Overskriftsbillede til Gebyr for forgæves teknikerbesøg, betaling for periode, hvor ydelsen ikke var tilgængelig, uberettiget fakturering for opsigelse, Manglende udsendelse af abonnementsbetingelser, Manglende ordrebekræftelse ved bestilling på internettet. (J.nr. 12.13-1182-03)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema:
Gebyr for forgæves teknikerbesøg
Betaling for periode, hvor ydelsen ikke var tilgængelig
Uberettiget fakturering for opsigelse
Manglende udsendelse af abonnementsbetingelser
Manglende ordrebekræftelse ved bestilling på internettet

Resume:
Klager havde oprettet et internetabonnement med en 6 måneders bindingsperiode. Fordi klager ikke betalte sine regninger opsagde indklagede abonnementet efter 3 måneder. Klager havde flere klagepunkter. Først var der opkrævningen for et forgæves teknikerbesøg; dette fandt Teleankenævnet var berettiget, da klager var forpligtiget til at være hjemme, når teknikerne ville komme forbi. Dertil fandt nævnet at teknikerne havde været tilstrækkeligt længe på adressen, før det blev antaget at klager ikke var hjemme. Dernæst var der opkrævning for abonnement efter at forbindelsen var afbrudt. Nævnet fandt at indklagede ifølge sine abonnementsvilkår kunne lukke for forbindelsen. Klager fandtes at være bekendt med disse vilkår, da indklagede fremsendte et velkomstbrev og abonnementsvilkår ved oprettelsen. Da indklagede ikke ikke havde modtaget dette retur, ansås det for at være kommet frem til klager. Indklagede havde dog ikke kun lukket for forbindelsen, men opsagt klager, selvom der manglede 3 måneder af en bindingsperiode. Fordi indklagede havde opsagt klager, fandt nævnet, at der kun kunne opkræves abonnementsafgift frem til opsigelsen og dermed ikke resten af bindingsperioden. Til sidst mente klager at have betalt for oprettelse, selvom oprettelsen var gratis. Nævnet fandt, at hvis klager havde læst sin faktura rigtigt, ville denne kunne se, at der blev givet en rabat svarende til oprettelsesafgiften.
Klager fik derfor delvist medhold, men kun i forhold til ikke at skulle betale for perioden efter at være blevet opsagt.

Klager:
NN

Indklagede:
Cybercity A/S
Ovengaden Neden Vandet 7
1414 København K

Sagen blev behandlet på nævnsmøde nr. 14 den 4. oktober 2004

SAGSFREMSTILLING
Klagen vedrører: Indklagedes krav om betaling af abonnement
Påklaget beløb: 1756,12 kr.
Påklaget periode: 20. maj 2004 – 20. juli 2004
Abonnementsform: Løbende ADSL-abonnement
Klageren reklameret til indklagede: 9. juli 2004
Indklagede truffet afgørelse: 3. august 2004

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klageren oprettede i foråret 2004 et ADSL-abonnement hos indklagede. I forbindelse med installation af forbindelsen blev det aftalt, at en tekniker skulle komme den 25 marts 2004 og installere forbindelsen. Imidlertid var klageren kortvarigt forhindret i at åbne døren, da teknikeren meldte sin ankomst. Teknikeren forlod adressen, hvorefter klageren måtte aftale en ny dag for installation. Efterfølgende lykkedes det at få installeret forbindelsen, således at klageren var online fra 31. marts 2004. Klageren modtog herefter faktura 615263, hvorpå han blev opkrævet for installation samt abonnement for den givne periode. Denne faktura forfaldt til betaling 20. april 2004. Efterfølgende modtog klageren faktura 701052, som indeholdt opkrævning for det forgæves teknikerbesøg. Klageren betalte imidlertid ikke de udestående fakturaer, og der påløb rykkergebyrer for i alt 430 kr. Da klageren ikke havde betalt de udestående fakturaer på trods af påmindelser om den manglende betaling, lukkede indklagede for klagerens forbindelse 20. maj 2004. Herefter modtog klageren fakturaerne 788848 og 879472, hvilke han ikke betalte.
1. juli 2004 opsagde indklagede abonnementet med klageren grundet manglende betaling af de udestående fakturaer.
9. juli 2004 fremsendte klageren en check til indklagede til dækning af fakturaerne 615263 og 701052 samt påløbne rykkergebyrer. Fra det samlede beløb havde han dog trukket gebyret for det forgæves teknikerbesøg. Klageren angav endvidere, at han fortsat ikke ønskede at betale fakturaerne 788848 og 879472, da indklagede havde lukket hans forbindelse. Det indbetalte beløb anvendte indklagede til at dække de ældste af de udestående fakturaer. Indklagede genåbnede dog ikke klagerens forbindelse, da der stadig var et udestående beløb for fakturaerne 788848 og 879472.

Indklagede besvarede klagerens henvendelse ved brev af 3. august 2004, hvor de fastholdt opkrævningen af det samlede udestående beløb.

Klage modtaget i sekretariatet: 29. juli 2004

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klageren

Ønsker ikke at betale gebyret for forgæves teknikerbesøg, da han var hjemme i det aftalte tidsrum. Endvidere afviser klageren at betale for abonnement efter 20. maj 2004, da indklagede på dette tidspunkt lukkede for hans forbindelse. Endeligt ønsker klageren ikke at betale for installation, da han er af den opfattelse, at det var gratis.

Indklagede

Fastholder gebyret for forgæves teknikerbesøg, da klageren ikke var i stand til at lukke teknikeren ind på det aftalte tidspunkt. Fastholder krav om betaling for abonnement, da klageren selv har været årsagen til, at forbindelsen er blevet lukket grundet hans manglende betaling. Endeligt har indklagede anført, at klageren som aftalt ikke er blevet opkrævet for oprettelse, men alene for installation.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Ad gebyr for forgæves tekniker besøg.

Det må lægges til grund, at klageren var hjemme på det givne tidspunkt for teknikerbesøget, og at han blot var kortvarigt optaget andetsteds, da teknikeren meldte sin ankomst. Det må derfor vurderes, om teknikeren forlod klagerens adresse for hurtigt med den konsekvens, at klager efterfølgende blev opkrævet for forgæves teknikerbesøg.

Når der henses til, at det er ubestridt, at teknikeren har været på adressen og har efterladt en meddelelse til klager herom, må det lægges til grund, at teknikeren har forsøgt at få kontakt til klager i tilstrækkeligt omfang. Dette sammenholdt med, at det må påhvile klager at være hjemme inden for det aftalte tidsrum, finder nævnet, at der ikke kan gives klager medhold i dette klagepunkt.

Ad betaling for periode, hvor forbindelsen har været afbrudt.

Det er ubestridt, at klageren ikke har betalt de fakturaer, der var årsagen til indklagedes lukning af forbindelsen. Det fremgår af indklagedes abonnementsbetingelser pkt. 4, at forbindelsen vil blive lukket, såfremt kunden ikke betaler sine udestående fakturaer, og der er sendt rykkere ud herfor. Da klageren oplyser at have modtaget rykkerskrivelser og i øvrigt ikke har bestridt at have undladt betaling af de udestående fakturaer, er det nævnets opfattelse, at indklagede som udgangspunkt har været berettiget til at lukke for klagerens forbindelse.

Imidlertid har klageren anført ikke at have modtaget indklagedes velkomstbrev og abonnementsbetingelser. Hertil har indklagede anført, at abonnementsbetingelserne fremsendes sammen med velkomstbrevet. Da indklagede ikke har modtaget velkomstbrevet til klageren retur, må der være en formodning for, at dette er kommet frem, og at klageren dermed har modtaget abonnementsbetingelserne.

Da klageren således må anses for at have været bekendt med abonnementsbetingelserne og dermed konsekvenserne af manglende betaling af udestående fakturaer, er det nævnets opfattelse, at indklagede har været berettiget til at lukke for klagerens forbindelse som gjort og som følge deraf er berettiget til betaling for ydelsen.

Det bemærkes dog i den sammenhæng, at indklagede har gjort gældende, at klageren er bundet af bindingsperioden på sit abonnement frem til 30. september 2004. Imidlertid har indklagede selv opsagt klageren med øjeblikkelig virkning fra 1. juli 2004, i stedet for blot at lukke for forbindelsen og opsige klageren til bindingsperiodens udløb. Indklagede er således alene berettiget til at kræve betaling frem til denne dato.

Ad fakturering for oprettelse

Klageren har anført fejlagtigt at være blevet opkrævet for oprettelsesgebyr på trods af at det fremgår af indklagedes reklamemateriale, at oprettelsen er gratis. Det fremgår af faktura nummer 615263, at klageren er blevet krediteret 495 kr. (incl. moms) for oprettelsesgebyr under det felt der hedder ”rabatter”, således det udligner opkrævningen under ”produkt” feltet og ikke indgår i det samlede fakturabeløb. Klager er således ikke blevet opkrævet for dette gebyr.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Der gives klager, NN, delvist medhold i klagen over indklagede, Cybercity A/S, således at klager alene skal betale abonnementsafgift frem til 1. juli 2004.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede betaler 14.000 kr. i sagsomkostninger, jf. vedtægternes § 25.