Overskriftsbillede til Fibernet – Aftaleforhold – Væsentlig forsinkelse – Kompensation (21-230)

RESUMÉ:

Klager bestilte oprettelse af bredbånd via en fiberforbindelse hos indklagede den 7. oktober 2020.

Ifølge ordrebekræftelsen ville klager den 27. november 2020 få besøg af en tekniker, som ville installere den indvendige del af fiberinstallationen, opsætte fiberboks udvendig på huset og aftale, hvor der skulle graves.

Det fremgik endvidere af ordrebekræftelsen, at klager igen den 14. december 2020 ville få besøg af en tekniker, som ville færdiggøre installationen.

Den 9. marts 2021 sendte klager en skriftlig klage til indklagede via indklagedes hjemmeside. Klager ønskede at klage over udeblivelse fra aftaler og forsinket levering af fibernet, som klager havde ventet på siden oktober 2020. Klager var utilfreds med forløbet, som havde påført klager betydelige udgifter.

Klager indbragte sagen for Teleankenævnet i september 2021, da leveringen af fibernet var yderligere forsinket.

Nævnet fandt, at den ulempe, klager var blevet påført i denne sag, er urimelig og ligger ud over den almindelige ulempe, der er påregnelig og derfor må forventes i forbindelse med installering af fibernet.

Nævnet lagde særligt vægt på, at der har været tale om gentagne fejl af samme karakter, og på, at indklagede uanset det uheldige forløb ikke har fulgt op på sagen med henblik på at søge at sikre, at den samme fejl ikke opstod igen.

Klager fik således delvist medhold i klagen, og indklagede blev pålagt at udbetale kompensation til klager.