Overskriftsbillede til Fastnet – telefon – køb/leje – forældelse (J.nr. 11.12-0318-08)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Fastnet – telefon – køb/leje – forældelse

Resume:
Klager havde oprettet et abonnement med tilknyttet telefon d. 18. august 1988. I 2008 opdagede klager, at han havde betalt leje af telefonen frem til 2000. Klager ønskede lejen tilbage, da han mente at have købt telefonen tilbage i 1988. Nævnet fandt dog, at klagers passivitet i de 12 år lejeforholdet fandt sted, var af tilstrækkelig høj grad til at anse ham bundet af lejen. Nævnet tilføjede at eventuelle krav var forældet efter den dagældende forældelses lov. Klager fik derfor ikke medhold.

Klager:
NN

Indklagede:
TDC A/S
Teglholmsgade 1
0900 København V
Danmark

Behandlet på nævnsmøde nr. 59 den 10. december 2009

SAGSFREMSTILLING
Klagen vedrører: Klagers køb/leje af mobiltelefon og forældelse
Påklaget beløb: 3.500 kr.
Påklaget periode: Den 18. august 1988 – den 15. september 2000
Abonnementsform: fastnet
Reklameret til indklagede: Den 26. marts 2008
Indklagede truffet afgørelse: Den 12. april 2008

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager oprettede den 18. august 1988 et abonnement til 1.015 kr. hos indklagede og købte efter sin egen opfattelse samtidig en ”m 1 DK80” fastnettelefon til 250 kr. I starten af år 2008 opdagede klager, at han havde betalt leje af telefonen fra 18. august 1988 til 15. september 2000. Dette forhold reklamerede klager skriftligt over til indklagede den 26. marts 2008. Den 12. april 2008 svarede indklagede, at klager ikke havde købt telefonen, men lejet den, eftersom man i 1988 ikke kunne købe telefoner hos TDC.

Klager indbragte herefter sagen for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 11. september 2008

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager

Klager kræver den leje, som han har betalt for telefonen i perioden fra 18. august 1988 til 15. september 2000 svarende til 3.500 kr., tilbagebetalt, eftersom han ikke har lejet telefonen, men købt den.

Indklagede

Indklagede afviser klagers krav, da klager ikke har købt telefonen, men lejet den. Klager betalte i forbindelse med oprettelsen blot et beskedent beløb, og derefter abonnerede klager på apparatet.

Indklagede oplyser desuden, at hvis klager havde købt telefonen, havde merprisen været større.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Nævnet har noteret, at klager som dokumentation for, at der er i sin tid var tale om et køb, har fremlagt en kvittering, hvoraf følgende bl.a. fremgår ”Ny telefon oprettelse kr. 1.050 m 1 DK80 kr. 250,-, i alt kr. 1.300”.

Hertil har indklagede udtalt, at klager ikke har købt telefonen i forbindelse med oprettelsen, men alene betalt et beskedent beløb på 250 kr. Klager abonnerede således på apparatet. Indklagede har desuden udtalt, at hvis klager havde købt apparatet, ville prisen for apparatet været højere.

Nævnet bemærker, at indklagede ikke har fremlagt yderligere dokumentation for disse forhold f.eks. i form af kopi af en lejeaftale eller vilkår for leje af apparatet.

Nævnet finder dog, at klager ved ikke at have reklameret over lejen til indklagede i de over 12 år (fra 18. august 1988 til 15. september 2000), hvor klager betalte lejen, og yderligere næsten 8 år herefter, har udvist en så stor grad af passivitet, at han må anses som værende bundet af denne.

Nævnet finder desuden, at klagers eventuelle krav er forældet, jf. den da gældende forældelseslov af 1908 § 3, da klager i perioden fra 18. august 1988 til 15. september 2000 var eller burde have været bekendt med, at han betalte leje for telefonen.

Allerede som følge af de nævnte omstændigheder kan klager ikke få medhold.

Klager kan derfor ikke få medhold.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der kan ikke gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, TDC A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede TDC A/S betaler 0 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet jf vedtægternes § 25.