Overskriftsbillede til Gebyr for teknikerbesøg – indsigelse mod debitering. (J.nr. 11.13-0599-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Gebyr for teknikerbesøg – indsigelse mod debitering

Resume:
Klager havde klaget over en række fakturaer for en række opkald, som denne ikke kunne vedkende sig. Indklagede eftergav fakturaerne, men i forbindelse med klagebehandlingen blev der foretaget nogle teknikerbesøg for at tjekke klagers fordelerskab. Regningen herfor fastholdt indklagede, at klager skulle betale. Nævnet fandt dog, at teknikerbesøget var omfattet af de undersøgelser indklagede forventes at foretage i forbindelse med en regningklage. Klager fik derfor medhold i sin klage.

Klageren:
NN

Indklagede:
Tele 2 A/S
Gl. Køge Landevej 55
2500 Valby

Sagen blev behandlet på nævnsmøde nr. 15 den 25. oktober 2004

SAGSFREMSTILLING
Klagen vedrører: Indklagedes krav om betaling af gebyr for teknikerbesøg
Påklaget beløb: 675 kroner
Påklaget periode: januar 2004
Abonnementsaftale: Løbende fastnetabonnement
Klageren reklameret til indklagede: 29. oktober 2003
Indklagede truffet afgørelse: 3. marts 2004

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

I en periode fra 13. september 2002 til 13. december 2003 var klageren bortrejst fra bopælen. I denne periode blev der registreret opkald foretaget fra klagerens fastnettelefon. Det blev efterfølgende konstateret, at der også efter den 13. december 2003 blev registereret et opkald fra klagerens telefon, som klageren bestred at have foretaget. Dette var til de samme telefonnumre, som der var ringet til den 13. december 2003. Klageren fandt på den baggrund, at linien med nummeret blev benyttet uberettiget af en anden person. Klageren henvendte sig til politiet og anmeldte brugstyveri af hans linie, og den 6. november 2003 blev kabler hos klageren efterset af en betjent, der dog ikke kunne gennemskue kabelskabets indhold og rådede klageren til at kontakte sit teleselskab.
Efter at klageren havde henvendt sig til indklagede ved brev af den 2. december 2003, sendte indklagede den 18. december 2003 en tekniker fra TDC. Den efterfølgende dag kom den samme tekniker igen, og denne gang var han ledsaget af en kollega, der ifølge det af klageren oplyste var den tekniske chef.

Klageren modtog ikke information om resultatet af undersøgelsen fra indklagede, men modtog i januar 2004 faktura 101200104525 af den 7. januar 2004. Ved denne faktura blev klageren ud over abonnement og forbrug faktureret for teknikerbesøg med 375 kr. Ved brev af den 29. januar 2004 reklamerede klageren over debiteringen af beløbet for teknikerbesøg. I indklagedes besvarelse af klagen ved brev af den 3. marts 2004 fastholdt indklagede faktureringen af teknikergebyret med den begrundelse, at indklagede selv blev faktureret fra TDC med beløbet 375 kr.

Ved en efterfølgende faktura af 8. marts 2004 blev klageren faktureret 300 kr. for ”1/4 teknikertime dag, gruppe 0 i perioden 2003-12-19 – 2003-12-19”.

Sekretariatet forespurgte, hvorvidt der var foretaget tekniske undersøgelser af installa-tionerne, og indklagede bekræftede, at indklagede hos TDC havde anmodet om en undersøgelse af ledningsvejen. Ved brev af 7. juni 2004 meddelte indklagede, at idet der ikke kunne udføres undersøgelse af de anfægtede opkald, valgte indklagede at kreditere disse. Med hensyn til det fakturerede teknikergebyr fastholdt indklagede kravet. Resultatet af ledningsvejsundersøgelsen blev meddelt sekretariatet ved brev af 20. juli 2004, hvoraf fremgik, at der ikke blev fundet fejl.

Klage modtaget i sekretariatet: 27. april 2004
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klageren

Ønsker kreditering af fakturerede teknikergebyrer eller forholdsmæssig fakturering til samtlige beboere i ejendommen, idet alle havde glæde af, at kabelskabet blev låst i forbindelse med teknikerbesøget.

Indklagede

Fastholder regningskravet, idet undersøgelsen blev foranlediget af klageren, og idet indklagede selv blev faktureret 375 kr. af TDC.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER.

Indledningsvis bemærker nævnet, at der ikke er foretaget en vurdering af de anfægtede opkald og regningskravet i den forbindelse, idet indklagede krediterede beløbet faktureret for de anfægtede opkald.

Nævnet skal således udelukkende tage stilling til faktureringen af gebyr for teknikerbesøget 18. december 2003 i alt 375 kr.

Klagerens henvendelse til indklagede 2. december 2003, og den forudgående telefonsamtale må efter nævnets vurdering betragtes som en klage over den modtagne faktura. Klageren anførte, at han ikke kunne anerkende fakturaen, og han fremsendte markeret opkaldsliste med de påklagede opkald. Dette burde således efter nævnets opfattelse behandles som en regningsklage, hvorefter indklagede som et led i klagebehandlingen måtte forventes at foretage undersøgelse af dels ledningsvejen, dels fordelerskabet hos klageren.

Det findes herefter at have været indklagedes ansvar at foretage behandling af klagen, herunder at foretage de nødvendige undersøgelser, hvorfor indklagede ikke var berettiget til at fakturere klageren for teknikerbesøget. Dette understøttes af, at IT- og Telestyrelsen i 2001 udarbejdede retningslinier for, hvilke undersøgelser der skal foretages i forbindelse med en regningsklage. Der blev herved implicit etableret en praksis for, at teleudbydere ved undersøgelse af en regningsklage skulle foretage visse konkrete systemmæssige og tekniske undersøgelser, før der blev truffet afgørelse i en klage.

Nævnet finder herefter, at det er en del af klagebehandlingen af en regningsklage, at der foretages disse undersøgelser med henblik på at udelukke fejl på ledningsvej, ved fordelerskabe mv., samt kontrol af registreringen og debiteringen af påklagede opkald, hvorfor udgiften til undersøgelser i forbindelse med en regningsklage ikke findes at kunne debiteres klageren.
Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Der gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, Tele 2 A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, Tele 2 A/S,  betaler 14.000 i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.