Overskriftsbillede til Internet – aftaleforhold – dobbelt abonnement – tilbagebetaling (J.nr. 13.06-0219-14)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Internet – aftaleforhold – dobbelt abonnement – tilbagebetaling

Resume:
Klager havde købt et produkt hvor der fulgte internet med. Dog fik klager ikke opsagt sit daværende abonnement og i 8 år betalte klager derfor dobbelt abonnement. Herefter rettede klager henvendelse til indklagede, der i overensstemmelse med Teleankenævnets praksis ville kreditere 2 års betaling, samt betalingen for det kommende år, som var betalt. Dette var klager ikke tilfreds med og klagede til Teleankenævnet. Nævnet bemærker, at klagers krav på tilbagebetaling var omfattet af de formueretlige forældelsesregler i forældelsesloven (lovbekg. nr. 1063 af 28. august 2013 om forældelse af fordringer), hvorefter krav af en karakter som i denne sag, der er ældre end 3 år, som udgangspunkt er ophørt ved forældelse. Nævnet fandt, at indklagede burde have vejledt klager om hans behov for to internetforbindelser 8 år tidligere. Dertil burde klager dog også have indset, at han ikke havde behov for to internetforbindelser.  Fordi klager i 8 år har betalt for begge forbindelser, uden at foretage sig noget, fandt nævnet at klager havde udvist en sådan grad af passivitet, at klager ikke havde krav på at blive krediteret fuldt ud. Da klager allerede var blevet krediteret i henhold til nævnets praksis, fik klager ikke medhold.

Klager:
XX

Indklagede:
TDC A/S
Teglholmsgade 1
0900 København C

Afgjort på nævnsmøde 108

SAGSFREMSTILLING

Klagen vedrører: Tilbagebetaling for periode med dobbelt abonnement.

Påklaget beløb: Anført som 6.756 kr.

Påklaget periode: Anført som perioden fra den 1. august 2009 til den 1. juli 2014.

Abonnementsform: Løbende abonnement på internet.

Reklameret til indklagede: Den 1. juli 2014.

Indklagede truffet afgørelse: Den 15. juli 2014.

Indklagede anmodet om udtalelse: Den 8. september 2014.

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager har oplyst, at han den 1. juli 2006 oprettede abonnement på Home Trio hos indklagede. Videre har klager oplyst, at han i den forbindelse ikke fik oplyst, at hans betaling for Home Trio også indeholdt betaling for abonnement på en internetforbindelse, eller at han selv skulle opsige sit hidtidige abonnement på internet, som han også havde hos indklagede.

Klager opsagde ikke selv sit hidtidige internet abonnement og har derfor siden den 1. juli 2006 betalt for 2 internetforbindelser til indklagede.

Da klager i juli måned 2014 konstaterede, at han havde betalt for 2 internetforbindelser til indklagede, krævede han tilbagebetaling for tiden fra den 1. juli 2006 og frem til den 1. juli 2014.

Klager fik ved henvendelse til indklagede tilsagn om tilbagebetaling for de 2 foregående år. Da klager desuden lige havde forudbetalt for det kommende år, blev denne betaling ligeledes krediteret.

Klager indbragte derefter sagen for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 26. august 2014.

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager

Det er klagers opfattelse, at der er tale om dårlig service fra indklagedes side, når indklagede ikke sørgede for opsigelse af klagers hidtidige abonnement. Klager er af den opfattelse, at indklagede bør tilbagebetale for hele perioden med dobbelt abonnement.

Indklagede

Indklagede har oplyst, at der kan være flere grunde til, at kunden ønsker at have flere internetabonnementer, og at indklagede ikke kan have kendskab til, hvordan kunderne anvender deres forskellige abonnementer.

Det er indklagedes opfattelse, at Teleankenævnets praksis på området for substituerbare abonnementer er, at der skal ydes kreditering for 2 år. Indklagede har derfor i overensstemmelse hermed krediteret 2 års abonnementsbetaling.

Indklagede har ikke fundet grundlag for kreditering længere tilbage i tid.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Teleankenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet ved afgørelsen har lagt til grund, at det har været teknisk muligt at benytte begge de omhandlede internetforbindelser samtidig. Nævnet har endvidere lagt til grund, at de 2 omhandlede abonnementer var oprettet med samme kunde, men med hver sit kundenummer. Det følger heraf, at der er opkrævet særskilt for de 2 abonnementer.

Dernæst bemærker nævnet, at det ikke klart fremgår af det fremlagte, hvilken af de 2 internetforbindelser klager benyttede i perioden med 2 internetforbindelser, og hvilken internetforbindelse klager ikke var bekendt med, at han havde.

Teleankenævnet finder, at indklagede i forbindelse med oprettelsen af bredbåndsabonnementet i 2006 burde have vejledt klager om, at han sandsynligvis så ikke ville have behov for dial-up abonnementet. Nævnet finder ikke, at indklagede har godtgjort, at forbrugere i tilsvarende situationer jævnligt vil have ønske om at fortsætte et dial-up abonnement.

Dernæst bemærker nævnet, at klagers krav på tilbagebetaling er omfattet af de formueretlige forældelsesregler i forældelsesloven (lovbekg. nr. 1063 af 28. august 2013 om forældelse af fordringer), hvorefter krav af en karakter som i denne sag, der er ældre end 3 år, som udgangspunkt er ophørt ved forældelse. Endvidere bemærker nævnet, at klager først efter 8 år har gjort gældende over for indklagede, at hans dial-up abonnement burde have været opsagt i forbindelse med oprettelsen af bredbåndsabonnementet. Klager burde selv have indset, at han ikke havde behov for dial-up abonnementet, efter at han havde indgået aftale om bredbåndsabonnementet. Klager har uanset dette i 8 år hvert år betalt opkrævninger på dial-up abonnementet. Nævnet finder, at klager derved har udvist en sådan grad af passivitet, at klager ikke har krav på at blive krediteret fuldt ud.

Nævnet har i lignende sager bestemt, at der skal ydes tilbagebetaling for 2 år. Nævnet finder ikke at der er forhold der bevirker, at der skal forholdes anderledes i denne sag.

Da indklagede forud for klagens indbringelse for Teleankenævnet har givet tilsagn om at kreditere klager 2 år abonnementsbetaling, kan nævnet ikke give klager medhold.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der kan ikke gives klager, XX, medhold i klagen over indklagede, TDC A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager, jf. vedtægternes § 13.

Indklagede, TDC A/S, bidrager som tilsluttet Teleankenævnet til nævnets drift og betaler derfor ikke sagsomkostninger.