Overskriftsbillede til Internet – Aftaleforhold – Fortrydelsesret (23-142)

Resumé

Den 30. marts 2023 oprettede klager som et fjernsalg et 1000/1000 Mbit bredbåndsabonnement via fiber hos indklagede. Samme dag modtog klager via mail en ordrebekræftelse herpå.

Følgende fremgik blandt andet af ordrebekræftelsen: ”Din 14 dages fortrydelsesret er gældende fra modtagelsen af denne ordrebekræftelse.”

Klager sendte straks efter modtagelsen af ordrebekræftelsen en mail til indklagede med ønske om at fortryde aftalen. Mailen blev sendt til no-reply@fastspeed.dk.

Klager kontaktede indklagede igen den 25. april 2023, hvor klager fastholdt, at han ønskede at fortryde sin bestilling hos indklagede. Indklagede afviste, at klager kunne fortryde, idet klager havde sendt mailen til en no-reply mail. Ved klagers anden henvendelse var de 14 dages fortrydelsesret overskredet.

Nævnet fandt, indklagede havde tilsidesat sin oplysningspligt efter forbrugeraftalelovens § 8, hvorefter der er pligt til at give oplysninger om bl.a. hvorvidt der er fortrydelsesret, og i givet fald betingelser, tidsfrist og procedurer for at gøre fortrydelsesretten gældende. Nævnet bemærkede i den forbindelse, at den erhvervsdrivende er forpligtet til at stille standardfortrydelsesformularen i lovens bilag 3 til rådighed for forbrugeren jf. § 8, stk.1, nr. 11.

Det var herefter nævnets vurdering, at klager ved sin henvendelse til indklagede den 25. april 2023 var berettiget til at fortryde aftalen.