Overskriftsbillede til Internet – Aftaleforhold – Annullering/fortrydelse af aftale (J.nr. 12.07-0085-08)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Internet – aftaleforhold – annullering/fortrydelse af aftale

Resume:
Klager bestilte via internettet en internetforbindelse hos indklagede d. 11. juli 2007. D. 13. juli 2007 modtog klager info om etableringsdatoen. Ifølge indklagedes abonnementsvilkår løb fortrydelsesretten fra denne dato. Indklagede fremsendte internetudstyret til klager d. 16. juli 2007, men da det ikke blev afhentet kom det retur d. 25. juli. Efterfølgende prøvede indklagede at få kontakt til klager og senere igen fremsendte indklagede udstyret endnu en gang. Klager meddelte herefter at hun ikke ønskede at betale for en ydelse, hun ikke havde modtaget. I henhold til Forbrugeraftaleloven § 19, stk. 3, kan en forbruger bruge fortrydelsesretten ved at undlade at modtage eller indløse en forsendelse fra den erhvervsdrivende. Bestemmelsen gælder ifølge bemærkningerne hertil både for varer og for tjenesteydelser, hvori der indgår en ydelse, som skal forsendes. På den baggrund fandt nævnet at klager rettidigt havde benyttet sin fortrydelsesret, da indklagede modtog internetudstyret retur d. 25. juli 2007. Klager fik derfor medhold.

Klager:
NN

Indklagede:
Fullrate A/S
Jemtelandsgade 1
2300 København S

Behandlet på nævnsmøde nr. 56 den 27. marts 2009

SAGSFREMSTILLING
Klagen vedrører: Klagers fortrydelse ved manglende afhentning af udstyr på posthuset
Abonnementsform: Internetabonnement med løbende fakturering
Påklaget beløb: 3.213 kr.
Klager reklameret til indklagede: Den 6. februar 2008
Indklagede truffet afgørelse: Den 7. februar 2008

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager indgik den 11. juli 2007 en aftale med indklagede om levering af Internetforbindelse. Klager modtog en automatisk genereret bekræftelse med information om den bestilte forbindelse samt fortrydelsesretten. Samme dag sendte indklagede ordrebekræftelse til klager med brugernavn og adgangskode samt oplysning om tilknyttet telefonnummer.

Den 13. juli 2007 sendte indklagede bekræftelse af leveringstidspunkt til klager.

Indklagede sendte udstyr til klager den 16. juli 2007. Klager hentede ikke udstyret på posthuset, og dette blev modtaget retur hos indklagede den 25. juli 2007. Indklagede sendte på baggrund heraf en sms-besked til klager, hvori indklagede bad klager om at kontakte indklagedes kundeservice.

Da klager ikke kontaktede indklagede, genfremsendte indklagede udstyret til klager den 16. november 2007. Indklagede sendte samme dag en sms-besked til klager med angivelse af track & trace nr.

Indklagede sendte en mail til klager den 21. november 2007, hvori indklagede opfordrede klager til at kontakte indklagede med angivelse af den adresse, hvortil klager ønskede udstyret genfremsendt til.

Klager kontaktede indklagede telefonisk den 27. november 2007 og gjorde gældende, at hun ikke ønskede at betale for en ydelse, hun ikke havde modtaget.

Idet indklagede igen modtog udstyret retur, sendte indklagede sms-beskeder til klager den 5. december 2007 og den 24. januar 2008, hvori indklagede opfordrede klager til at kontakte indklagede.

Klager sendte den 6. februar 2008 en mail til indklagede, hvori hun igen gjorde gældende, at hun ikke fandt sig forpligtet til at betale for en ydelse, som hun ikke havde modtaget.

Indklagede besvarede klagers mail den 7. februar 2008. Indklagede fastholdt, at klager hæftede for abonnementet, uanset om hun havde hentet udstyret på posthuset eller ej. Indklagede tilbød klager at kreditere en måneds abonnement pr. kulance. Klager afviste i mail til indklagede af den 10. februar 2008 at hæfte for abonnementet. Indklagede fastholdt betalingskravet i mail til klager af den 11. februar 2008.

Sagen blev herefter indbragt for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 28. februar 2008.

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klager

Anfægter at være forpligtet til at betale for abonnementet, idet hun ikke har modtaget en ydelse fra indklagede.

Indklagede

Fastholder, at klager er bundet af abonnementet. Indklagede henviser til, at klager ikke har gjort brug af sin fortrydelsesret inden for fortrydelsesfristen, og at hun ikke blot ved sin undladelse af at afhente udstyret på posthuset kan fritages for betaling.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Klager gør gældende, at hun ikke ønsker at betale, idet hun ikke har modtaget en ydelse fra indklagede.

Indklagede henviser til indklagedes abonnementsvilkår pkt. 3, hvoraf det fremgår, at ”etablering af kundeforholdet er omfattet af en generel fortrydelsesret på 14 kalenderdage fra den dato kunden modtager oplysninger om etableringstidspunktet”.

Nævnet bemærker, at det af sagens oplysninger fremgår, at aftalen mellem klager og indklagede om oprettelse af bredbåndsforbindelse er indgået via indklagedes hjemmeside, og at der derfor er tale om et fjernsalg i medfør af lov om visse forbrugeraftaler § 4. Der gælder i disse tilfælde en fortrydelsesret for forbrugeren, jf. § 17, stk. 1. Idet klager på intet tidspunkt i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12 fra indklagede har modtaget tilstrækkelig oplysning om sin ret til at fortryde aftalen samt oplysning om, hvordan denne ret skal udnyttes, udløber fortrydelsesfristen i det foreliggende tilfælde senest 3 måneder efter den dag, klager modtog underretning om, at aftalen var indgået, jf. lovens § 18, stk. 3.

I nærværende sag har klager på indklagedes hjemmeside accepteret indklagedes vilkår for bredbånd. Af disses pkt. 4 fremgår det, at indklagede foretager en individuel godkendelse af kunden, herunder om det geografisk er muligt at levere forbindelsen til en kunde, samt en godkendelse af kundens kreditværdighed. Dette må efter nævnets opfattelse anses for at være udtryk for et forbehold, der medfører, at der ikke er indgået en endelig aftale mellem klager og indklagede, før klager modtager en ubetinget ordrebekræftelse eller lignende.

Det er nævnets opfattelse, at der under hensyn til indholdet af indklagedes vilkår for bredbånd først blev indgået en endelig aftale, da klager modtog en endelig bekræftelse af, at bredbånds-forbindelsen kunne leveres, og oplysning om, hvornår dette ville ske, hvilket skete ved indklagedes meddelelse til klager om etableringstidspunkt den 13. juli 2007. Dette stemmer endvidere overens med det af indklagede anførte i abonnementsvilkårene pkt. 3, hvorefter fortrydelsesretten løber fra den dato, hvor klager modtog oplysning om etableringsdatoen.

Klagers mulighed for at udnytte fortrydelsesfristen var således udløbet ved klagers telefoniske henvendelse til indklagede den 27. november 2007.

Det er derfor afgørende for sagens udfald, om klager ved at undlade at afhente indklagedes udstyr på posthuset kan anses for at have fortrudt aftalen i henhold til forbrugeraftaleloven.

I henhold til Forbrugeraftaleloven § 19, stk. 3, kan en forbruger bruge fortrydelsesretten ved at undlade at modtage eller indløse en forsendelse fra den erhvervsdrivende. Bestemmelsen gælder ifølge bemærkningerne hertil både for varer og for tjenesteydelser, hvori der indgår en ydelse, som skal forsendes.

Det følger således af forbrugeraftalelovens § 13, at klager udnyttede sin fortrydelsesret ved sin undladelse af afhentning af udstyret på posthuset. Idet indklagede allerede den 25. juli 2007 modtog udstyret retur første gang, har klager således udnyttet sin fortrydelsesret rettidigt.

Klager gives som følge af ovenstående medhold.

Nævnet træffer herefter følgende

AFGØRELSE

Der gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, Fullrate A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, Fullrate A/S, bidrager som tilsluttet Teleankenævnet til nævnets drift og betaler derfor ikke sagsomkostninger.