Overskriftsbillede til Internet – aftaleforhold – forbrugsafregnet abonnement – vejledning (J.nr. 12.11-0311-06)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Internet – aftaleforhold – forbrugsafregnet abonnement – vejledning

Resume:
Klager havde bestilt et forbrugsafregnet abonnement. Efterfølgende modtog hun dog en høj regning. Klager mente, at indklagede ikke havde oplyst godt nok om, at der hurtigt kunne genereres et højere forbrug på nettet end ventet. Nævnet fandt dog, at indklagede i sin beskrivelse af abonnementet angav en række eksempler, der udtrykkeligt var angivet som eksempler og at indholds størrelse kan variere. Dertil blev der oplyst om, at man kunne installere et DU Meter for at følge vejledende med i sit forbrug. På den baggrund fandt nævnet at indklagede havde overholdt sin oplysningspligt og klager fik ikke medhold.

Klager:
NN

Indklagede:
TDC Totalløsninger
v/ TDC A/S
Koncern Klageservice
Sletvej 30, 10-105
8310 Tranbjerg

Behandlet på nævnsmøde nr. 41 den 19. marts 2007

SAGSFREMSTILLING

Klagen vedrører: Internetforbrug
Påklaget periode: 15. januar til den 14. april 2006
Abonnementsform: Løbende forbrugsafregnet internetabonnement
Reklameret til indklagede: Den 16. maj 2006
Indklagede truffet afgørelse: Den 23. maj 2006

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager havde et forbrugsafregnet internetabonnement hos indklagede. Da klager oprettede abonnementet hos indklagede, havde hun bemærket, at det af indklagedes beskrivelse af, hvad abonnementet kunne anvendes til, fremgik, at 1 MB kostede 0,75 kr. og at 1 MB svarede til at gå ind på 5-6 hjemmesider, chatte i ca. 8 timer eller spille op til 1,5 time. Klager havde fundet, at dette passede godt til hendes forbrugsmønster.

Da klager modtog faktura nr. 45, indeholdt den et internetforbrug på i alt 1.340,86 kr. Klager valgte derfor at reklamere til indklagede pr. e-mail den 16. maj 2006. Indklagede svarede klager den 23. maj 2006. Indklagede fastholdt det registrerede forbrug, idet indklagedes systemer havde registreret den fakturerede mængde trafik. Indklagede henviste til, at det registrerede forbrug f.eks. kunne være genereret af styresystemer eller antivirusprogrammer på klagers computer, der opdaterede sig selv på internettet.

Klager skiftede efterfølgende til et flatrate-abonnement med ubegrænset forbrug og indbragte sagen for Teleankenævnet.

Klage modtaget i nævnet: Den 11. juli 2006

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager

Klager finder ikke, at indklagede har oplyst klager tilstrækkeligt om, at visse hjemmesider på internettet er ”tunge” at hente, og at der derfor hurtigt genereres et højere forbrug, end klager havde forventet.

Indklagede

Indklagede fastholder, at klager skal betale for det registrerede forbrug, da indklagedes undersøgelser ikke har vist tegn på fejl eller uregelmæssigheder.

Indklagede har endvidere henvist til, at indklagedes beskrivelse af et forbrugsafregnet abonnement på indklagedes hjemmeside tager forbehold for, at de angivne eksempler alene har vejledende karakter og at indhold på internettet kan have meget forskellige størrelser.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Nævnet har noteret, at det af indklagedes beskrivelse af, hvad et forbrugsafregnet internetabonnement betyder, fremgår, at der betales for den mængde målt i MB, der hentes og sendes til og fra internettet. Der er endvidere oplyst en række vejledende eksempler på, hvilken type af forbrug der svarer til 1 MB. Imidlertid er der taget et udtrykkeligt forbehold for, at eksemplerne er vejledende og, at indhold kan have meget forskellig størrelse. Endvidere fremgår det, at det er muligt at følge vejledende med i forbruget ved at installere et DU Meter.

På baggrund af indklagedes beskrivelse finder nævnet ikke, at indklagedes oplysninger kan siges at have været vildledende eller misvisende. Indklagede kan som følg heraf ikke gøres ansvarlig for, at klager muligvis valgte en mindre økonomisk fordelagtig abonnementsform i forhold til klagers forbrug.

Da indklagedes interne undersøgelser i anledning af klagen i øvrigt ikke har vist tegn på fejl eller uregelmæssigheder, finder nævnet, at klager hæfter for det registrerede forbrug.

Klager kan derfor ikke få medhold.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der kan ikke gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, TDC Totalløsninger A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, TDC Totalløsninger A/S, betaler 4.000 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.