Overskriftsbillede til Forsinket fremsendelse af faktura (late billing) (J.nr. 1.03-0331-03)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Forsinket fremsendelse af faktura (late billing)

Resume:
Klager havde foretaget nogle opkald til internettet, men modtog først en faktura nogle måneder efter opkaldene var blevet foretaget. Da klager normalt betale sine regninger via PBS, havde denne ikke opdaget den manglende fakturering. Indklagede lagde til grund, at den forsinkede fakturering skyldtes en teknisk fejl. Teleankenævnet fandt, at der ikke var forhold som gjorde, at klager ikke skulle betale den forsinkede faktura. Klager fik derfor ikke medhold.

Klageren:
NN

Indklagede:
Tiscali A/S
Lautrupsgade 9
2100 København Ø

Behandlet på nævnets møde den: 7. november 2003

SAGSFREMSTILLING
J.nr.: 1.03-0331-03

Klagen vedrører: Forsinket fremsendelse af faktura for internetforbrug
Perioden, der klages over: Forbrug i perioden fra den 20. april 2002 til den 5. marts 2003 opkrævet ved faktura 100581748 af 13. marts 2003
Påklaget beløb: Det fakturerede beløb udgør kr. kr. 2.345,19
Klagen indbragt for indklagede: 25. marts 2003
Indklagede truffet afgørelse i sagen: 2. september 2003

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Ved faktura nr. 100581748 af 13. marts 2003 blev klageren opkrævet kr. 2.345,19, der ifølge oplysninger på regningen dækkede over forbrug i perioden fra den 5. januar 2003 til den 5. marts 2003.

Efter at klageren havde henvendt sig til indklagede, oplyste sidstnævnte i brev af 2. septem­ber 2003, at regningen dækkede over registreret forbrug i perioden fra den 20. april 2002 til den 5. marts 2003. Den forsinkede opkrævning var begrundet i tekniske forhold.

Klageskema modtaget i sekretariatet: 9. september 2003

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klageren

Klageren afviser at betale den påklagede regning, idet han betvivler, at det er lovligt at efterfakturere så stort et beløb. Klageren stiller sig desuden tvivlende over for, om det registrerede forbrug er opgjort korrekt.

Klagerens internetregninger blev normalt betalt over PBS, og klageren har ikke bemærket, at der i den omhandlede mellemliggende periode ikke er foretaget betalinger til indklagede.

Indklagede

Fastholder regningskravet, idet indklagede har oplyst, at den forsinkede fakturering skyldtes tekniske forhold. Indklagede henviser desuden til, at der ikke i lovgivningen eller i kundevilkårene skulle være forhold, som afskærer indklagede fra at kræve betaling for forbruget på nuværende tidspunkt.

Indklagede har over for sekretariatet oplyst, at klageren ikke er blevet informeret om problemerne med faktureringen, idet indklagede først blev opmærksom på, at der ikke var sket fakturering, umiddelbart før faktureringen fandt sted.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

På baggrund af sagens oplysninger har nævnet lagt til grund, at klageren i perioden fra den 20. april 2002 til den 5. marts 2003 har foretaget opkald til internettet, som indklagede først har opkrævet betaling for ved faktura af 13. marts 2003 lydende på kr. 2.345,19.

Som sagen er forelagt til bedømmelse for nævnet, er det ubestridt, at klageren har foretaget de fakturerede opkald, og at indklagede i perioden ikke har foretaget opkrævninger af klagerens forbrug.

Da klageren efter nævnets opfattelse burde have indset, at det beroede på en fejl, når han ikke blev opkrævet betaling af indklagede i den omhandlede periode, finder nævnet, at klageren hæfter for forbruget.

Nævnet træffer herefter følgende

AFGØRELSE:

Der kan ikke gives klageren, NN, medhold i klagen over Tiscalis faktura af 13. marts 2003 lydende på kr. 2.345,19.