnets kompetence.

Overtakserede sms-beskeder

Indklagede har i forbindelse med ankenævnets behandling af sagen foretaget forskellige undersøgelser af administrativ og teknisk art. Disse undersøgelser viser ingen tegn på fejl eller uregelmæssigheder.

Det påhviler herefter efter sædvanlig praksis klager at sandsynliggøre, at klager ikke har afsendt de påklagede sms-beskeder. Klager anfører over for ankenævnet, at han har sendt ca. 15-20 indholdstakserede sms-beskeder, men anfægter at have haft et forbrug i overensstemmelse med det af indklagede fakturerede.

Ved sin vurdering af sagen har ankenævnet i overensstemmelse med sædvanlig praksis lagt vægt på, at der af opkaldslisterne i sagen fremgår eksempler på, at der i tidsmæssig nær tilknytning til flere af de påklagede sms-beskeder figurerer opkald til numre, som klageren under sagens forløb har vedkendt sig kendskab til.

Således er der den 5. november 2007 fra klagers mobiltelefon nr. xx afsendt en sms-besked til et overtakseret nummer (1225) kl. 15.42. På samme tidspunkt modtog klager en besked fra det pågældende nummer. Denne modtagne besked efterfølges af et anerkendt opkald kl. 15.46.

Endvidere er der den 22. november 2007 fra klagers mobiltelefon afsendt en anerkendt sms-besked til nummer xx kl. 20.40. Denne besked efterfølges af en sms-besked til et overtakseret nummer (1234) kl. 20.41.

Nævnet har ved gennemgang af de forelagte opkaldslister konstateret, at en stor del af forbruget vedr. overtakserede sms-tjenester er registreret i forbindelse med modtagne sms-beskeder. Dette tyder på, at der til klagers telefon er bestilt abonnementer eller deltaget i abonnementslignende tjenester/konkurrencer.

Indklagede har på forespørgsel fra ankenævnet oplyst, at benævnelsen ”BREDBÅND ADSL” under kategorien ”SMS afsendt” og ”SMS modtaget” skyldes en fejl i indklagedes system. Indklagede har over for nævnet oplyst, at der i stedet for ”BREDBÅND ADSL” rettelig skulle have stået ”1999”, der dækker over en indholdstakseret SMS-tjeneste. Indklagede har over for nævnet fremlagt dataudtræk, der sammenholdt med opkaldslisterne understøtter indklagedes forklaring.

Efter det ovenfor anførte er det ankenævnets opfattelse, at registreringen og debiteringen af de påklagede overtakserede sms-beskeder er sket korrekt. Ankenævnet har herudover ved sin vurdering af sagen lagt vægt på, at indklagedes undersøgelser ikke har vist fejl eller tegn på uregelmæssigheder.

Det må derfor lægges til grund, at forbruget enten er foretaget af klager eller en anden person med adgang til klagers mobiltelefon.

Af ovennævnte grunde kan klager ikke få medhold i klagen. Ankenævnet bemærker dog, at klager vil kunne til at rette en klage vedr. 900-numrene til Telia og derefter eventuelt til Service-900 nævnet samt rette en klage vedr. de overtakserede sms-beskeder til Forbrugerklagenævnet.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der kan ikke gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, TDC Fastnet Norden A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, TDC Fastnet Norden A/S, bidrager som tilsluttet Teleankenævnet til nævnets drift og betaler derfor ikke sagsomkostninger.